Сімейні цінності та традиції

Бикова, М. М.  Сімейні звичаї та обряди української етнопедагогіки в сучасному родинному вихованні [Текст] / М. М. Бикова // Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25–26 жовтня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 95–97.

Ганиев, Д.  Современные семейные ценности [Текст] / Д. Ганиев // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 листопада 2020 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 57–59.

Гирила, О.  Сучасна сім’я у вихованні майбутнього сім’янина: система ціннісних координат [Текст] / О. Гирила // Освіта і управління. – 2011. – Т. 14, № 1. – С. 98–103.

Головач, І. А.  Особливості сімейних цінностей в українців та англійців [Текст] / І. А. Головач // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Кафедра практичної психології ; [редкол.: С. Б. Кузікова (гол. ред.), І. М. Щербакова (заступ. гол. ред.), Н. О. Пасічник (відп. секретар) та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С.45–48.

Гуппал, І. О.  Цінності сім’ї та родинного виховання – першооснова життя дитини [Текст] / І. О. Гуппал // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т імені А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, Т. О. Дмитренко, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2001. – С. 27–36.

Жданович, Ю.  Родинний клуб “Натхнення” [Текст] : [виховання та розвиток сімейних цінностей (з досвіду діяльності родинного клубу “Натхнення”)] / Ю. Жданович // Соціальний педагог. – 2016. – № 11, лиспопад. – С. 39–43.

Захарова, В. А.  Формування родинних цінностей у старшокласників під час вивчення поезії Тараса Шевченка [Текст] / В. А. Захарова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 3 (47). – С. 265–274.

Коваль, Ю. А.  “Кожна жінка – мати або майбутня мати” [Текст] : (В. Сухомлинський “Сто порад учителеві”. Порада 61 : Як виховувати повагу до жінки – дівчини, матері) / Ю. А. Коваль // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, М. А. Бойченко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – Вип. 18. – С. 197–198.

Кравченко, Т.  Сімейні цінності в Об’єднаному Королівстві Великої Британії: ретроспективний погляд і сучасні тенденції [Текст] / Т. Кравченко // Рідна школа. – 2015. – № 5/6. – С. 20–24.

Левіт, В. Д.  Порівняльний аналіз сімейних цінностей на прикладі України та Німеччини [Текст] / В. Д. Левіт // Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія сучасної молоді : матеріали V Міжнародного науково-практичного семінару студентів, аспірантів та молодих вчених, 27 березня 2014, [м. Суми] / Національна академія пед. наук України ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія психології особистості ім. П. Р. Чамати ; МОН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Н. О. Єрмакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 158–160.

Мотрук, Т. О.  Особливості сімейних цінностей у старшокласників [Текст] / Т. О. Мотрук, І. А. Головач // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Кафедра практичної психології, Лабораторія методології практичної психології ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 164–166.

Сірак, Л.  Сімейні цінності і традиції моєї родини [Текст] : колективний соціальний проект / Л. Сірак // Соціальний педагог. – 2016. – № 2, лютий. – С. 15–23.

Сірокуров, Є. О.  Проблема глобалізації і традиційні сімейні цінності у сучасному православному богослов’ї [Текст] / Є. О. Сірокуров // Практична філософія. – 2009. – № 4. – С. 189–194.

Турчак, І. Л.  “Ключ від сімейного щастя” [Текст] : (виховна година : 11 клас) / І. Л. Турчак // Виховна робота в школі. – 2020. – № 1. – Вкладка.

Хромова, О. Л.  Сім’я і сімейні цінності у сучасному соціокультурному просторі [Текст] / О. Л. Хромова // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти : матеріали X Ірпінських Міжнародних науково-педагогічних читань, 29–30 березня 2012 року : [матеріали друкуються в авторській редакції] / НАПН України ; Державна податкова служба України ; Національний ун-т державної податкової служби України. – Ірпінь : [Вид-во Національного ун-ту ДПС України], 2012. – Ч. 1. – С. 329–335.

Чернишова, М. В.  Структура сучасної американської сім’ї як виховний чинник [Текст] / М. В. Чернишова // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний ун-т ; [редкол.: О. В. Матвієнко, М. Б. Євтух, О. В. Михайличенко та ін.]. – Київ : [Вид. центр КНЛУ], 2013. – № 48. – С. 54–59.

Шаповалова, О.  Сімейні традиції як головний засіб виховання дитини [Текст] / О. Шаповалова, Ю. Яковлєва // Дошкільна освіта: від традицій до інновацій : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 11–12 жовтня 2017 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, Л. В. Пшенична, В. І. Шейко та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – С. 327–330.

Шифріна, Я. К.  Родинні цінності як педагогічна категорія [Текст] / Я. К. Шифріна // Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін : матеріали Всеукраїнської відкритої науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті А. Ф. Кречківського / М-во освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту ; М-во культури України ; [редкол.: М. К. Дмитренко, О. В. Михайличенко, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [Вінніченко М. Д.], [2011]. – С. 94–95.

Шифріна, Я. К.  Факультативний курс “Людина і родина” в системі формування родинних цінностей старшокласників [Текст] / Я. К. Шифріна // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 357–358.