Розвиток STEM-освіти як перспективний напрям реформування середньої освіти

Бойченко, В. В.  STEM-освіта в Україні та США: актуальні тенденції [Текст] : [монографія] / В. В. Бойченко, М. А. Бойченко, А. А. Сбруєва ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 229 с. 

***

Boichenco, V.  STEM Education in the USA and Ukraine: Comparative Analysis [Текст] = STEM-освіта у США та Україні: порівняльний аналіз / V. Boichenco, M. Boichenco // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 5 (89). – P. 3–13.

STEM-освіта – шлях до майбутнього [Текст] / від редакції // Математика в школах України. – 2017. – № 27. – С. 32–36.

STEM-освіта [Текст] : методичні рекомендації / О. Патрикеєва [та ін.] // Управління освітою. – 2018. – № 10, жовтень. – С. 18–31.

STEM-освіта: методологія та концептуальні засади розвитку [Електронний ресурс] : бібліографічний огляд літератури / Наукова бібліотека СумДПУ імені А. С. Макаренка ; упоряд. Н. А. Чайка. – Електрон. текст. і зображув. дані. – Суми : НБ СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. – 16 с. – Режим доступу: https://www.calameo.com/read/003469948fe646c7abdb4.

Авраменко, В. В.  Географічна екскурсія, як елемент STEM-технології [Текст] / В. В. Авраменко // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали VIII Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, 24–26 травня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т та ін.; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 299–304.

Андрійчук, О. О.  STEM-технології у викладанні фізики в школі [Текст] / О. О. Андрійчук // Теоретико-методичні засади вивчення питань сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах : матеріали III Всеукраїнської науково-методичної конференції, 28 листопада 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. фізики та методики навчання фізики ; [упоряд. О. М. Завражна]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2018]. – С. 8–9.

Беседін, Б.  Навчальні технології XXI століття: «STEM-освіта» [Текст] / Б. Беседін, О. Смоляков // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / МОН України ; Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний ун-т» ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ «Вид-во НТМТ», 2018. – № 1 (87). – С. 76–84.

Бойченко, В.  Розвиток інженерної складової STEM-освіти: сучасні тенденції [Текст] / В. Бойченко // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 листопада 2020 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 54–56.

 Бойченко, В. В.  Підходи до викладання STEM-дисциплін у старшій середній школі США [Текст] / В. В. Бойченко // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 жовтня 2019 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтярьова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 56–58.

Бондаренко, О.  STEM-марафон у початковій школі [Текст] / О. Бондаренко // Початкова школа. – 2020. – № 5/6. – С. 44–45.

Бондарчук, Т. В.  Впровадження елементів STEM-освіти [Текст] / Т. В. Бондарчук // Фізика в школах України. – 2020. – № 15/16. – С. 29–32.

Боряк, О. В.  Використання STEM-технологій на уроках математики зі старшокласниками зі зниженим зором / О. В. Боряк // Inclusion and Diversity : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [гол. ред. О. В. Боряк ; редкол.: М. А. Бойченко, Ю. А. Бондаренко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2023. – № 2. – С. 9–13. – Режим доступу: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/inclusion/article/view/11/9.

Вербицька, В. С.  Методи впровадження STEM-освіти в Україні: пріоритети, переваги, перспективи [Текст] / В. С. Вербицька // Виклики XXI століття: наука, філософія, освіта : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 листопада 2019 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [наукова редакція: Н. М. Зленко, Т. О. Пономаренко]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2019. – С. 71–73.

Галата, С.  Освіта у тролейбусі [Текст] : для школи : [про STEM-навчання, STEM-освіту, яку часто називають «навчанням навпаки» та застосування для вирішення конкретних завдань комп’ютерної техніки] / С. Галата // Освіта України. – 2017. – № 45, 20 листопада. – С. 10–11.

Гаптельманова, М. М.  Управління процесом упровадження STEM-освіти в закладі загальної середньої освіти [Текст] / М. М. Гаптельманова // Управління школою. – 2019. – № 10/12. – С. 26–28.

Гірний, О.  STEM-освіта: термінологія та методологія [Текст] / О. Гірний // Біологія і хімія в рідній школі. – 2016. – № 3. – С. 25–28.

Гірний, О.  STEM-освіта: термінологія та методологія [Текст] : зарубіжний досвід / О. Гірний // Біологія і хімія в рідній школі. – 2016. – № 6. – С. 31–34. – Поч. №№ 2, 3.

Голубенко, С.  Хакни рутину! [Текст] : STEM-проект : (кейс-урок) / С. Голубенко, Г. Чумак // Інформатика. – 2019. – № 4, квітень. – С. 11–22.

