Промисли українців: минуле та сучасність. Народні промисли Сумщини.

 • Державний музей етнографії та художнього промислу АН УРСР [Текст] / [упоряд.: Н. І. Здоровега, О. І. Кубаєвич, К. І. Матейко та ін.]. – Київ : Мистецтво, 1976. – 246 с. : іл.
 • Дмитренко, А. А.  Традиційні промисли українців Західного Полісся в другій половині ХІХ – 30-х рр. ХХ ст. [Текст] : автореф. дис. … / / А. А. Дмитренко ; Київ. нац. ун-т. – Київ : [б. в.], 2000. – 17 с.
 • Зимомря, М. М.  Естетичне виховання молоді засобами народних промислів Закарпаття (1919–1939 рр.) [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / М. М. Зимомря ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – 19 с.
 • Литвинчук, Н. В.  Традиційні промисли та ремесла Сумщини кінця XIX – початку XXI століття [Текст] : автореф. дис. … канд. історич. наук : спец. 07.00.05 “Етнологія” / Н. В. Литвинчук ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2015. – 23 с.

***

 • Горпенко, В. Ф.  Традиційні види господарської діяльності українців [Текст] / С. Китова // Радянська школа. 1990. – № 4. – С. 37–45.
 • Гугля, В. І.  Керамічне виробництво XVII–XVIII ст. [Текст] : штрихи до технології / В. І. Гугля // Археологічний літопис Лівобережної України. – 2002. – № 1. – С. 168–169.
 • Данилюк, А.  Народні промисли як важливий фактор економічного розвитку депресивних районів України [Текст] : [ткацтво, вишивка, килимарство, кераміка, художня обробка дерева, гутне скло, художнє плетіння, вироби з бісеру] / А. Данилюк // Географія та основи економіки в школі. – 2006. – № 7. – С. 6–10.
 • Дейнега, І.  Домашні промисли та ремесла українського жіноцтва у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть [Текст] / І. Дейнега, І. Вановська // Історія в рідній школі. – 2015. – № 7/8. – С. 51–54.
 • Дмітрієва, О. Є.  Домашні промисли та ремесла Слобожанщини у XIX столітті [Текст] / О. Є. Дмітрієва // Історія та правознавство. – 2006. – № 8/9, березень. – С. 33–37.
 • Допоміжні заняття і промислиь [Текст] // Українське народознавство. – Львів, 1994. –Гл. 12. – С. 317–353.
 • Зимомря, М.  Естетичне виховання молоді: культурно-освітній потенціал народних промислів [Текст] / М. Зимомря // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези I-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, (Дрогобич, 21–22 листопада 2013 року) / МОН України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [ред.-упоряд.: В. Ільницький. А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 193–195.
 • Зимомря, М.  Народні промисли Закарпаття та їхня роль в естетичному вихованні молоді: особливості розвитку [Текст] / М. Зимомря // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / МОН України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених; [ред.-упоряд.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : [Посвіт], 2014. – Вип. 8. – С. 233–237.
 • Китова, С.  Рушник: мистецтво і промисел [Текст] / С. Китова // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 5. – С. 66–70.
 • Кононенко, Т.  Художні промисли в рушниковім краї [Текст] : Кролевецькому вищому професійному – 50! / Т. Кононенко // Освіта України. – 2009. – № 45, 16 червня. – С. 6.
 • Костенко, Л.  “Киевская старина” про народні ремесла та сучасні дослідження кожум’яцького промислу на Чернігівщині [Текст] / Л. Костенко // Київська старовина. – 2012. – № 5/6. – С. 151–155.
 • Олексюк, М.  Компетентнісний підхід до формування змісту підготовки майбутніх учителів технологій у галузі народних художніх ремесел [Текст] / М. Олексюк // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези I-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, (Дрогобич, 21–22 листопада 2013 року) / МОН України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [ред.-упоряд.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 226–229.
 • Орел, Л. Гончарство правобережного Полісся [Текст] / Л. Орел // Народна творчість та етнографія. – 1991. – № 4. – С. 75–82.
 • Подрєз, Ю. В.  Розвиток малого промислового підприємництва серед етнічного українського населення Східної Слобожанщини, Кубані, Нижнього та Середнього Поволжя, Південно-Західного Сибіру та Далекого Сходу у другій половині ХІХ – початку ХХ століття [Текст] / Ю. В. Подрєз // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 4 (48). – С. 438–446.
 • Постолатій, С.  Народні промисли Сумщини [Текст] / С. Постолатій // Сумщина. – 2017. – № 8, 23 лютого. – С. 13.
 • Радкевич, В.  Інноваційна модель професійного навчання фахівців художніх промислів і ремесел [Текст] / В. Радкевич // Професійно-технічна освіта. – 2008. – № 4. – С. 10–13.
 • Савчук, С. В.  Художні промисли України [Текст] / С. В. Савчук // Все для вчителя. – 2015. – № 12. – С. 17–18.
 • Семенова, Г.  Народні художні промисли. Основні центри художніх промислів [Текст] : 9 клас / Г. Семенова // Географія. – 2008. – № 23. – С. 22–26.
 • Творун, С.  Стілянські «колачі» [Текст] : [традиції ставлення українців до хліба в обрядових діях] / С. Творун // Народна творчість та етнографія. – 2001. – № 4. – С. 109–115.
 • Телюпа, С.  Дослідження чумацького промислу на сторінках “Киевской старины” [Текст] : [історіографічний аналіз] / С. Телюпа // Київська старовина. – 2012. – № 5/6. – С. 145–150.
 • Україна. Кабінет Міністрів.  Про впровадження кластерної моделі розвитку народних художніх промислів [Текст] : розпорядження від 27.01.10 р., № 145-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 25, 10 лютого. – Вкладка.
 • Швець, М. О.  Народні художні промисли в Україні [Текст] / М. О. Швець // Географія. – 2007. – № 18. – С. 31–39.
 • Шеліхова, В. В.  Розвиток сільських промислів на Сумщині в другій половині ХІХ ст. [Текст] / В. В. Шеліхова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 63.
 • Яременко, М. Ф.  Поширення й характер дрібних селянських промислів на території сучасної Сумщини в першій половині ХІХ ст. [Текст] / М. Ф. Яременко // Матеріали четвертої Сумської обласної наукової історико-краєзнавчої конференції, [14–15 грудня 2001 р., м. Суми] / Міністерство освіти і науки України, Управління освіти і науки Сумської області, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та ін. ; [за заг. ред. Г. І. Корогод]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2001. – [Ч. 1.]. – С. 123–127.