Посттравматичний синдром стресових ситуацій та його подолання

Багдановська, Н.  Ефективність комплексних програм в реабілітації посттравматичних невропатій променевого нерва [Текст] / Н. Багдановська, І. Кальонова // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2015. – № 3. – С. 193–196.

Бастун, Н. А.  Посттравматичний синдром післястресових порушень у дитячому віці як причина дисгармонії психічного розвитку [Текст] / Н. А. Бастун // Культуротвірна функція психологічної науки : монографія / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка; за ред. Г. О. Балла. – Київ; Кіровоград : ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2014. – С. 73–81.

Ворона, П. В.  Посттравматичний синдром та особливості його подолання: педагогіко-психологічний аспекти [Текст] / П. В. Ворона, Л. І. Ворона // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 9. – С. 49–52.

Воронін, Д.  Програма фізичної реабілітації при посттравматичній ішемії мозку [Текст] / Д. Воронін, В. Мухін, Ю. Голець // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровськ. держ. ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2013. – №1. – С. 146–148.

Перший досвід індивідуального ендопротезування плечового суглоба за умов посттравматичної деформації суглобової западини лопатки (випадок із практики [Текст] / М. Головаха [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2022. – № 1/2. – С. 93–98.

Завацька, Н. Є.  Соціально-психологічні чинники подолання посттравматичних стресових розладів у молоді в умовах сучасного соціуму [Текст]. Розділ IІ, [підрозділ] 2.2 : Соціально-психологічні чинники та індивідуальні особливості подолання кризових ситуацій / Н. Є. Завацька, В. Ю. Завацький // Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика : монографія / НАПН України ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за ред.: С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, В. Л. Зливкова. – Київ ; Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – Кн. 2. – С. 180–200.

Левон, М.  Посттравматическая реабилитация и профилактика спортивного травматизма [Текст] / М. Левон, Я. Зиневич, Е. Шматова // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровськ. держ. ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2012. – №1. – С. 220–224.

Лукомська, С. О.  Посттравматичне зростання: теоретичні підходи, емпіричні методики та практичні рекомендації [Текст]. Розділ IІ, [підрозділ] 2.4 : Соціально-психологічні чинники та індивідуальні особливості подолання кризових ситуацій / С. О. Лукомська // Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика : монографія / НАПН України ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за ред.: С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, В. Л. Зливкова. – Київ ; Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – Кн. 2. – С. 216–236.

Майкова, Т.  Вплив лікувальної гімнастики на індексні критерії тяжкості посттравматичного гонартроза [Текст] / Т. Майкова, А. Самошкіна // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ «Інновація», 2017. – № 2. – С. 221–225.

Музичко, Л. Т.  Психокорекційна допомога молоді з посттравматичними порушеннями емоційно-вольового розвитку [Текст] / Л. Т. Музичко // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: В. М. Синьов, М. К. Шеремет, В. І. Барко та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 32, ч. 1. – С. 246–251. – (Серія 19, «Корекційна педагогіка та спеціальна психологія»).

Назаренко, Г. И.  Восстановительное лечение посттравматических контрактур [Текст] / Г. И. Назаренко, И. Б. Героева // Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2013. – № 7. – С. 20–27.

Ніколаєнко, С. О.  Патопсихологічні особливості бойових посттравматичних стресових розладів [Текст] / С. О. Ніколаєнко // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. практичної психології, Лабораторія методології практичної психології ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 271–278.

Панченко, Л. В.  Психодиагностика депрессивных проявлений у лиц с посттравматическими стрессовыми расстройствами [Текст] / Л. В. Панченко, И. Ю. Басараб // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : V Міжнародна наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження професора Павла Дмитровича Харченка та 65-річчю НДІ фізіології ім. академіка Петра Богача, (6–8 жовтня 2010 р., Київ) : тези доповідей / КНУ ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Л. І. Остапченко, М. Ю. Макарчук, В. С. Мартинюк та ін.]. – [Київ] : Видавничо-поліграфічний центр «Київський ун-т», 2010. – С. 156.

Присяжнюк, І.  Посттрвамувальний стресовий розлад [Текст] : арт-терапевтичні прийоми / І. Присяжнюк // Психолог. – 2018. – № 19/20, жовтень. – С. 14–23.

Романюк, В. Л.  Посттравматичний стресовий розлад: етіологія, патогенез, діагностика, терапія [Текст] / В. Л. Романюк, В. Р. Павелків // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : VII Міжнародна наукова конференція, присвячена 180-річчю Київського національного університету ім. Т. Шевченка та 120-річчю від дня народження А. І. Ємченка, (7-9 жовтня 2014 року, м. Київ) : тези доповідей / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Л. І. Остапченко, М. Ю. Макарчук, Н. Є. Нурищенко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 133.

Тарабрина, Н. В.  Психологические последствия воздействия стрессоров высокой интенсивности: посттравматический стресс [Текст] / Н. В. Тарабрина // Психологический журнал. – 2012. – Т.33, № 6. – С. 20–33.

Тарабрина, Н. В.  Теоретико-эмпирические исследования посттравматического стресса [Текст] / Н. В. Тарабрина // Психологический журнал. – 2007. – Т.28, № 4. – С. 5–14.