Полікультурна освіта та виховання

Хомич, Л. О.  Полікультурна освіта в контексті загальнокультурного розвитку особистості педагога [Текст] : монографія / Л. О. Хомич, Л. Ю. Султанова, Т. О. Шахрай ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : [Імекс-ЛТД], 2014. – 211 с.

***

Абібулаєва, Г. С.  Деякі аспекти полікультурної освіти [Текст] : [полікультурна освіта в цілому] / Г. С. Абібулаєва // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 1. – С. 75–84.

Ананьян, Е.  Генезис становлення і розвитку полікультурної освіти [Текст] : [погляди видатних педагогів] / Е. Ананьян // Рідна школа. – 2006. – № 2. – С. 12–14.

Бикова, М.  Полікультурність як провідний принцип іншомовної освіти [Текст] / М. Бикова // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали III Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 30 листопада 2020 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Краківський педагогічний ун-т та ін. ; [оргкомітет конференції: Ю. О. Лянной, О. В. Черевко, О. І. Курок та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2020]. – С. 39–42.

Бикова, М.  Сучасні підходи до реалізації принципу полікультурності у вихованні [Текст] / М. Бикова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 5 (79). – С. 294–304.

Бикова, М. М.  Полікультурні аспекти етнопедагогічної освіти [Текст] / М. М. Бикова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 199–202.

Бикова, М. М.  Полікультурність у вихованні: погляд у минуле та вимога сучасності [Текст] : [досвід А. С. Макаренка] / М. М. Бикова // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнародна науково-практична конференція, 15–16 березня 2018 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Н. П. Дічек та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 146–149.

Білецька, І. О.  Теоретико-методологічні засади полікультурної освіти у США [Текст] / І. О. Білецька // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 4 (22). – С. 93–100.

Гайдамака, О.  Особливості методики поліхудожнього виховання молодших школярів на уроках інтегрованого курсу “Мистецтво” [Текст] / О. Гайдамака // Початкова школа. – 2015. – № 12. – С. 26–31.

Гриценюк, Ж.  Полікультурна освіта в гімназії: зміст і форми роботи [Текст] : [навчання іноземних мов в ЗОШ] / Ж. Гриценюк // Рідна школа. – 2016. – № 8/9. – С. 20–23.

Дворникова, К. В.  Полікультурна освіта (виховання) і її важливість для суспільства [Текст] / К. В. Дворникова // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [відповід. ред. Л. Л. Безобразова]. – Полтава : ПНПУ, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 99–102. – (Педагогічні науки).

Деснова, І. С.  Термінологічне поле проблеми полікультурної освіти молодших школярів [Текст] / І. С. Деснова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 5 (31). – С. 127–135.

Іванюк, І. В.  Етапи розвитку комп’ютерно орієнтованого навчального середовища в умовах полікультурної освіти в країнах Європейського Союзу [Текст] / І. В. Іванюк // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 1. – С. 38–44.

Лук’янчук, С. Ф.  Понятійний апарат проблеми полікультурного виховання в дослідженнях американських учених [Текст] / С. Ф. Лук’янчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 3 (47). – С. 90–97.

Матвієнко, О. В.  Полікультурне виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів європейських країн у процесі викладання краєзнавчих курсів [Текст] / О. В. Матвієнко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 8 (18). – С. 81–84.

Мінкіна-Мілко, Т.  Про важливість полікультурної історичної освіти [Текст] : думка міжнародного експерта / Т. Мінкіна-Мілко // Історія в рідній школі. – 2015. – № 4. – С. 44.

Моляко, О.  Функціональна модель формування полікультурної компетентності школярів [Текст] / О. Моляко // Рідна школа. – 2005. – № 6. – С. 10–13.

Огієнко, О.  Полікультурність як провідний принцип функціонування системи вищої освіти США, Канади, Великої Британії і Австралії [Текст] / О. Огієнко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 7 (91). – С. 254–264.

Огієнко, О. І.  Полікультурні засади вищої освіти Великої Британії, США, Канади і Австралії [Текст] / О. І. Огієнко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 10 (44). – С. 173–181.

Палєєва, А. А.  Основні аспекти полікультурної освіти [Текст] / А. А. Палєєва // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайліченко та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Вип. 7. – С. 60–65.

Пащенко, С. Ю.  Критерії професійної готовності психолога до роботи в умовах полікультурного освітнього середовища [Текст] / С. Ю. Пащенко // Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення : тези доповідей [II] Всеукраїнської наукової конференції, 15 березня 2013 р. / Класичний приватний ун-т ; [члени редкол.: В. М. Огаренко, О. В. Покатаєва, А. О. Монаєнко та ін.]. – Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2013. – С. 86–88.

Петрова, О. І.  Соціально-філософські аспекти формування напрямків полікультурного виховання [Текст] : [виховання студентів] / О. І. Петрова // Інтелект. Особистість. Цивілізація : тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / МОН України, Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ; [редкол.: О. О. Шубін (гол. ред), К. М. Узбек, І. А. Пантєлєєва І. А. та ін.]. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. – Вип. 8. – С. 375–381.

Плотнікова, О. В.  Педагогічне знання мови: підготовка викладачів до полікультурної освіти. Дайджест публікації Джорджа С. Банча [Текст] : (Університет Каліфорнії) / О. В. Плотнікова // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 47–48.

Погребняк, В.  Полікультурна освітня політика Канади [Текст] / В. Погребняк // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка / [гол. ред. колегія: В. О. Пащенко, О. М. Байрак, А. М. Бойко та ін.]. – Полтава : Техсервіс, 2006. – Вип. 6 (53). – С. 152–158. – (Серія “Педагогічні науки”).

Свиридюк, О.  Виховний потенціал сучасної шкільної освіти Канади в умовах полікультурності [Текст] / О. Свиридюк // Педагогічна компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, м. Київ, 11 червня 2015 р. / Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогіки НАПН України ; [за заг. ред. О. І. Локшиної]. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – С. 109–111.

Свиридюк, О. В.  Полікультурність як стратегія інноваційного розвитку вищої педагогічної освіти в Україні (досвід Канади) [Текст] / О. В. Свиридюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 3 (47). – С. 153–162.

Стеченко, Т.  Міжкультурна свідомість як результат формування полікультурної мовної особистості в іншомовній освіті [Текст] / Т. Стеченко, Л. Ушакова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2019 року / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 189–191.

Шульга, Н. В.  Програми полікультурної освіти в університеті Уельсу, Велика Британія [Текст] / Н. В. Шульга // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 189–191.

Яценко, Ю. В.  Полікультурна освіта: до визначення сутності [Текст] / Ю. В. Яценко // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, Н. Г. Осьмук та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – Вип. 15. – С. 117–123.