Соціально-педагогічна діяльність студентського самоврядування у вищому навчальному закладі як чинник формування майбутнього вчителя

Студентське самоврядування в Україні [Текст]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2004. – 59 с. – (Молоді автори ; вип.6).

***

Авраменко, Ю. І.  Розвиток лідерських якостей особистості через участь в органах студентського самоврядування [Текст] / Ю. І. Авраменко // Магістр : збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції “Наукові пошуки молодих учених”, 12 травня 2016 року / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології, Кафедра менеджменту освіти та професійної підготовки ; [гол. ред. О. Г. Козлова ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, М. Ю. Рисіна та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 3–6.

Богданова, Н.  Естетичний чинник у структурі студентського самоврядування [Текст] / Н. Богданова // Вища освіта України. – 2015. – № 3. – С. 65–70.

Підгаєцька, А. В.  Види та функції студентських самоврядних організацій вищих навчальних закладів Канади [Текст] / А. В. Підгаєцька // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 146–149.

Підгаєцька, А. В.  Виконання організаціями студентського самоврядування в Канаді суспільно-політичної функції [Текст] / А. В. Підгаєцька // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 4 (48). – С. 106–118.

Проценко, І. І.  Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах Польщі як фактор демократизації вищої освіти [Текст] / І. І. Проценко // Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених, 20–21 квітня 2017 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, О. Г. Козлова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 44–50.

Рябенко, М. І.  Роль органів студентського самоврядування в розвитку сучасної університетської освіти [Текст] / М. І. Рябенко // Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення перспективи : збірник тез науково-практичної конференції / МОН України, НАПН України ; Львівський національний ун-т ім. І. Франка ; [упоряд.: Х. Калагурка, О. Ковалишин, Н. Король]. – Львів : [ЛНУ ім. І. Франка], 2016. – С. 76–77.

Улановська, А.  Залучення студентства до управління у вищій освіті: інституційний вимір дослідження [Текст] / А. Улановська // Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених, 16–17 травня 2016 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Ю. А. Бондаренко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 94–97.

Улановська, А. С.  Інноваційні підходи в сфері залучення студентства до управління вищою школою: наднаціональний вимір [Текст] : [в європейському освітньому просторі] / А. С. Улановська // Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 440–461.

Уманська, Т.  Студентське самоврядування: сутність і сучасне правове забезпечення [Текст] / Т. Уманська // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2021 року / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 30–34.

Хоменко, В. О.  Особливості організації студентського самоврядування в контексті ідей А. С. Макаренка [Текст] / В. О. Хоменко // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 182–184.

Чубар, В.  Нормативно-правові основи студентського самоврядування [Текст] / В. Чубар // Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених, 16–17 травня 2016 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Ю. А. Бондаренко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 98–101.

Шебаніц, Ф. Ф.  Вища освіта та оновлений статус органів студентського самоврядування [Текст] / Ф. Ф. Шебаніц // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 356–358.

Шупик, Є.  Студентське самоврядування як форма соціального виховання майбутніх фахівців [Текст] / Є. Шупик // Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених, 20–21 квітня 2017 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, О. Г. Козлова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 64–66.