Психологія управління організацією та персоналом

Гура, О. І.  Психологія управління соціальною організацією [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. І. Гура, Т. Є. Гура ; МОН України, Запорізький національний ун-т. – Херсон : ОЛДІ – ПЛЮС, 2015. – 210 с.

Дуткевич, Т. В.  Конфліктологія з основами психології управління [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. В. Дуткевич. – Київ : Центр навч. літ., 2005. – 455 с.

Каганець, І. В.  Психологічні аспекти в менеджменті [Текст] : типологія Юнга, соціоніка, психоінформатика / І. В. Каганець. – Київ ; Тернопіль : Мандрівець-Port-Royal, 1997. – 204 с.

Коломінський, Н. Л.  Психологія менеджменту в освіті [Текст] : (соціально-психологічний аспект) / Н. Л. Коломінський. – Київ : МАУП, 2000. – 285 с.

Кулініч, І. О.  Психологія управління [Текст] : навчальний посібник / І. О. Кулініч. – Київ : Знання, 2008. – 292 с.

Орбан-Лембрик, Л. Е.  Психологія управління [Текст] : навчальний посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. – 2-ге вид., допов. – Київ : Академвидав, 2010. – 541 с. – (Альма-матер).

Психологія діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін (на матеріалі освітніх організацій) [Текст] : монографія / АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія організаційної психології ; за наук. ред. Л. М. Карамушки. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 199 с.

Психологія управління [Текст] : навчально-методичний посібник / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [уклад.: О. І. Скоробагатська, О. Г. Козлова, Д. О. Козлов]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – 135 с.

Психологія управління в бізнесі [Текст] : навчальний посібник для підготовки бакалаврів усіх форм навчання / Е. Ф. Іпатов, К. М. Левківський, В. В. Павловський. – Київ ; Харків : ТОВ “Р.И.Ф.”, 2003. – 319 с.

Туріщева, Л. В.  Психологія управління [Текст] : психологічний портрет учителя / Л. В. Туріщева. – Харків : Основа, 2005. – 155 с. – (Б-ка журн. “Управління школою” ; вип. 9 (33)).

Ходаківський, Є. І.  Психологія управління [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар ; за ред. Є. І. Ходаківського. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 663 с.

Цимбалюк, І. М.  Психологія управління [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Цимбалюк. – Київ : ВД “Професіонал”, 2008. – 623 с.

Щекин, Г. В.  Организация и психология управления персоналом [Текст] : учебно-методическое пособие / Г. В. Щекин. – Киев : МАУП, 2002. – 831 с.

 ***

Біріна, О. М.  Управління персоналом та шляхи його вдосконалення [Текст] / О. М. Біріна // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ, (4–20 квітня 2006 р.) / М-во аграрної політики України, Сумський національний аграрний ун-т ; [редкол.: Л. І. Михайлова, І. О. Рубцов, О. В. Шумкова та ін.]. – [Суми] : [ВТД “Університетська книга”], 2006. – Ч. 2. – С. 38–39.

Гуменюк, (Фурман) О.  Методологія пізнання освітнього вчинку в контексті інноваційно-психологічного клімату організації: від концепції до реалізації програми [Текст] / О. Гуменюк (Фурман)  // Система сучасних методологій : хрестоматія : [у 4 т.] / МОН України, Тернопільський національний економічний ун-т ; ГО “Інтелектуальний штаб громадянського суспільства” ; упоряд., відп. ред., перекладач А. В. Фурман. – Тернопіль : [ТНЕУ], 2015. – Т. 2. – С. 241–270.

Доля, О. І.  Психологічний аспект прийняття і реалізації управлінських рішень [Текст] / О. І. Доля // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ, (4–20 квітня 2006 р.) / М-во аграрної політики України, Сумський національний аграрний ун-т ; [редкол.: Л. І. Михайлова, І. О. Рубцов, О. В. Шумкова та ін.]. – [Суми] : [ВТД “Університетська книга”], 2006. – Ч. 2. – С. 22–23.

Дубяга, А.  Психологічні аспекти управління школою [Текст] / А. Дубяга // Директор школи. Україна. – 2010. – № 10. – С. 60–64.

Зеленська, А. Б.  Психологія стресів в управлінні та шляхи їх розв’язання [Текст] / А. Б. Зеленська // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Кафедра практичної психології ; [редкол.: С. Б. Кузікова (гол. ред.), І. М. Щербакова (заступ. гол. ред.), Н. О. Пасічник (відп. секретар) та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 92–95.

Казміренко, В.  Модель соціально-психологічної регуляції організаційної діяльності [Текст] / В. Казміренко // Система сучасних методологій : хрестоматія : [у 4 т.] / МОН України, Тернопільський національний економічний ун-т ; ГО “Інтелектуальний штаб громадянського суспільства” ; упоряд., відп. ред., перекладач А. В. Фурман. – Тернопіль : [ТНЕУ], 2015. – Т. 3. – С. 293–312.

Король, О. А.  Психологія управління: історія розвитку [Текст] / О. А. Король // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Кафедра практичної психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, Н. О. Пасічник]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 55–58.

Ливиненко, І.  Сучасний керівник – лідер згуртованої команди [Текст] / І. Ливиненко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 5. – С. 7–9.

Семененко, Л. В.  Психологічні особливості взаємодії державного службовця з колективом [Текст] / Л. В. Семененко, Т. М. Романко // Магістр : матеріали науково-практичної конференції “Наукові пошуки молодих вчених”, (14 травня 2013 року) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, Кафедра педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко, М. О. Лазарєв]. – Суми : Університетська книга, 2013. – С. 169–174.

Скоробагатська, О.  Психологічні засади інноваційних коучінгових технологій в управлінні персоналом [Текст] / О. Скоробагатська // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 листопада 2020 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 333–336.

Скоробагатська, О. І.  Підходи до вивчення психологічного ресурсу особистості майбутнього керівника [Текст] / О. І. Скоробагатська // Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 16–17 листопада 2016 р. / МОН України ; Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – C. 181–183.