Грушко, Н.  Через терни до зірок [Текст] : STEM-освіта для вчителів та учнів : [компоненти реалізації Нової української школи] / Н. Грушко // Математика. – 2018. – № 16, серпень. – С. 34–41.

Данилюк, М. М.  Діяльнісний підхід. Впровадження активних та інноваційних технологій [Текст] : [використання STEM-навчання при вивченні фізики] / М. М. Данилюк // Фізика в школах України. – 2020. – № 15/16. – С. 8–19.

Демченко, Л.  Апгрейд освітнього процесу [Текст] : досвід використання STEM та STEAM-освіти / Л. Демченко, О. Журибеда // Інформатика. – 2019. – № 2, лютий. – С. 6–17.

Дудар, Г.  STEM-STEAM-ідеї на уроках математики [Текст] : вивчення геометричного матеріалу в 5-му класі / Г. Дудар // Математика. – 2022. – № 11/12, листопад-грудень. – С. 76–93.

Дудіч, Г.  STEM: на орбіті можливостей [Текст] / Г. Дудіч // Освіта України. – 2017. – № 31, 14 серпня. – С. 12–13.

Елементи схемотехніки в шкільному курсі інформатики [Текст] / О. М. Кривонос [та ін.] // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2020. – № 1. – С. 40–51.

Євдокимова, Н. В.  Екскурсійна діяльність в умовах упровадження STEM-освітніх технологій у закладах загальної середньої освіти [Текст] / Н. В. Євдокимова // Географія. – 2020. – № 15/16. – С. 2–3.

Євтушевська, Т. С.  Інтеграція – провідний принцип STEM-освіти [Текст] / Т. С. Євтушевська // Географія. – 2018. – № 19/20. – С. 4–13.

Іванов, С. А.  Комп’ютерне моделювання задач з фізики на STEM-уроках [Текст] : VPython, GlowScript, Trinket / С. А. Іванов // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2018. – № 7. – С. 10–16.

Кацай, О.  Використання STEM-проектів на уроках математики [Текст] / О. Кацай, К. Рибакова // Математика в рідній школі. – 2017. – № 7/8. – С. 48–50.

Кіт, І. В.  Методичні особливості курсу «Технологія створення електронних приладів» [Текст] : STEM-освіта в школі / І. В. Кіт, О. Г. Кіт // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2016. – № 3. – С. 53–55.

Кіт, І. В.  Методичні особливості курсу «Технологія створення робототехнічних систем» [Текст] : STEМ-освіта в школі / І. В. Кіт, О. Г. Кіт // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2015. – № 8. – С. 45–46.

Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) [Текст] : розпорядження від 05.08.20 р., № 960-р / Україна. Кабінет Міністрів // Інформатика в школі. – 2020. – № 10. – С. 4–10.

Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) [Текст] : [розпорядження від 05.08.20 р., № 960-р] / [Україна. Кабінет Міністрів] // Географія. – 2020. – № 17/18. – C. 16–23.

Криволап, Л. П.  STEAM-мотивації [Текст] : [підготовка проектів з біології] / Л. П. Криволап // Біологія. – 2019. – № 28/30. – С. 20–27.

Кузьмініч, Л. О.  STEM-проєкти на уроках природничо-математичних дисциплін: від ідеї до втілення [Текст] : фрагменти уроків математики : 5 клас / Л. О. Кузьмініч, Н. О. Клочкова // Математика в школах України. – 2020. – № 31/33. – С. 13–18. ; № 34/36. – С. 24–28. 

Лісовська, Ю. О.  Особливості впровадження STEM-освіти в початковій школі [Текст] / Ю. О. Лісовська // Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки : збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 червня 2019 р. / Громадська організація «Південна фундація педагогіки». – Одеса : [ГО “Південна фундація педагогіки”], 2019. – С. 101–103.

Літвінова, О.  Проектна діяльність у форматі STEM [Текст] : навчальний проєкт із програмування / О. Літвінова // Інформатика. – 2019. – № 2, лютий. – С. 28–37.

Лук’яненко, Д.  Можливості реалізації компонентів SТЕМ-освіти на уроках літератури [Текст] / Д. Лук’яненко // Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника : збірник матеріалів Усеукраїнської науково-практичної конференції, 25 жовтня 2017 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Кафедра української мови ; [за ред. О. М. Семеног]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 1. – С. 174–176.

