Промисли та ремесла Слобожанщини

  • Литвинчук, Н. В.  Традиційні промисли та ремесла Сумщини кінця XIX – початку XXI століття [Текст] : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.05 “Етнологія” / Н. В. Литвинчук ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2015. – 23 с.

***

  • Білинська, Л. І.  Гончарне виробництво в Сумах у другій половині ХVII – на початку XVIII ст. [Текст] / Л. І. Білинська // Матеріали восьмої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції, 29–30 жовтня 2009 р. / Міністерство освіти і науки України, Управління освіти і науки Сумської обласної адміністрації, Сумський обласний архів, Сумське обласне історико-краєзнавче товариство “Спадщина” ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 7–12.
  • Голубєва, І. В.  Типологія українського посуду Центральної Слобожанщини козацької доби [Текст] / І. В. Голубєва, В. В. Колода, А. В. Кущенко // Археологія. – 2008. – № 1. – С. 20–27.
  • Дмітрієва, О. Є.  Домашні промисли та ремесла Слобожанщини у XIX столітті [Текст] / О. Є. Дмітрієва // Історія та правознавство. – 2006. – № 8/9, березень. – С. 33–37.
  • Коваленко, М. В.  Роль малого промислового підприємництва в економічному розвитку Слобідської України на початку ХХ століття [Текст] / М. В. Коваленко // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (24–25 березня 2016 р., м. Суми) / Міністерство освіти і науки України ; Сумська обласна державна адміністрація, Сумська обласна рада ; Укр. ін-т національної пам’яті та ін. ; [за ред. В. С. Бугрія]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2016]. – Ч. 1. – С. 38–41.
  • Маслов, М.  Розвиток малих підприємств з виробництва колісної мазі на Слобідській Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя [Текст] : [виробництво кустарне] / М. Маслов // Історія в рідній школі. – 2016. – № 1. – С. 59–61.
  • Осадчий, Є. М.  Пам’ятки селітроварного виробництва на території Путивльського повіту першої половини ХVІІ ст. [Текст] / Є. М. Осадчий, О. В. Коротя // Путивльський краєзнавчий збірник / Управління культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації, Комунальний заклад Сумської обласної ради «Державний історико-культурний заповідник у м. Путивлі» ; [редкол.: С. В.Тупик, Н. І. Сторчака, В. Б. Звагельський та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2015. – Вип. 8. – С. 146–156.
  • Подрєз, Ю. В.  Розвиток малого промислового підприємництва серед етнічного українського населення Східної Слобожанщини, Кубані, Нижнього та Середнього Поволжя, Південно-Західного Сибіру та Далекого Сходу у другій половині ХІХ – початку ХХ століття [Текст] / Ю. В. Подрєз // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 4 (48). – С. 438–446.
  • Постолатій, С.  Народні промисли Сумщини [Текст] / С. Постолатій // Сумщина. – 2017. – № 8, 23 лютого. – С. 13.
  • Сєрих, Л. В.  Кераміка Слобожанщини [Текст] / Л. В. Сєрих // Мистецтво в школі. – 2010. – № 10. – С. 32–42.