Просвітницько-педагогічна діяльність та погляди Миколи Миколайовича Неплюєва

Избранные сочинения Н. Н. Неплюева [Текст]. Кн. 1 / [ответственный за выпуск В. К. Шейко]. – Сумы : [ИД «Фолигрант»], 2011. – 287 с. : ил.

Мельник, Л. Г.  Состоявшаяся утопия, или Машина времени Н. Н. Неплюева [Текст] : экономическое эссе / Л. Г. Мельник. – Сумы : Университетская книга, 2004. – 56 с.

Мельник, Л. Г.  Сходження до утопії, або «Машина часу» М. М. Неплюєва (соціально-економічний аналіз) [Текст] : [монографія] / Л. Г. Мельник. – [Суми] : [ВД «Фолігрант»], [2013]. – 240 с. : іл.

Мірошниченко, Н. О.  Педагогічні погляди та освітня діяльність Миколи Неплюєва в контексті розвитку сільськогосподарської освіти (XIX – поч. XX ст.) [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Н. О. Мірошниченко ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми, 2015. – 20 с.

***

Авдасёв В. Н. Об истории Воздвиженского Трудового Братства в советский период / В. Н. Авдасёв // Mechanism of Economic Regulation. – 2012. – № 2. – С. 26–36. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mre_2012_2_3

Авдасёв, В. Н. Социально-экономические основы Крестовоздвиженского трудового братства [Текст] / В. Н. Авдасёв // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 1. – С. 16–30. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/8698

Вертіль, О.  Вічне сонце Миколи Неплюєва [Текст] : [М. М. Неплюєв (11.09.1851 – 21.01.1908) уродженець селища Ямпіль – видатний духовний просвітитель, богослов, публіцист] / О. Вертіль // Сумщина. – 2008. – № 93, 20 серпня. – С. 1–2.

Ковальова, Н. О.  Роль школи у розвитку держави за поглядами Миколи Неплюєва [Текст] / Н. О. Ковальова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація та ін. [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 22–24.

Лесина, Ю.  Феномен Неплюевского братства [Текст] : о новой книге Леонида Мельника [«Сходження до Утопії, або “Машина часу” М. М. Неплюєва» : презентація книги] / Ю. Лесина // Ваш шанс. – 2013. – № 44, 30 октября-6 ноября. – C. 26 А.

Мельник, Л. Г. Особенности формирования институциональных механизмов интегрированного управления экономикой для устойчивого развития (исторический опыт трудового братства Н. Н. Неплюева) [Текст] / Л. Г. Мельник, Е. В. Шкарупа, Б. Л. Ковалёв // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая. – 2014. – № 3. – С. 261–270. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66753

Мірошниченко, Н.  Естетичне виховання молоді в навчальних закладах Миколи Миколайовича Неплюєва [Текст] / Н. Мірошниченко // Глухів музичний: земля Березовського і Бортнянського : збірник наукових статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 25–26 лютого 2016 року / Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка, Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Глухівського НПУ імені О. Довженка ; [редкол.: І. Г. Довжинець, Г. П. Голяка, О. С. Благосмилов та ін.]. – Глухів : ПВП “Видавничий будинок «Еллада», 2017. – С. 79–81.

Шишкіна, Ю. А.  Глухівський садибний будинок Неплюєвих [Текст] / Ю. А. Шишкіна // Путивльський краєзнавчий збірник / Управління культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації, Комунальний заклад Сумської обласної ради, Державний історико-культурний заповідник у м. Путивлі ; [редкол.: С. В. Тупик, Н. І. Сторчака, В. Б. Звагельський та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2013. – Вип. 7. – С. 211–217.