Майборода, О. О.  Елементи STEM-освіти на уроках інформатики [Текст] / О. О. Майборода // Інформатика в школі. – 2020. – № 5. – С. 4–14.

Малая, О. А.  STEM-урок «Вишивка – невмирущий оберіг» [Текст] : «Образотворче мистецтво» : 7 клас / О. А. Малая // Мистецтво в школі. – 2020. – № 5. – С. 11–13.

Матат, Д.  «STEM-весна» в Україні [Текст] / Д. Матат // Освіта України. – 2018. – № 17, 30 квітня. – С. 1, 7.

Матат, Д.  STEM-освіта майбутнього [Текст] : [про освітній тренд, що популяризує технічні спеціальності – STEM-освіту] / Д. Матат // Освіта України. – 2017. – № 45, 20 листопада. – С. 1, 8–9.

Матат, Д.  Долучайтеся до осередків STEM! [Текст] / Д. Матат // Освіта України. – 2018. – № 29, 30 липня. – С. 6.

Матат, Д.  Кейси для STEM-уроків [Текст] / Д. Матат // Освіта України. – 2018. – № 46, 26 листопада. – С. 10.

Методичні засади розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти [Текст] / О. О. Патрикеєва [та ін.] // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 4. – С. 27–36.

Методичні рекомендації щодо розвитку SТЕМ-освіта в закладах загальної середньої та позашкільної освіти України у 2018/2019 навчальному році [Текст] : додаток до листа від 19.07.18 р., № 22.1/10-2573 / ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти” // Школа. – 2018. – № 8. – С. 70–78.

Мінаєва, К.  Лінза як оптичний прилад [Текст] : STEM-урок дослідження лінзи та її оптичної сили : [9 клас] / К. Мінаєва // Фізика. – 2022. – № 1/2, січень-лютий. – С. 22–31.

Міщенко, І.  STEM-уроки в ретрокласі Привілля [Текст] / І. Міщенко // Урядовий кур’єр. – 2019. – № 191, 5 жовтня. – С. 4.

Олефіренко, Г.  Концептуальні засади розвитку STEM-освіти в Україні [Текст] / Г. Олефіренко, Г. Цвєткова // Вища освіта України. – 2020. – № 1. – С. 61–67.

Онищак, В.  Google-сайт як засіб візуалізації STEM-проєктів [Текст] : інтегрований урок-проєкт / В. Онищак // Інформатика. – 2022. – № 3/4, березень-квітень. – С. 82–87.

Організаційно-педагогічні засади STEM-освіти в Україні та США [Текст]. Розділ 2 // STEM-освіта в Україні та США: актуальні тенденції : [монографія] / В. В. Бойченко, М. А. Бойченко, А. А. Сбруєва ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 85–177.

Патрикеєва, О.  Концептуальні засади розвитку STEM-освіти в Україні [Текст] / О. Патрикеєва, О. Лозова, С. Горбенко // Вища школа. – 2018. – № 9. – С. 51–57.

Патрикеєва, О.  Особливості створення та функціонування STEM-центру [Текст] / О. Патрикеєва, О. Лозова, С. Горбенко // Вища школа. – 2018. – № 5/6. – С. 58–65.

Петрович, С. Д.  STEM технології на заняттях інформатики [Текст] / С. Д. Петрович // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2019. – № 3. – С. 32–37.

Петрович, С. Д.  SТЕМ технології на заняттях інформатики [Текст] / С. Д. Петрович // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2020. – № 3. – С. 30–36.

Пилипенко, Н.  Застосування елементів STEM-освіти на уроках біології та природознавства як засіб формування критичного мислення учнів [Текст] / Н. Пилипенко, С. Рудишин // Біологія і хімія в рідній школі. – 2021. – № 2. – С. 15–21.

Пінчук, О.  Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти [Текст] / О. Пінчук // Педагогічна газета. – 2021. – № 3, травень-червень. – С. 4.

Плужник, О.  Упровадження STEM-освіти в інклюзивне середовище Нової української школи [Текст] : [мейкерство, оригами] / О. Плужник // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2019. – № 1. – С. 61–66.

Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) до 2027 року [Текст] : розпорядження від 13.01.21 р., № 131-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2021. – № 39, 26 лютого. – С. 14.

Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) [Текст] // Урядовий кур’єр. – 2020. – № 164, 27 серпня. – С. 11.

Прогностичний потенціал імплементації позитивних здобутків у галузі STEM-освіти США та в Україні [Текст]. Розділ 3 // STEM-освіта в Україні та США: актуальні тенденції : [монографія] / В.В.Бойченко, М.А.Бойченко, А.А.Сбруєва ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 85–188.

