Рефлексія в освіті

Бех, І. Д.  Рефлексивно-експліцитний метод у вихованні особистості [Текст] : проблеми виховання / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2013. – № 3. – С. 17–23.

Богосвятська, А.-М.  Рефлексія – духовна, інтелектуальна, емоційна фізична [Текст] : [застосування рефлексії – способу самопізнання та джерела внутрішнього досвіду в Новій українській школі] / А.-М. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. – 2019. – № 2. – С. 4–8.

Бондарчук, Т. В.  Про рефлексію для вчителя [Текст] / Т. В. Бондарчук // Фізика в школах України. – 2018. – № 3/4. – С. 12–16.

Гальцова, С. В.  Значення розвитку педагогічної рефлексії для становлення майбутнього педагога [Текст] / С. В. Гальцова // Психологічна просвіта у сучасному суспільстві: методологія, досвід, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди відзначення 90-річчя від дня заснування Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, 20–21 листопада 2014 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Н. В. Чепелєва, Л. В. Долинська та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2014]. – С. 52–55.

Громова, Н.  Педагогічна рефлексія як показник самореалізації майбутнього вчителя-словесника [Текст]. Розділ 4 : Актуальні проблеми досліджень у галузі інформаційних технологій, професійної освіти / Н. Громова // Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, [м. Суми, 16–17 травня 2019 р.] / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [за ред. О. М. Семеног]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 172–177. – Назва у змісті видання: Педагогічна рефлексія як показник самореалізації майбутнього вчителя-словесника (за результатами педагогічної практики).

Євсюков, О. Ф.  Зміст педагогічної рефлексії для професійно-особистісного розвитку майбутнього педагога [Текст] / О. Ф. Євсюков // Філософія геокультури : Всеукраїнська науково-практична конференція : присвячується 95-річчу кафедри філософії Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, 20–21 квітня 2017 р. / МОН України ; Міністерство аграрної політики та продовольства України ; Ін-т модернізації змісту освіти та ін. ; [голова оргкомітету О. В. Ульянченко]. – Харків : [ФОП Бровін О. В.], [2017]. – С. 35–37.

Кондратець, І.  Самоменеджмент – ключ до успіху [Текст] : рефлексивна програма професійного антивигоряння / І. Кондратець // Дошкільне виховання. – 2016. – № 11. – С. 23–25.

Корольова, І.  Роль професійної рефлексії у фаховому становленні особистості майбутнього менеджера освітньої галузі [Текст] / І. Корольова // Вища школа. – 2017. – № 5/6. – С. 69–77.

Корчажкина, О. М.  Построение рефлексивной модели современного учителя [Текст] / О. М. Корчажкина // Педагогика. – 2012. – № 3. – С. 65–69.

Марусинець, М. М.  Основні віхи дослідження рефлексії в педагогічній науці [Текст] / М. М. Марусинець // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 180–182.

Марусинець, М. М.  Формування рефлексивної позиції студентів в умовах освітніх змін [Текст] / М. М. Марусинець // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 472–474.

Мачинська, Н. І.  Педагогічна рефлексія – вагомий чинник формування позитивної мотивації учіння у майбутніх педагогів початкової школи [Текст] / Н. І. Мачинська // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 40–42.

Мінь, Ш.  Педагогічні принципи формування рефлексивних умінь майбутніх учителів музики [Текст] / Ш. Мінь // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 314–315.

Мынбаева, А. К.  Методологическая рефлексия в профессиональном развитии педагога [Текст] / А. К. Мынбаева // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2017 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 215–220.

Новак, О. О.  Рефлексивний підхід до використання різних стратегій навчання [Текст] / О. О. Новак // Постметодика. – 2012. – № 6. – С. 32–35.

Ревасевич, І.  Методологічна рефлексія складників освітології як парадигмального наукового напряму [Текст] / І. Ревасевич // Система сучасних методологій : хрестоматія : [у 4 т.] / МОН України, Тернопільський національний економічний університет ; ГО “Інтелектуальний штаб громадянського суспільства” ; упоряд., відп. ред., перекладач А. В. Фурман. – Тернопіль : [ТНЕУ], 2015. – Т. 2. – С. 201–208.

Семенов, І. М.  Рефлексивно-діяльнісна педагогіка як соціокультурний фактор розвитку інноваційної системи [Текст] / І. М. Семенов // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 2. – С. 7–10.

Філіппова, Л.  Рефлексивний підхід у професійній підготовці магістрів фармації [Текст] / Л. Філіппова // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 2. – С. 123–130.

Шехавцова, С. О.  Педагогічна рефлексія як концептуальне положення формування суб’єктності студента до професійно-педагогічної діяльності [Текст] / С. О. Шехавцова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 7 (25). – С. 45–52.