Приватне шкільництво

Балтремус, К. А.  Гуманізація виховного процесу в старших класах загальноосвітньої приватної школи [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук : спеціальність 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / Балтремус Катерина Анатоліївна ; Інститут проблем виховання. – Київ, 2003. – 20 с.

Бурим, О. В.  Соціальне виховання молодших школярів у приватних загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук : спеціальність 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / Бурим Ольга Володимирівна ; ЛНПУ ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2008. – 20 с.

Медведчук, С.  Актуальні проблеми приватної освіти в Україні [Текст] / С. Медведчук. – Львів : Академ. Експерес, 1997. – 135 с.

Цуканова, Т. О.  Організаційно-педагогічні засади управління загальноосвітніми навчальними закладами приватної форми власності [Текст] : Автореферат / Т. О. Цуканова. – Київ : [б. в.], 2000. – 17 с.

Яременко, Н. В.  Тенденції розвитку сучасної приватної освіти в Англії і в Україні [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук : спеціальність 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Яременко Наталія Віталіївна ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2012. – 20 с.

***

Безверхий, А. Л.  Провідні тенденції розвитку світового приватного шкільництва [Текст] / А. Л. Безверхий // Магістр : матеріали наукової конференції «Наукові пошуки молодих учених» / [редкол.: В. В. Бугаєнко, О. Г. Козлова, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 11–14.

Бєлий, В.  Приватна школа: нова місія [Текст] / В. Бєлий // Управління освітою. – 2016. – № 2, лютий. – С. 48–54.

Головіна, О.  Навчання у Канаді. Державна і приватна школи очима українських підлітків [Текст] / О. Головіна // Німецька мова в школі. – 2019. – № 10. – С. 4–7.

Дмитренко, Т.  Приватна школа як виховна система [Текст] : з досвіду роботи ПНВК “Паросток” / Т. Дмитренко, О. Крамарева // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 2. – С. 34–48.

Друганова, О.  Шляхи підвищення ефективності роботи вітчизняної приватної школи у педагогічній теорії ХІХ – поч. ХХ ст. [Текст] / О. Друганова // Умови і фактори формування особистісно-орієнтованих підходів до навчання : збірник наукових праць / [за заг. ред. Г.Є.Гребенюка] ; Мін-во мистецтва і туризму України, Луганськ. держ. ін-т культури і мистецтв, Обл. метод. кабінет учб. закладів культури та мистецтва. – Харків : Стиль Іздат, 2006. – С. 52–60.

Золотарьова, Д. В.  Особливості діяльності приватних шкіл в Україні: реалії та перспективи [Текст] / Д. В. Золотарьова // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайліченко та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Вип. 9. – С. 78–83.

Мовчун, О.  Приватний навчальний заклад: проблеми та перспективи розвитку [Текст] / О. Мовчун // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 2. – С. 61–64.

Нідзельська, В.  Особливості управлінської діяльності керівника приватної школи [Текст] / В. Нідзельська // Освіта і управління. – 2011. – T. 14, № 4. – С. 42–45.

Нідзельська, В.  Приватна школа як ресурс модернізації національної освіти [Текст] / В. Нідзельська // Освіта і управління. – 2011. – Т. 14, № 1. – С. 76–79.

Паращенко, Л.  Приватна школа як чинник демократизації освіти України [Текст] / Л. Паращенко // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12, № 2. – С. 138–142.

Приватна освіта: “за” і “проти” [Текст] // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 2. – С. 71–73.

Цуканова, Т. О.  Розвиток мережі закладів освіти приватної форми власності [Текст] / Т. О. Цуканова // Управління освітою в регіоні: пошуки оптимальних шляхів : матеріали наук.- практ. конф., (22 квіт. 2003 р.) / / [редкол.: В. Ф. Живодьор, О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв]. . – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – С. 43–49.

Цуканова, Т. О.  Управління навчально-науковим процесом у приватній школі [Текст] / Т. О. Цуканова, О. Г. Вольвач // Управління освітою в регіоні: пошуки оптимальних шляхів : матеріали наук.-практ. конф.,(22 квіт. 2003 р.) / [редкол.: В. Ф. Живодьор, О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – С. 92–96.

Чинарова, К.  Як відкрити приватну школу [Текст] / К. Чинарова // Директор школи. Україна. – 2011. – № 3. – С. 3–5.

Юхименко, П.  Приватна освіта: погляд у майбутнє [Текст] / П. Юхименко // Вища школа. – 2013. – № 4. – С. 13–25.