Професійна самореалізація в сучасній навчально-виховній практиці

Ануфрієва, О. Ф.  Професійна самореалізація майбутніх інженерів у процесі навчальних практик [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика проф. освіти” / О. Ф. Ануфрієва ; МОН України, Мелітопольський державний педагогічний ун-т ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2019. – 20 с.

Гуртовенко, Н. В.  Психологічні умови формування готовності майбутніх педагогів до професійної самореалізації [Текст] : автореф. дис. … канд. психолог. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / Н. В. Гуртовенко ; Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2018. – 20 с.

***

Бей, В. О.  Професійно-творча самореалізація майбутнього педагога: сутність, зміст, структура, умови здійснення в евристичній освіті [Текст] / В. О. Бей // Магістр : збірник наукових праць молодих учених, 24 травня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології ; [гол. ред. О. Г. Козлова ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, М. Ю. Рисіна та ін. ]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 213–218.

Гриненко, С. О.  Проектний підхід у процесі самореалізації майбутнього вчителя у закладі вищої освіти [Текст] / С. О. Гриненко // Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 22–23 лютого 2018 року / МОН України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 98–100.

Громова, Н.  Педагогічна рефлексія як показник самореалізації майбутнього вчителя-словесника [Текст]. Розділ 4 : Актуальні проблеми досліджень у галузі інформаційних технологій, професійної освіти / Н. Громова // Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, [м. Суми, 16–17 травня 2019 р.] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласна державна адміністрації та ін. ; [за ред. О. М. Семеног]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – С. 172–177. – Назва у змісті видання: Педагогічна рефлексія як показник самореалізації майбутнього вчителя-словесника (за результатами педагогічної практики).

Громова, Н.  Риторична компетентність майбутнього фахівця як показник самореалізації [Текст] / Н. Громова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2019 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 44–47.

Есаулова, О. І.  Засідання педагогічної ради “Професійне самовизначення як чинник соціалізації та адаптації учнів” [Текст] / О. І. Есаулова // Виховна робота в школі. – 2019. – № 10. – С. 10–24.

Кащенко, Л. М.  Мотивація персоналу організації як чинник самореалізації особистості [Текст] / Л. М. Кащенко // Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 22–23 лютого 2018 року / МОН України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 22–25.

Клочко, О.  Проблема гендерної нерівності в контексті професійної самореалізації вчителя [Текст] / О. Клочко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2019 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 53–56.

Костриця, А.  Творча самореалізація майбутнього вчителя початкової школи у професійній діяльності [Текст] / А. Костриця // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 листопада 2020 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 242–244.

Краснощок, І.  Педагогічний супровід самореалізації майбутнього фахівця [Текст] / І. Краснощок, Т. Кравцова // Рідна школа. – 2019. – № 2. – С. 34–38.

Лю, С.  Експериментальне дослідження методично-спрямованої самореалізації майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі фортепіанної підготовки [Текст] / С. Лю // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 5 (79). – С. 144–153.

Медведєв, І. А.  Управлінсько-організаційний аспект професійної самореалізації майбутніх економістів [Текст] / І. А. Медведєв // Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 22–23 лютого 2018 року / МОН України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 187–194.

Михайлюта, Л. Г.  Самореалізація професійно-творчого потенціалу педагога в сучасній навчально-виховній практиці [Текст] / Л. Г. Михайлюта // Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 22–23 лютого 2018 року / МОН України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 130–135.

Очкур, О. М.  Формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя у процесі професійної самореалізації [Текст] / О. М. Очкур // Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 22–23 лютого 2018 року / МОН України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 135–139.

Петренко, Л. В.  Партисипативне управління як чинник самореалізації персоналу освітнього закладу [Текст] : [партисипативне управління передбачає участь усіх працівників в управлінні організацією] / Л. В. Петренко, О. Г. Козлова, К. В. Андрухів // Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 22–23 лютого 2018 року / МОН України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 194–198.

Пушина, М. Е.  Професійно-творча самореалізація майбутнього менеджера в інноваційній освіті [Текст] / М. Е. Пушина // Магістр : збірник наукових праць молодих учених, 24 травня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології ; [гол. ред. О. Г. Козлова ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, М. Ю. Рисіна та ін. ]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 159–165.

Пушкар, Л. В.  Музичні компетенції як чинник пізнавально-творчої самореалізації особистості бакалаврів початкової освіти [Текст] / Л. В. Пушкар // Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 22–23 лютого 2018 року / МОН України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 146–149.

Тертична, К. Б.  Професійна самореалізація студентів вищого навчального закладу [Текст] / К. Б. Тертична // Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 22–23 лютого 2018 року / МОН України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 149–151.

Тєлєтова, С.  Педагогічні умови формування готовності майбутніх викладачів вищої школи до професійної та пізнавально-творчої самореалізації [Текст] / С. Тєлєтова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2019 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 113–116.

Турчин, Г. В.  Мотивація до професійної самореалізації управлінського персоналу у закладі середньої освіти [Текст] / Г. В. Турчин // Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 22–23 лютого 2018 року / МОН України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 201–203.

Шаров, С.  Творчі роботи з філології як умова самореалізації та професійного становлення вчителя-словесника [Текст] / С. Шаров, Т. Шарова // Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника : збірник матеріалів III Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 жовтня 2019 р. / МОН України ; Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [за ред.: О. Семеног, Т. Шарова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Вип. 3. – С. 57–61.

Штріккер, Т. Е.  Становлення правової культури студента у процесі його професійної самореалізації [Текст] / Т. Е. Штріккер // Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній освіті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 22–23 лютого 2018 року / МОН України, Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації ; Ін-т педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 47–50.