Приниципи відбору ситуацій

Савченко, А. Б.  Искусство управления ситуацией: опыт Востока и Запада [Текст] : учеб.-практ. пособие / А. Б. Савченко. – Москва : Маркет ДС, 2006. – 266 с. – (Практический менеджмент).

Халмурадов, Б. Д.  Безпека життєдіяльності. Перша допомога в надзвичайних ситуаціях [Текст] : навчальний посібник для студентів ВНЗ / Б. Д. Халмурадов. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 134 с. : іл

Шульга, Т. И.  Подросток в кризисной ситуации [Текст] / Т. И. Шульга. – Москва : Чистые пруды, 2009. – 30 с. – (Б-ка “Первого сентября”, серия “Школьный психолог” ; Вып. 25).

***

Богачов, А.  Леґітимація і людська ситуація [Текст] : онтологічні засади леґітимації / А. Богачов // Філософська думка. – 2009. – № 5. – С. 34–48.

Боднар, О. С.  Аналіз ситуацій в управлінні аналітико-експертною діяльністю в регіоні [Текст] / О. С. Боднар // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О.В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 3 (21). – С. 337–343.

Васильченко, А.  Психологічні особливості заздрощів у структурі соціальної та індивідуальної ситуації розвитку особистості [Текст] : (філософсько-психологічний аналіз) / А. Васильченко // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 5. – С. 48–52.

Волошен, О. Л.  Розвиток аналітичних здібностей старшокласників на уроках фізики за допомогою математичних моделей реальних ситуацій [Текст] / О. Л. Волошен // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу “ІТМ* плюс – 2015” : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, (3-4 грудня 2015 р., м. Суми) : у 3 ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки АПН України ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП “Мрія”, 2015. – Ч. 1. – С. 25–27.

Голуб, Н.  Ситуаційний метод на уроках української мови в школі [Текст] / Н. Голуб // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 7. – С. 18–23.

Даминова, С. О.  Сферы, темы и ситуации иноязычного общения как компоненты содержания обучения бакалавров и магистров в системе высшего образования [Текст] / С. О. Даминова // Иностранные языки в школе. – 2011. – № 6. – С. 88–94.

Журавльова, Н. Ю.  Соціокультурна специфіка психотерапевтичної роботи з феноменом переживання в ситуації життєвого вибору [Текст] / Н. Ю. Журавльова // Теорія і технології застосування сучасних підходів до психотерапії у вітчизняних соціокультурних умовах : монографія / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка; за ред. З. Г. Кісарчук. – Київ; Кіровоград : ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2014. – С. 204–221.

Калошин, В. Ф.  Практичні рекомендації вчителю щодо ефективного виховного впливу на учнів у критичних ситуаціях [Текст] / В. Ф. Калошин, Д. В. Гуменюк // Виховна робота в школі. – 2009. – № 5. – С. 34–43.

Коршевнюк, Т.  Ситуаційні завдання в компетентнісно орієнтованому навчанні біології [Текст] / Т. Коршевнюк // Біологія і хімія в рідній школі. – 2019. – № 1. – С. 2–5.

Новікова, І.  Пошуки виходу з безвихідних ситуацій [Текст] : профілактика міжособистісних конфліктів та їх наслідки у педагогічному колективі / І. Новікова, І. Михайлова // Управління освітою. – 2011. – № 6. – С. 2–5.

Тимченко, О.  Жити в мирі та злагоді [Текст] : корекційна програма з формування навичок конструктивного спілкування та вирішення конфліктних ситуацій / О. Тимченко // Управління освітою. – 2013. – № 7, квітень. – (Вкладка).

Туренко, В. Є.  Философская герменевтика ситуации “признания в любви” [Текст] / В. Є. Туренко // Практична філософія. – 2013. – № 4. – С. 112–119.