Соціальний інтелект

Недозим, І. В.  Особливості соціального інтелекту дітей дошкільного віку з розладами аутистичного спектру [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук : спец. 19.00.08 «Спеціальна психологія» / Недозим Інна Вікторівна ; НАПН України ; Інститут спеціальної педагогіки і психології ім. М. Ярмаченка ; [науковий керівник Т. В. Скрипник]. – Київ, 2019. – 18 с. 

***

Гільова, Л. Л.  Взаємозв’язок соціального інтелекту з комунікативною компетентністю підлітків [Текст] / Л. Л. Гільова, О. С. Балюра // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайліченко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 6. – С. 116–120.

Каплін, С. А.  Соціальний інтелект в основних моделях структури інтелекту [Текст] : [моделі структури інтелекту Г. Айзенка і Дж. Гілфорда] / С. А. Каплін // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. практичної психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, Н. О. Пасічник]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 62–67.

Колісник, Л. О.  Соціальний інтелект як одна з важливих властивостей майбутнього педагога [Текст] : за результатами конкурсу студентських наукових робіт 2007 р. / Л. О. Колісник // Збірник наукових праць : у 3-х частинах. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 1 : Педагогіка та методика навчання та виховання. – С. 32–34.

Ляховець, Л.  Розвиток соціального інтелекту засобами тренінгу сензитивності [Текст] : [розвиток соціального інтелекту студентів – майбутніх психологів] / Л. Ляховець // Соціальна психологія. – 2008. – № 2(28). – С. 150–159.

Ляховець, Л. О.  Теоретичні проблеми взаємообумовленості соціального досвіду та соціального інтелекту [Текст] / Л. О. Ляховець // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / [гол. ред. М. О. Носко]. – Чернігів : Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка, 2008. – Т. 2, Вип. 59. – С. 31–35. – (Психологічні науки).

Мудрик, А. К.  Соціальний інтелект та соціальна компетентність [Текст] / А. К. Мудрик // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 3. – С. 4–6.

Недозим, І.  Науково доказові методики формування соціального інтелекту у дітей старшого дошкільного віку аутистичного спектра [Текст] / І. Недозим // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2018. – № 2. – С. 45–54.

Недозим, І.  Особливості розвитку та формування соціального інтелекту у дітей із розладами аутистичного спектра [Текст] / І. Недозим // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2018. – № 3. – С. 54–63.

Орап, М. О.  Методологія і методика дослідження соціального інтелекту дітей шкільного віку [Текст] / М. О. Орап // Психологічні технології ефективного функціонування та розвитку особистості : монографія / Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за ред.: С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, В. Л. Зливкова. – Київ ; Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Кн. 3. – С. 45–67.

Панкратова, А. А.  Практический, социальный и эмоциональный виды интеллекта: сравнительный анализ [Текст] / А. А. Панкратова // Вопросы психологии. – 2010. – № 2. – С. 111–119.

Руденко, С. В.  Социальный интеллект учителей: функции и пути развития [Текст] / С. В. Руденко // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 10. – С. 48–52.

Теслик, Н. М.  Взаємозв’язки соціального інтелекту та спрямованості особистості [Текст] / Н. М. Теслик, Д. В. Бережна, К. С. Кузьміна // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 28 лютого – 1 березня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Р. Абрамцьов, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 235–237.

Тихомирова, Т. Н.  Измерение социального интеллекта у школьников [Текст] / Т. Н. Тихомирова, Д. В. Ушаков // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 9. – С. 42–48.