Рефлексія як активний метод в освітньо-педагогічному процесі

Михальченко, Н. В.  Динаміка розвитку патріотичної рефлексії у молодших школярів [Текст] : автореферат дисертації кандидата психологічних наук : спец. 19.00.07 / Н. В. Михальченко ; НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2007. – 21 с.

Пеньковська, Н. М.  Психологічні умови розвитку рефлексії у молодших школярів [Текст] : автореферат дисертації кандидата психологічних наук : спец. 19.00.07 / Н. М. Пеньковська. – Київ, 2003. – 20 с.

***

Бондарчук, Т. В.  Про рефлексію для вчителя [Текст] / Т. В. Бондарчук // Фізика в школах України. – 2018. – № 3/4. – С. 12–16.

Йосипенко, С.  «Школа» як предмет історико-філософської рефлексії [Текст] / С. Йосипенко // Філософська думка. – 2015. – № 3. – С. 35–45.

Козлов, Д. О.  Професійна кар’єра майбутнього викладача вищої школи: досвід управлінської рефлексії [Текст] / Д. О. Козлов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 6 (40). – С. 212–219.

Кондратець, І.  Рефлексія – «щеплення» від професійного вигорання [Текст] / І. Кондратець // Дошкільне виховання. – 2016. – № 9. – С. 21–23.

Корольова, І.  Роль професійної рефлексії у фаховому становленні особистості майбутнього менеджера освітньої галузі [Текст] / І. Корольова // Вища школа. – 2017. – № 5/6. – С. 69–77.

Петрович, Т. С.  «Портфоліо» – як засіб формування рефлексії власної навчальної діяльності [Текст] / Т. С. Петрович // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі : Міжнародна науково-практична конференція : збірник наукових праць, XIX Каришинські читання, 17–18 травня 2012 р. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Інститут педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: М. І. Степаненко, Р. А. Сітарчук, Н. І. Шиян та ін.]. – Полтава : [Астрая], 2012. – С. 327–329.

Пєрмінова, І.  Рефлексія як активний метод підбиття підсумків уроку в початкових класах [Текст] / І. Пєрмінова // Початкова школа. – 2016. – № 7. – С. 46–47.

Плохута, Т.  Рефлексія самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів [Текст] / Т. Плохута // Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених, 16–17 травня 2016 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий Інститут педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, Ю. А. Бондаренко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 30–33.

Радзієвський, В.  До окремих питань освітньої реформи і субкультур: актуальні рефлексії [Текст] : [реформи у системі освіти] / В. Радзієвський // Історія в школі. – 2016. – № 5/6. – С. 2–9.

Сбруєва, А. А.  Формування історико-педагогічної компетентності майбутнього вчителя: з досвіду професійної рефлексії [Текст] / А. А. Сбруєва, Н. Г. Осьмук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 8 (18). – С. 21–30.

Шехавцова, С. О.  Педагогічна рефлексія як концептуальне положення формування суб’єктності студента до професійно-педагогічної діяльності [Текст] / С. О. Шехавцова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 7 (25). – С. 45–52.