Професійна ідентичність: особливості формування та розвиток

Становлення ідентичності фахівця [Текст] : монографія / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. В. Л. Зливкова. – Київ ; Кіровоград : ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2014. – 259 с.

***

Варава, Л. А.  Формування професійної ідентичності як чинник конкурентоспроможності майбутнього фахівця [Текст] / Л. А. Варава // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 331–332.

Вертель, А. В.  Емоційне вигорання як фактор порушення професійної ідентичності (на прикладі «стадії дзеркала» Ж. Лакана) [Текст] / А. В. Вертель, С. Б. Кузікова // Психологічні технології ефективного функціонування та розвитку особистості : монографія / Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; за ред.: С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, В. Л. Зливкова. – Київ ; Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2019. – Кн. 3. – С. 141–159.

Дружиніна, І. А.  Особливості розвитку професійної ідентичності майбутніх практичних психологів в умовах вузівської підготовки [Текст] / І. А. Дружиніна // Актуальні проблеми діяльності психологічної служби системи освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (11–12 квітня 2006 р.) / МОН України, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи МОНУ і АПН ; Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації та ін. ; [редкол.: В. В. Бугаєнко, В. Ф. Живодьор, Л. М. Коробка та ін.]. – Суми : [Нота бене], 2006. – С. 32–34.

Зливков, В. Л.  Розробка концепції становлення професійної ідентичності у контексті цивілізаційних викликів сучасності: проблеми і перспективи [Текст] / В. Л. Зливков // Становлення ідентичності фахівця : монографія / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. В. Л. Зливкова. – Київ ; Кіровоград : ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2014. – С. 1–37.

Камінська, С. В.  Криза професійної ідентичності як чинник професійної маргінальності фахівця [Текст] / С. В. Камінська // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, (19–20 лютого 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 40–41.

Кльоц, Л. А.  Формування професійної ідентичності практичного психолога – важлива умова ефективної діяльності професіонала [Текст] / Л. А. Кльоц // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2009. – № 3. – С. 2–6.

Конет, І. М.  Особливості професійної ідентифікації на етапі навчання у ВНЗ [Текст] : (на матеріалі дослідження студентів фізико-математичного факультету) / І. М. Конет, Л. А. Онуфрієва // Становлення цінностей у психологічному вимірі соціального буття особистості. Соціальна мужність як цінність : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3–4 червня 2010 р., Львів-Кам’янець-Подільський / МОН України, Львівський національний ун-т ім. І. Франка ; Кам’янець-Подільський національний ун-т ім. І. Огієнка та ін. ; [редкол.: С. Д. Максименко, В. Й. Бочелюк, В. О. Васютинський та ін.]. – [Кам’янець-Подільський] : [Аксіома], [2010]. – С. 85–88.

Копочинська, Ю.  Понятійний апарат системи формування професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії [Текст] / Ю. Копочинська // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 2. – С. 51–59.

Левина, М. М.  Деятельностный подход к профессиональному образованию как дидактическое условие развития профессиональной самоидентификации студентов [Текст] / М. М. Левина // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 11. – С. 4–8.

Линенко, А. Ф.  Професійна ідентичність як педагогічна проблема [Текст] / А. Ф. Линенко // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; Асоціація університетів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Видавничий дім “Гельветика”], 2017. – С. 81–82.

Ложкін, Г.  Професійна ідентичність в контексті маргінальної поведінки суб’єкта [Текст] / Г. Ложкін, Н. Волянюк // Соціальна психологія. – 2008. – № 3 (29). – С. 123–130.

Мараховська, Н. В.  Створення акмеологічного портфоліо як способу формування професійної ідентичності майбутніх учителів іноземної мови [Текст] / Н. В. Мараховська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 3 (5). – С. 390–398.

Морозовська, Т. Д.  Психологічні аспекти переструктурування професійної ідентичності викладача мистецьких дисциплін [Текст] / Т. Д. Морозовська // Становлення ідентичності фахівця : монографія / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. В. Л. Зливкова. – Київ ; Кіровоград : ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2014. – С. 144–163.

Муравьёва, О. И.  Профессиональная идентификация молодежи, проявляющей инновационную активность [Текст] / О. И. Муравьёва, А. Г. Тыль // Вопросы психологии. – 2011. – № 4. – С. 13–23.

Павлюх, В. В.  Ідентичність та її сутність у контексті професіоналізму практичного психолога [Текст] / В. В. Павлюх // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2018. – № 8. – С. 2–6.

Павлюх, В. В.  Розвиток професійної ідентичності психотренінговими засобами [Текст] / В. В. Павлюх // Методології та технології практичної психології в системі вищої освіти : друга Міжнародна науково-практична конференція : тези доповідей / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управління, Кафедра практичної психології та психотерапії ; [редкол.: В. Б. Євтух, Н. І. Пов’якель, І. С. Булах та ін.]. – Київ : [НПУ ім. М. П. Драгоманова], 2009. – С. 137–140.

Паршук, С. М.  Педагогічна комунікація як складова професійної ідентичності майбутніх учителів початкової школи [Текст] / С. М. Паршук, Н. С. Круглова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 5 (49). – С. 318–325.

Паршук, С. М.  Педагогічна комунікація як складова професійної ідентичності майбутніх учителів початкової школи [Текст] / С. М. Паршук, Н. С. Круглова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 251–253.

Потапчук, Т.  Становлення ідентичності студентів вищих педагогічних навчальних закладів [Текст] / Т. Потапчук // Вища школа. – 2012. – № 7. – С. 40–46.

Радчук, Г. К.  Суб’єктна позиція студента як чинник попередження кризи професійної ідентичності майбутнього фахівця [Текст]. Розділ IIІ, [підрозділ] 3.3 : Особистість як суб’єкт подолання професійних криз / Г. К. Радчук // Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика : монографія / НАПН України ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; за ред.: С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, В. Л. Зливкова. – Київ ; Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – Кн. 2. – С. 337–356.

Савчук, З.  Психологічні особливості професійної ідентичності майбутнього психолога в аспекті його професіоналізації [Текст] / 3. Савчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 5 (59). – С. 175–184.

Самкова, О. М.  Психологічні особливості професійної ідентифікації психологів [Текст] / О. М. Самкова // Актуальні питання сучасної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (15 травня 2014 р., м. Суми) / НАПН України ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології МОН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 338–340.

Собоєва, О.  “Ходити в природу”: професійна ідентичність та дослідницькі практики в українській польовій зоології [Текст] / О. Собоєва // Поле : збірник наукових праць з історії, теорії та методології польових досліджень : у 5 т. / Науково-дослідний ін-т українознавства МОН України, Наукове т-во “Дуліби” ; за наук. ред. М. Гримич. – Київ : Дуліби, 2017. – Т. 2 : Субкультури, повсякдення, етнографія науки. – С. 39–74.

Суходубова, Г. Д.  Професійне самовизначення та формування професійної ідентичності майбутніх психологів [Текст] / Г. Д. Суходубова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 139–140.

Хлєбнікова, Т.  Формування професійної ідентичності майбутніх психологів закладів освіти [Текст] : [в системі післядипломного навчання] / Т. Хлєбнікова // Управління школою. – 2005. – № 19/21, липень. – С. 32–35.

Хомутиннікова, Н. Н.  Особливості становлення професійної ідентичності вихователя дошкільного навчального закладу в умовах оновлення системи дошкільної освіти [Текст] / Н. Н. Хомутиннікова // Становлення ідентичності фахівця : монографія / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; за ред. В. Л. Зливкова. – Київ ; Кіровоград : ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2014. – С. 164–195.