Ріст і розвиток дитини: анатомо-фізіологічні особливості

Антонік, В. І.  Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. І. Антонік, І. П. Антонік, В. Є. Андріанов. – Київ : Вид. дім «Професіонал» : Центр учбової літератури, 2009. – 335 с.

Вікова фізіологія і шкільна гігієна [Текст] : методичні вказівки до виконання лабораторних, самостійних та індивідуальних навчально-дослідницьких робіт / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [уклад. О. О. Пташенчук]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – 193 с.

Кравченко, А. І.  Анатомія, фізіологія, патологія дітей і підлітків [Текст] : навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта» (логопедія) вищих педагогічних навчальних закладів / А. І. Кравченко, Л. В. Мороз ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – 181 с.

Кравченко, А. І.  Анатомія, фізіологія, патологія дітей і підлітків [Текст] : навчальний посібник / А. І. Кравченко, Л. В. Мороз ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : ВВП «Мрія» ТОВ, 2012. – 179 с.

Маруненко, І. М.  Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни [Текст] / І. М. Маруненко, Є. О. Неведомська, В. І. Бобрицька. – Київ : Професіонал, 2006. – 479 с.

Сапин, М. Р.  Анатомия и физиология человека: (с возрастными особенностями детского организма) [Текст] : учебное пособие для средних педагогических учебных заведений / М. Р. Сапин, В. И. Сивоглазов. – 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 1999. – 438 с.

***

Ершова, И. Б.  Формирование вегетативных дисфункций у детей подросткового возраста [Текст] / И. Б. Ершова, Я. А. Водолазкая, Е. М. Лялина // Український медичний альманах. – 2009. – Т. 12, № 2. – С. 70–71.

Єфименко, М.  Плантографія, або Що можуть «розповісти» відбитки дитячих ступень [Текст] : моніторинг фізичного розвитку дошкільників / М. Єфименко // Дошкільне виховання. – 2020. – № 2. – С. 26–28. – Початок: № 4, № 7 за 2017 р.; № 4, № 5, № 9 за 2018 р.; № 5 за 2019.

Мордвінова, А. В.  Облік анатомо-фізіологічних особливостей дитячого організму при догляді за дітьми [Текст] / А. В. Мордвінова, О. М. Бурла // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 376–386.

Петренко, М. І.  Анатомо-фізіологічні особливості розвитку дітей дошкільного віку [Текст] / М. І. Петренко, П. М. Оксьом // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут фізичної культури та ін.; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 42–45.