Пугач, А. С.  Впровадження STEM-освіти на уроках географії [Текст] / А. С. Пугач, О. Г. Корнус // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 9 : Географічні науки. – С. 225–230.

Роман, О. А.  STEM-освіта як інноваційний інструмент навчанню робототехніки [Текст] / О. А. Роман, О. В. Роман // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 4. – Вкладка.

Савчин, М.  Відмінності між STEM-освітою й класно-урочною системою [Текст] / М. Савчин // Біологія і хімія в рідній школі. – 2022. – № 3/4. – С. 65.

Скрипник, В. І.  Освітня робототехніка як напрям сучасної STEM-освіти [Текст] / В. І. Скрипник, О. О. Скрипник // Управління школою. – 2019. – № 13/15. – С. 2–10.

Сокол, Є.  STEM: від університету до школи [Текст] : [STEM-освіта] / Є. Сокол // Освіта України. – 2018. – № 18/19, 14 травня. – С. 3.

Сорока, В.  STEM я взяла за алгоритм [Текст] : [досвід роботи вчителя англійської мови] / В. Сорока // Освіта України. – 2018. – № 47, 3 грудня. – С. 14–15.

Сорока, В.  Перепустка до успішного майбутнього [Текст] : [STEM-освіта в Україні] / В. Сорока // Освіта України. – 2019. – № 44, 4 листопада. – С. 8–9.

Стеценко, І.  STREAM-освіта: техніка + мистецтво [Текст] / І. Стеценко // Дошкільне виховання. – 2016. – № 12. – С. 14–17.

Стеценко, І.  Досліди в мистецтві [Текст] : упроваджуємо STREAM-освіту / І. Стеценко // Дошкільне виховання. – 2019. – № 12. – С. 20–23.

Стеценко, І. Б.  Особливості дослідів у STEM-освіті дошкільників і молодших школярів [Текст] / І. Б. Стеценко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2018. – № 2. – С. 9–19.

Танцева, О. О.  Упровадження стем-проектів у навчально-виховний процес: шляхи подолання труднощів [Текст] / О. О. Танцева // Управління школою. – 2018. – № 22/24. – С. 2–7.

Теоретичні засади STEM-освіти в Україні та США [Текст]. Розділ 1 // STEM-освіта в Україні та США: актуальні тенденції : [монографія] / В.В.Бойченко, М.А.Бойченко, А.А.Сбруєва ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 9–84.

Уроки курсу «Я досліджую світ» у 1-му класі з елементами STEM-освіти [Текст] : Нова українська школа / М. М. Ахтимірова [та ін.] // Початкове навчання та виховання. – 2020. – № 31/33. – С. 8–46.

Усенко, І.  STEAM-освіта [Текст] : реалізація елементів технологій в рамках дистанційного навчання / І. Усенко // Математика. – 2021. – № 3/4, березень-квітень. – С. 80–83.

Філончук, З.  Музейна STEM-педагогіка в контексті реалізації дидактичних принципів Нової української школи [Текст] / З. Філончук // Рідна школа. – 2018. – № 5-8. – С. 63–68.

Ханзель, Ж.  STEM-освіта у науково-педагогічному проекті «Інтелект України» [Текст] / Ж. Ханзель // Початкова школа. – 2018. – № 7. – С. 3–5.

Христич, А. М.  SТЕМ-урок «Живий океан» у курсі «Загальна географія» [Текст] : 6 клас / А. М. Христич // Географія та економіка в рідній школі. – 2022. – № 1. – С. 10–12.

Черноморець, В.  На шляху до STEM-професій [Текст] / В. Черноморець, М. Коваленко, О. Патрикеєва // Управління освітою. – 2018. – № 6, червень. – С. 14–39.

Швайка, Н. П.  Елементи STEM-навчання на уроках біології як важливий чинник соціалізації учнів [Текст] / Н. П. Швайка // Біологія. – 2019. – № 3. – С. 2–12.

Шевченко, А.  Навчіть мене по-новому. SТЕМ у проектах з інформатики [Текст] : інтеграція – новий погляд / А. Шевченко, О. Журибеда // Інформатика. – 2018. – № 5, травень. – С. 19–25.

Якименко, О.  Солодка геометрія [Текст] : розробка STEAM-проєкту з дидактичним забезпеченням / О. Якименко // Математика. – 2021. – № 3/4, березень-квітень. – С. 84–97.

Якою повинна бути SТЕМ-освіта в школі [Текст] : методичні рекомендації // Школа. – 2018. – № 8. – С. 68–78.