Професійна підготовка медичних працівників

 • Бабюк, В.  Медсестринська освіта і Болонський процес [Текст] / В. Бабюк, Т. Башлакова // Освіта. Технікуми, коледжі. – 2007. – № 3. – С. 7–8.
 • Волкова, В. Ю.  Медична підготовка сучасних фахівців дефектологів [Текст] / В. Ю. Волкова // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 318–319.
 • Голік, О. В.  Аналіз найпоширеніших моделей кооперативного навчання та виділення домінуючої у процесі формування в майбутніх лікарів предметних компетентностей з медичної деонтології [Текст] / О. В. Голік // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 3 (37). – С. 94–105.
 • Голуб, І. І.  Питальні речення в медичній комунікації як складова мовленнєвого матеріалу для формування англомовних фахових умінь майбутніх лікарів [Текст] / І. І. Голуб // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 6-7 (16-17). – С. 283–293.
 • Гопцій, О. В.  Сучасні організаційно-методичні інновації викладання у медичному ВНЗ в умовах кредитно-модульної системи [Текст] / О. В. Гопцій, І. І. Зелена, Н. М. Железнякова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 4-5 (14-15). – С. 270–274.
 • Гребеник, Ю. С.  Комунікативна культура студента медичного коледжу як складова професійних якостей медичного працівника [Текст] / Ю. С. Гребеник // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 5 (31). – С. 205–213.
 • Єремічук, С.  Використання схемо-графічних матеріалів у рамках вищої медичної освіти [Текст] / С. Єремічук, Я. Осницька, В. Бурлука // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези III-ї Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року, Дрогобич) / МОН України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [редколегія: М. П. Пантюк, В. І. Ільницький, А. І. Душний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 18–19.
 • Киш, О. М.  Компетентнісний підхід як основа реалізації студенто-центрованого навчання в процесі підготовки майбутніх медичних працівників [Текст] / О. М. Киш // Магістр : матеріали наукової конференції “Наукові пошуки молодих вчених”, (14 травня 2014 року) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології, Кафедра педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту ; [гол. ред. О. Г. Козлова]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 374–379.
 • Кірик, Т. В.  Філософія освіти про моральний аспект фахової підготовки майбутніх лікарів [Текст] / Т. В. Кірик // Практична філософія. – 2016. – № 4. – С. 85–90.
 • Клименко, С. О.  Результати дослідно-експериментальної роботи з формування предметної компетентності з біонеорганічної хімії у студентів медичних коледжів [Текст] / С. О. Клименко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу “ІТМ*плюс – 2014” : матеріали Міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, (20–21 березня 2014 р.) : у 3-х ч. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [програмний комітет: М. І. Бурда, В. Г. Бевз, М. Гарднер та ін.]. – Суми : ВВП “Мрія”, 2014. – Ч. 2. – С. 55–57.
 • Кравченко, О. П.  Самореалізація професійно-етичних якостей студентів медичних коледжів в умовах навчально-виховного процесу [Текст] / О. П. Кравченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 7 (25). – С. 76–82.
 • Кравченко, О. П.  Формування професійної етики студентів медичного коледжу засобами інноваційних технологій [Текст] : [професійна підготовка медичних сестер та володіння ними англійською мовою для професійного спілкування] / О. П. Кравченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 4 (22). – С. 244–253.
 • Магрламова, К. Г.  Адаптація майбутнього лікаря до навчання у вищому медичному навчальному закладі [Текст] / К. Г. Магрламова // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 10. – С. 17–19.
 • Магрламова, К. Г.  Професійне становлення майбутнього лікаря [Текст] / К. Г. Магрламова // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 7. – С. 44–47.
 • Макаренко, В. І.  Структура системи фахових компетентностей майбутніх лікарів [Текст] / В. І. Макаренко // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 7. – С. 37–40.
 • Макаренко, В. І.  Формування творчої компетентності майбутніх лікарів на заняттях з біофізики [Текст] / В. І. Макаренко, О. В. Макаренко, К. С. Макаренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 3 (47). – С. 397–405.
 • Мягка, Ю. А.  Педагогічне забезпечення інноваційними технологіями при підготовці майбутнього лікаря [Текст] / Ю. А. Мягка // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 342–343.
 • Мякота, О. Г.  Модель здорового способу життя як ключова складова компетентнісної підготовки висококваліфікованих медичних працівників [Текст] / О. Г. Мякота, М. П. Римар // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (36). – С. 153–160.
 • Неловкіна, О.  Соціально-професійна підготовка сучасного лікаря: американський та європейський підходи [Текст] / О. Неловкіна, А. Берналь // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. – № 1. – С. 101–106.
 • Ороховський, В. Й.  Шляхи поліпшення здоров’я української нації [Текст] : [досвід навчальної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації (лікарів-санологів); працевлаштування бакалаврів та магістрів з фізичної реабілітації, людей з особливими потребами] / В. Й. Ороховський, О. К. Зенін, В. О. Мітюков // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 1 (3). – С. 108–115.
 • Проскуркіна, Й. І.  Комунікативно-когнітивний аспект професійно-орієнтованого мовного навчання іноземних студентів медичного профілю [Текст] / Й. І. Проскуркіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 4 (22). – С. 327–334.
 • Радзієвська, І. В.  Проблеми якості професійної підготовки медичних сестер [Текст] / І. В. Радзієвська // Нові технології навчання : науково-методичний збірник / [редкол.: О. П. Гребельник, Я. Я. Болюбаш, І. А. Шелест та ін.]. – [Київ] : Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, 2009. – Вип. 57. – С. 52–56.
 • Радзієвська, І. В.  Розвиток професійної компетентності медичних сестер у процесі реформування системи медсестринської освіти [Текст] / І. В. Радзієвська // Нові технології навчання : науково-методичний збірник / МОН України, Ін-т інновац. технолог. і змісту освіти ; [редкол.: О. П. Гребельник, Я. Я. Болюбаш, І. А. Шелест та ін.]. – [Київ] : [Ін-т інновац. технол. і змісту освіти МОН України], 2008. – Вип. 54. – С. 75–81.
 • Савельєва-Кулик, Н. О.  Санологічні підходи до організації викладання музикотерапії в форматі післядипломної медичної освіти [Текст] / Н. О. Савельєва-Кулик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університе ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 1 (19). – С. 186–192.
 • Свиридюк, Е. В.  Психологические аспекты здорового образа жизни и формирования профессиональных ценностей медицинских сестер [Текст] / Е. В. Свиридюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 1 (19). – С. 132–142.
 • Філіппова, Л. В.  Самостійна робота студентів у вищих навчальних медичних закладах як чинник професіоналізму [Текст] / Л. В. Філіппова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 5 (7). – С. 359–367.
 • Шавальова, О.  Застосування програмного комплексу GRAN у математичній підготовці середніх медичних працівників [Текст] / О. Шавальова // Математика в школі. – 2005. – № 5. – С. 12–14.