Професійна самореалізація студентів вищого навчального закладу

 • Педагогічне забезпечення творчої самореалізації особистості в інноваційній освіті [Текст] : матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю, (21–22 листопада 2013 року, м. Суми) / МОН України ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – [Суми] : [Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка], [2013]. – 194 с.
 • Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті [Текст] : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [за ред. М. О. Лазарєва]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 309 с.
 • Професійно-творча самореалізація майбутнього педагога в інноваційній освіті [Текст] : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. М. О. Лазарєва]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 384 с.
 • Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті [Текст] : [колективна] монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [за ред. М. О. Лазарєва]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – 296 с.

***

 • Бабинець, Ю. О.  Філософський аспект сутності процесу самореалізації студентів вищого навчального закладу [Текст] / Ю. О. Бабинець // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – Вип. 3. – С. 313–318.
 • Бикова, М. М.  Професійне самовизначення як складова процесу самореалізації особистості [Текст] / М. М. Бикова // Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті : [колективна] монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. М. О. Лазарєва]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 9–30.
 • Білецька, А.  Професійно-творча самореалізація студентів під час навчально-дослідної діяльності [Текст] / А. Білецька, О. Коцарь // Освіта. Технікуми, коледжі. – 2007. – № 3. – С. 45–46.
 • Бірюкова, Л. А.  До проблеми самореалізації у професійній діяльності: теоретичний аспект [Текст] / Л. А. Бірюкова // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: О. В. Михайличенко, М. Б. Євтух, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 2. – С. 101–104.
 • Вейланде, Л. В.-В.  Розвиток кар’єрної компетентності як однієї з складових самореалізації сучасного студента [Текст] / Л. В.-В. Вейланде // Педагогічне забезпечення творчої самореалізації особистості в інноваційній освіті : матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю, (21–22 листопада 2013 року, м. Суми) / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації, Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – [Суми] : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2013]. – С. 78–80.
 • Гавриленко, І. І.  Творча самореалізація студентів вищого навчального закладу як педагогічна проблема [Текст] / І. І. Гавриленко // Магістр : матеріали науково-практичної конференції “Наукові пошуки молодих вчених”, (14 травня 2013 року) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, Кафедра педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко, М. О. Лазарєв]. – Суми : Університетська книга, 2013. – С. 371–377.
 • Герлянд, Т. М.  Реалізація технології контекстного навчання у процесі самореалізації особистості майбутнього фахівця [Текст] / Т. М. Герлянд // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 53–55.
 • Гончарук, В. А.  Оптимізація процесу самореалізації творчого потенціалу особистості майбутнього вчителя-філолога та українознавця [Текст] / В. А. Гончарук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 3 (47). – С. 328–334.
 • Гордієнко, В. П.  Дослідно-пошукова робота студентів як чинник самореалізації (на прикладі професійної підготовки молодших спеціалістів біржової діяльності) [Текст] / В. П. Гордієнко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 7 (25). – С. 218–225.
 • Громова, Н.  Пізнавально-творча самореалізація майбутнього вчителя на заняттях з лінгвістичних курсів та позанавчальній діяльності (з досвіду роботи) [Текст] / Н. Громова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 10 (64). – С. 13–24.
 • Громова, Н. В.  Пізнавально-творчі якості як показники самореалізації студентів у навчанні [Текст] / Н. В. Громова // Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25–26 жовтня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 32–34.
 • Живодьор, В. Ф.  Творча самореалізація студентів вищого навчального закладу як педагогічна проблема [Текст] / В. Ф. Живодьор, І. І. Гавриленко // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. Г. Козлової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 27–45.
 • Іонова, І. М.  Творча самореалізація особистості як психолого-педагогічна проблема [Текст] / І. М. Іонова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 4 (6). – С. 20–28.
 • Кібенко, Т. В.  Теоретичні основи творчої самореалізації майбутнього вчителя [Текст] / Т. В. Кібенко // Магістр : матеріали науково-практичної конференції “Наукові пошуки молодих вчених”, (14 травня 2013 року) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, Кафедра педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко, М. О. Лазарєв]. – Суми : Університетська книга, 2013. – С. 76–82.
 • Ковальчук, Л. О.  Самореалізація особистості студента у процесі евристичної діяльності (аспект дослідження культури професійного мислення педагога) [Текст] / Л. О. Ковальчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 7 (41). – С. 233–243.
