Підготовка фахівців в умовах ступеневої освіти: досвід та практика країн

 • Вітвицька, С. С.  Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти [Текст] : автореф. дис. … доктора пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / С. С. Вітвицька ; Житомирський державний університет ім. І. Франка. – Житомир, 2011. – 42 с.

***

 • Ступенева освіта в Україні – відродження традицій [Текст] // Науковий світ. – 2006. – № 8. – С. 2–3, 10–11.
 • Бондар, В.  Філософія стандартизації змісту професійної освіти вчителя початкової школи в умовах двоциклової підготовки у ВНЗ [Текст] / В. Бондар // Початкова школа. – 2012. – № 12. – С. 2–4.
 • Віноватна, О. М.  Магістратура як багатофункціональний рівень ступеневої освіти США [Текст] / О. М. Віноватна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 5 (7). – С. 64–71.
 • Дружилов, С. А.  Двухуровневая система высшего образования: западные традиции и российская реальность [Текст] / С. А. Дружилов // Педагогика. – 2010. – № 6. – С. 51–58.
 • Захарчук, О.  Педагогічний аспект наступності [Текст] : [наступність між ступенями освіти] / О. Захарчук // Директор школи. Україна. – 2007. – № 12. – С. 53–57.
 • Земсков, Е. А.  Концепция учебной дисциплины “Гимнастика в дошкольных образовательных учреждениях” в подготовке педагогических кадров в условиях уровневого высшего образования [Текст] / Е. А. Земсков // Теория и практика физической культуры. – 2009. – № 6. – С. 13–17.
 • Зіноватна, О. М.  Магістратура як багатофункціональний рівень ступеневої освіти в США [Текст] / О. М. Зіноватна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 5 (7). – С. 64–71.
 • Ковальчук, О. М.  Проблеми підготовки магістрів гуманітарних спеціальностей до інноваційної діяльності в умовах ступеневої освіти [Текст] / О. М. Ковальчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 6 (32). – С. 201–207.
 • Креденець, Н. Я.  Ступенева підготовка фахівців сфери послуг у системі соціального партнерства Австрії та Німеччини [Текст] / Н. Я. Креденець // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2017 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Інститут педагогіки НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 58–61.
 • Марценюк, В.  Ступенева вища і післядипломна освіта: українські традиції і європейська практика [Текст] / В. Марценюк // Освіта України. – 2010. – № 91, 10 грудня. – С. 4.
 • Мележик, В. П.  Про підготовку фахівців в умовах ступеневої освіти [Текст] / В. П. Мележик, О. Г. Литвин // Нові технології навчання : науково-методичний збірник / [редкол.: Б. І. Холод, О. Я. Савченко, О. І. Ляшенко та ін.]. – Київ : [б. в.], 2001. – Вип. 29. – С. 8–12.
 • Поважна, Л. І.  Ступенева освіта – вимога часу [Текст] / Л. І. Поважна, Г. С. Цехмістрова // Нові технології навчання : науково-методичний збірник. – Київ : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2000. – Вип. 25. – С. 18–23.
 • Пойманов, В. П.  Многоуровневое физкультурное образование в контексте Болонского процесса [Текст] / В. П. Пойманов // Теория и практика физической культуры. – 2005. – № 7. – С. 12–14.
 • Роберт, И. В.  Концепция комплексной, многоуровневой и многопрофильной подготовки кадров информатизации образования [Текст] / И. В. Роберт, О. А. Козлов // Информатика и образование. – 2005. – № 12. – С. 4–13.
 • Серякова, С. Б.  Принципы перехода высшего педагогического образования на уровневую подготовку в контексте Болонского процесса [Текст] / С. Б. Серякова // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 8. – С. 22–26.
 • Про внесення змін до Положення про ступеневу професійно-технічну освіту [Текст] : постанова від 26.09.13 р., № 456 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур’єр. – 2013. – № 120, 9 липня. – С. 4.
 • Фаст, О.  Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в умовах ступеневої організації освіти [Текст] / О. Фаст // Академічна культура дослідника в освітньому просторі : матеріали Першої Усеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 18 травня 2017 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Рада молодих учених, науково-дослідна лабораторія “Академічна культура дослідника” та ін. ; [редкол.: О. М. Семеног, О. В. Семеніхіна, В. І. Статівка та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – С. 41–45.
 • Фоменко, Н. А.  Наступність – провідний принцип системи безперервної ступеневої освіти [Текст] / Н. А. Фоменко // Нові технології навчання : науково-методичний збірник. – Київ : ІЗМН, 1997. – Вип. 19. – С. 277–281.