Позакласна та позашкільна робота з біології та екології

Колодько, І. М. Формування в учнів середнього ступеня навчання готовності до екологічної діяльності в неформальній освіті Швеції [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / І. М. Колодько ; НАПН України, Інститут проблем виховання. – Київ, 2021. – 22 с.

Коцун, Л. О. Курс лекцій з методики позашкільної роботи з біології та природознавства [Текст] : для магістрів факультету біології та лісового господарства / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Факультет біології та лісового господарства, Кафедра ботаніки і методики викладання природничих наук ; уклад.: Л. О. Коцун, О. С. Фіщук. – Луцьк : [Друк ПП Іванюк В. П.], 2020. – 46 с. – Режим доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/18457/1/pozashkil.pdf

Перепелиця, Н. В.  Формування новацій у позашкільній/неформальній освіті дітей та учнівської молоді. Організація еколого-натуралістичної творчості [Текст] : навчально-методичний посібник / Н. В. Перепелиця ; Департамент освіти і науки Сумської облдержадміністрації ; Комунальний заклад Сумської обласної ради – Обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. – [Суми] : [Нота-бене], 2018. – 99 с.

***

Бородай, Є. С. Формування екологічної культури учнів на базі ботанічного саду ДНУ [Текст] / Є. С. Бородай, А. М. Кабар, Ю. В. Лихолат, А. П. Бойко // Topical Issues of Modern Science, Society and Education : Proceedings of II International Scientific and Practical Conference Kharkiv, Ukraine 5–7 September 2021, Kharkiv, Ukraine. 2021. – С. 302–305. – Режим доступу: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/45145/1/TOPICAL-ISSUES-OF-MODERN-SCIENCE-SOCIETY-AND-EDUCATION-5-7.09.21.pdf#page=302

Васюта, Л. О.  Екологічна освіта та виховання школярів у процесі позакласної та позаурочної роботи [Текст] / Л. О. Васюта, С. М. Сачук // Біологія. – 2020. – № 10-12. – С. 11–14.

Гудим Н. Г. Роль позакласної роботи гуртків у формуванні екологічно-естетичної культури учнів [Текст] / Н. Г. Гудим, Л. Ю. Біла, Ю. В. Лихолат, А. А. Алексєєва // Біорізноманіття: теорія, практика, формування здоров’язбережувальної компетентності у школярів та методичні аспекти вивчення у закладах освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (присвячена пам’яті видатного вченого ботаніка П. Є. Сосіна), (30 жовтня 2020 р., м. Полтава) ; Полтавський національний педагоігчний університет імені В. Г. Короленка / [за заг. ред. проф. Гриньової М. В.] – Полтава, 2020. – С. 409–412. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/15806

Зоріна, Л. В. Екологічне виховання молодших школярів: від теорії до практики (з досвіду роботи) [Текст] / Л. В. Зоріна // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я людини : (до десятиліття заснування Факультету фізичної культури, спорту та здоров’я людини БДПУ) : збірник наукових матеріалів V Міжнародної науково-практичної онлайн конференції, (Бердянськ, 16–17 вересня 2021 р.) / [редкол.: гол. ред. С. Г. Кушнірюк, заст. гол. ред. В. В. Гнатюк]. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – С. 11–17. – Режим доступу: https://bdpu.org.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zbirnyk-tez-FFKSZL-BDPU-175st-2021.pdf#page=11

Кабанова, М. О.  Формування екологічної культури у процесі гурткових занять [Текст] / М. О. Кабанова // Біологія. – 2019. – № 31/33. – С. 3–10.

Котова, С. М.  Вивчення екологічних проблем на заняттях гуртка «Екологічне краєзнавство» [Текст] / С. М. Котова // Географія та економіка в рідній школі. – 2021. – № 1. – С. 7–17.

Лиховид, О. М.  Старі газети як джерельна база для вивчення географічних об’єктів та історичних подій у роботі краєзнавчих гуртків [Текст] / О. М. Лиховид // Географія та економіка в рідній школі. – 2022. – № 2/3. – С. 61–63.

Мовенко, О. В.  Формування у вихованців позашкільного навчального закладу екологічної культури засобами проектної діяльності [Текст] / О. В. Мовенко // Сучасні підходи до організації роботи позашкільного навчального закладу / [за заг. ред. Л. В. Тихенко]. – Суми : Університетська книга, 2019. – Розділ ІІІ, підрозділ 3.5. – С. 270–277.

Перекрестова, О.  Виховний потенціал закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного спрямування для розвитку обдарованих учнів [Текст] / О. Перекрестова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2021 року / Міністерство освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – С. 263–265.

Романюк, О. М. Краєзнавчі екскурсії як засіб формування екологічної культури школярів [Текст] / О. М. Романюк, В. В. Романюк // Світ наукових досліджень : збірник наукових публікацій Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції, 16–17 лютого 2023 р. / [оргкомітет: О. Т. Патряк, А. Ю. Шевченко, О. М. Яремко та ін.] – Тернопіль, Україна ; Переворськ, Польща : [ФО-П Шпак В. Б.] – 2023. – Вип. 16. – С. 134–136. – Режим доступу: https://www.economy-confer.com.ua/data/downloads/file_1678691873.pdf#page=134

Сидорович, М. М. Розроблення навчальної програми гуртка на основі результатів експериментального дослідження з фітотестування безпечності бутильованої води: актуалізація проблеми [Текст] / М. М. Сидорович, Т. Д. Краснова // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук : збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ, Україна, 5–6 лютого 2021 року) / Громадська організація «Київська наукова організація педагогіки та психології». – Київ : [ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології»], 2021. – Ч. 2. – С. 48–52. – Режим доступу: https://www.dkpp.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/knopp_2_february_2021.pdf#page=48

Хорошун, В. В.  Екологічне виховання в природничо-географічному гуртку позашкільного навчального закладу [Текст]. / В. В. Хорошун // Сучасні підходи до організації роботи позашкільного навчального закладу / [за заг. ред. Л. В. Тихенко]. – Суми : Університетська книга, 2019. – Розділ І, підрозділ 1.3. – С. 34–47.