 • Кравченко, О. П.  Самореалізація професійно-етичних якостей студентів медичних коледжів в умовах навчально-виховного процесу [Текст] / О. П. Кравченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 7 (25). – С. 76–82.
 • Лазарєв, М. О.  Духовна і творча самореалізація особистості в інноваційній освіті [Текст] / М. О. Лазарєв // Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25–26 жовтня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 39–43.
 • Лазарєв, М. О.  Творча самореалізація майбутнього вчителя [Текст] / М. О. Лазарєв // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 165–166.
 • Левченко, Л. С.  Інноваційна освіта, як розвиток професійно-творчої самореалізації особистості педагога та студента [Текст] / Л. С. Левченко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 104–109.
 • Левченко, Л. С.  Творча самореалізація студента вищої школи [Текст] / Л. С. Левченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 242–244.
 •       Мазін, В.  Діагностика культури професійної самореалізації майбутніх педагогів [Текст] / В. Мазін // Імідж сучасного педагога : науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтавський державний педагогічний ун-т ім. В. Г. Короленка ; гол. ред. Н. Білик. – Полтава : ТОВ “Асмі”, 2007. – № 7/8. – С. 121–125.
 • Мельник, Н. І.  Формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти у США та Німеччині як умова творчої самореалізації у професійній діяльності [Текст] / Н. І. Мельник // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 7 (25). – С. 163–169.
 • Недогрєєва, Л. С.  Самореалізація майбутнього педагога у процесі навчання в магістратурі [Текст] / Л. С. Недогрєєва // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 101–102.
 • Недогрєєва, Л. С.  Творча самореалізація студентської молоді [Текст] / Л. С. Недогрєєва // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 2 : Неперервна освіта: проблеми, пошуки, перспективи. – С. 300–305.
 • Пішун, С. Г.  Педагогічні умови розвитку творчої діяльності та самореалізації студентської молоді у вільний час [Текст] / С. Г. Пішун // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 6 (8). – С. 353–363.
 • Проценко, І. І.  Формування професійно-творчих умінь за допомогою евристичного діалогу як інноваційного чинника творчої самореалізації особистості [Текст] / І. І. Проценко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 2. – С. 145–149.
 • Пташенчук, О. О.  Самореалізація майбутніх вчителів біології в набутті дослідницької компетентності [Текст] / О. О. Пташенчук // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 2. – С. 122–125.
 • Радько, Н. М.  Громадянсько-правова компетентність як умова успішної соціалізації та професійної самореалізації майбутніх соціальних педагогів [Текст] / Н. М. Радько // Евристична освіта у суспільстві нових соціальних та особистісних цінностей : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (13–14 листопада, м. Суми) / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обласна державна адміністрації ; Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – [Суми] : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2014]. – С. 122–126.
 • Радько, Н. М.  Формування творчої самореалізації майбутніх соціальних педагогів шляхом організації педагогічно комфортного середовища в умовах інноваційної освіти [Текст] / Н. М. Радько // Педагогічне забезпечення творчої самореалізації особистості в інноваційній освіті : матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю, (21–22 листопада 2013 року, м. Суми) / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – [Суми] : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2013]. – С. 112–116.
 • Романенко, Ю. А.  Самореалізація студентів через проектну діяльність [Текст] / Ю. А. Романенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 7 (25). – С. 279–286.
 • Семеног, О. М.  Науково-педагогічне наставництво як спосіб самореалізації професійно-творчого потенціалу [Текст] / О. М. Семеног // Самореалізація пізнавально-творчого і професійного потенціалу особистості в інноваційній освіті : [колективна] монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. М. О. Лазарєва]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 119–136.
 • Симоненко, Ю. О.  Особливості професійної самореалізації майбутніх психологів [Текст] / Ю. О. Симоненко // Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення : тези доповідей [II] Всеукраїнської наукової конференції, 15 березня 2013 р. / Класичний приватний ун-т ; [члени редкол.: В. М. Огаренко, О. В. Покатаєва, А. О. Монаєнко та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2013. – С. 88–89.
 • Стельмах, Н. В.  Педагогічна творчість як фактор самореалізації особистості педагога [Текст] / Н. В. Стельмах // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 3 (37). – С. 346–355.
 • Тарасова, Т. Б.  Проблема типологии личности педагога и его профессионально-творческой самореализации [Текст] / Т. Б. Тарасова // Евристична освіта у суспільстві нових соціальних та особистісних цінностей : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (13–14 листопада, м. Суми) / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – [Суми] : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2014]. – С. 193–197.
 • Уварова, А. М.  Творча самореалізація майбутнього вчителя в процесі оволодіння майстерністю педагогічної розповіді [Текст] / А. М. Уварова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 7 (25). – С. 138–145.