Розвиток творчих здібностей учнівської молоді в системі освіти.

  • Вінниченко, Є. Ф.  Розвиток творчих здібностей старшокласників у процесі навчання інформаційних технологій розв’язування математичних задач [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Є. Ф. Вінниченко ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2006. – 20 с.
  • Давиденко, А. А.  Теоретичні та методичні засади розвитку творчих здібностей учнів у процесі навчання фізики [Текст] : автореф. дис. … докт. пед. наук: 13.00.02 / А. А. Давиденко ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2007. – 31 с.
  • Загурська, І. С.  Розвиток самооцінки творчих здібностей у молодшому шкільному віці [Текст] : автореф. дис. … канд. психолог. наук: 19.00.07 / І. С. Загурська ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2006. – 20 с.
  • Касянова, Г. В.  Система фізичних задач для розвитку творчих здібностей учнів [Текст] : навчальний посібник / Г. В. Касянова. – К. : Б. в., 1997. – 120 с.
  • Касянова, Г. В.  Система фізичних задач для розвитку творчих здібностей учнів [Текст] : автореферат / Г. В. Касянова. – К., 1995. – 24 с.
  • Кухарчук, Р. П.  Розвиток творчих здібностей учнів при вивченні елементів електроніки на уроках фізики і в позаурочній роботі [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук / Р. П. Кухарчук. – К., 2005. – 20 с.
  • Теплицький, І. О.  Розвиток творчих здібностей школярів засобами комп’ютерного моделювання [Текст] : автореф. дис. … / І. О. Теплицький. – К., 2001. – 20 с.
  • Тихенко, Л. В.  Розвиток творчих здібностей учнівської молоді в освітньо-виховній системі “Мала академія наук України” [Текст] : навчально-методичний посібник / Л. В. Тихенко, С. І. Ніколаєнко. – Суми : Університетська книга, 2007. – 119 с.
  • Цимбалюк, І. М.  Підвищення кваліфікації вчителя: розвиток творчих здібностей молодших школярів [Текст] : навчально-методичний посібник / І. М. Цимбалюк, Ю. В. Пелех. – К. : ВД “Професіонал”, 2004. – 224 с.
  • Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-метод. Конференції, (3-4 грудня 2009 р., м. Суми) : до 85 річниці СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [голова : Ф. М. Лиман, В. Г. Бевз, М. І. Бурда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – 243 с.