Педологія як наука вивчення дитини

Выготский, Л. С.  Собрание сочинений [Текст] : в шести томах. Том четвертый : Детская психология / Л. С. Выготский ; Академия педагогических наук СССР ; под ред. Д. В. Эльконина. – Москва : Педагогика, 1984. – 432 с. : ил.

Методичні рекомендації та матеріали до програми “Дитина” [Текст]. – Київ : Освіта, 1994. – 220 с.

Супрун, М. О.  Олігофренопедагогіка та педологія [Текст] / М. О. Супрун // Нові технології навчання : наук.-метод. зб-к. – Київ, 2000. – Вип. 28. – С. 142–145.

***

Албул, І. В.  Ідея цілісного підходу вивчення дитини в Харківській педологічній школі в діяльності І. Соколянського [Текст] / І. В. Албул, О. О. Кабанова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 5 (49). – С. 59–67.

Білецька, С. В.  Педагогіка педоцентризму в суспільному вихованні США та Японії (порівняльний аналіз) [Текст] / С. В. Білецька // Фізичне виховання в школах України. – 2017. – № 6. – С. 25–39.

Захаренко, С.  Дитиноцентризм – провідна лінія в педагогічній спадщині О. А. Захаренка [Текст] / С. Захаренко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 4. – С. 63–66.

Квас, О. В.  Дитиноцентризм через призму сучасних гуманітарних досліджень [Текст] / О. В. Квас // Шлях освіти. – 2011. – № 3. – С. 14–18.

ЛепешкоА, А. В.  Історія розвитку дитячої психології [Текст] / А. В. ЛепешкоА // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Кафедра практичної психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, Н. О. Пасічник]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 71–75.

Меттини, Э.  Технология параллельного воздействия в системе А. С. Макаренко [Текст] / Э. Меттини // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 4 (22). – С. 49–55.

Янченко, Т. В.  Теорія рекапітуляції Дж. Болдуїна як підґрунтя наукового розвитку педології [Текст] : Дж. Болдуїн – американський психолог кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Т. В. Янченко // Шлях освіти. – 2013. – № 2. – С. 43–47.