Політика українізації та її проведення

Соболь, П. І.  Українофобія на Півдні України у добу українізації (1920–1930 рр.) [Текст] / П. І. Соболь. – Суми : [Вид-во ПП Вінниченко М. Д. , ФОП Литовченко Є. Б.], 2012. – 339 с.

***

Верстюк, В. Ф.  Українська Центральна Рада й українізація військових частин російської армії [Текст] / В. Ф. Верстюк // Український історичний журнал. – 2012. – № 3. – С. 4–27.

Єпик, Л. І.  Політика українізації як засіб боротьби радянської влади за політичний вплив на селянство України (20-ті рр. ХХ ст.) [Текст] / Л. І. Єпик // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 29–30 листопада 2013 р.) / МОН України, Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури ; Національна спілка краєзнавців України та ін. ; [редкол.: В. С. Бугрій, В. В. Турков, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Ч. 1. – С. 106–108.

Єпик, Л. І.  Українська діаспора про політику українізації 20–30 рр. [Текст] / Л. І. Єпик // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету у 2012 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 44–45.

Ідріс, Н. О.  Вивчення впливу міграції сільського населення на досвід “українізації” Києва за доби національно-культурного будівництва в УСРР у 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. [Текст] / Н. О. Ідріс // Історичні науки : збірник наукових праць / [редкол.: А. І. Кудренко, М. С. Бур’ян, О. Б. Дьомін та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 141–149.

Ідріс, Н. О.  Психологічні аспекти кадрової політики більшовицького уряду як інструменту зміцнення влади у містах УРСР за доби “українізації” у 20-х – на початку 30-х років ХХ ст. [Текст] / Н. О. Ідріс // Матеріали восьмої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції, 29–30 жовтня 2009 р. / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обласної адміністрації ; Сумський обласний архів, Сумське обласне історико-краєзнавче товариство “Спадщина” ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 118–122.

Кисельова, С.  Українське Відродження ХХ ст., політика українізації та українське видавництво [Текст] / С. Кисельова // Вісник Книжкової палати. – 2005. – № 12. – С. 46–49.

Колісник, К.  Формування законодавчої бази для українізації державного апарату в 1923-1927 рр. [Текст] : історія / К. Колісник // Молода нація : Альманах 10/99. – К : Смолоскип, 1999. – С. 121–125.

Мошик, І. В.  Проведення політики українізації у Глухівському окрузі у 20-х роках ХХ ст. [Текст] / І. В. Мошик // Путивльський краєзнавчий збірник / [редкол.: С. В. Тупик, Н. І. Сторчака, В. Б. Звагельський та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2008. – Вип. 4. – С. 174–183.

Соболь, П. І.  Голодомор 1932–1933 рр. і крах українізації [Текст] / П. І. Соболь // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 57–58.

Соболь, П. І.  Здобутки і прорахунки українізації на Півдні України в 20-ті рр. ХХ ст. [Текст] / П. І. Соболь // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А.С.Макаренка у 2006 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 64.