Просоціальна та асоціальна поведінка: психолого-педагогічний аналіз

Двіжона, О. В.  Психологічні детермінанти асоціальної поведінки підлітків [Текст] : автореф. дис. … канд. психол. наук / О. В. Двіжона. – Івано-Франківськ, 2004. – 20 с.

Петренко, М. В.  Психологічні особливості мотивації просоціальної поведінки в студентському віці (на прикладі ставлення до донорства крові) [Текст] : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00. 07 “Педагогічна та вікова психологія” / М. В. Петренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2012. – 18 с.

***

Балута, Л. І.  Психолого-педагогічний аналіз формування особистості студентів та профілактика їх асоціальної поведінки [Текст] / Л. І. Балута // Нові технології навчання : наук.-метод. зб-к.– Київ : Науково-методичний центр вищої освіти, 2001. – Вип. 30. – С. 224–229.

Грищенко, Н.  Особливості позанавчальної діяльності у формуванні просоціальних особистісних смислів студентської молоді [Текст] / Н. Грищенко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 4. – С. 46–49.

Грищенко, Н. А.  Системно-синергетична модель процесу формування просоціальних особистісних смислів студента в позанавчальній діяльності ВНЗ [Текст] / Н. А. Грищенко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 4. – С. 24–32.

Грищенко, Н. А.  Технологія формування просоціальних особистісних смислів студентської молоді у виховному процесі ВНЗ [Текст] / Н. А. Грищенко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2008. – № 2. – С. 21–25.

Єжова, О. О.  Обґрунтування організаційно-педагогічних умов формування просоціальної поведінки учнів загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] / О. О. Єжова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 8 (42). – С. 125–134.

Кириченко, В.  Зміст і технології формування просоціальної поведінки учнів [Текст] / В. Кириченко, В. Нечерда // Управління освітою. – 2018. – № 11, листопад. – С. 22–35.

Кириченко, В. І.  Патріотизм як ціннісно-смислове підґрунтя просоціальної поведінки підлітка [Текст] / В. І. Кириченко // Педагогіка і психологія. – 2017. – № 4. – С. 42–48.

Кириченко, В. І.  Теоретичні засади формування просоціальної поведінки учнів загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] / В. І. Кириченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 7 (41). – С. 71–79.

Попередження асоціальної поведінки учнів [Текст] // Позакласний час. – 2011. – № 4. – С. 41–54.

Тарасенко, О.  Особливості мотивації асоціальної поведінки у підлітковому віці [Текст] / О. Тарасенко // Актуальні питання сучасної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (15 травня 2014 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології МОН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 360–364.

Шахненко, О. Ф.  Профілактика і попередження асоціальної поведінки учнів [Текст] : (семінар-практикум класних керівників) / О. Ф. Шахненко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2015. – № 1. – С. 5–10.