Педагогічні засади формування навичок здорового способу життя дітей дошкільного віку

  • Калуська, Л. В.  Дошкільне тіловиховання. Вплив рухової активності на здоров’я дитини дошкільного віку [Текст] / Л. В. Калуська, З. В. Калуський, М. М. Гуменюк. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 180 с.
  • Чаговець, А. І.  Проблема формування здорового способу життя дітей дошкільного віку у вітчизняній педагогіці (друга половина ХХ століття) [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / А. І. Чаговець ; Житомирський державний університет ім. І. Франка. – Житомир, 2007. – 20 с.

***

  • Бондар, М. Ю.  Методичні аспекти організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі [Текст] / М. Ю. Бондар, Д. І. Балашов // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [ред. кол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 23-30.
  • Впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес початкової школи [Текст] // Розкажіть онуку. – 2012. – № 3, лютий. – С. 6-16.
  • Кириленко, Л.  Ігровий масаж як здоров’язберігаючий чинник формування психофізичного здоров’я дошкільників [Текст] / Л. Кириленко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровськ. держ. ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2012. – № 1. – С. 64-67.
  • Латіна, Г. О.  Структура оздоровчої роботи в умовах дошкільного навчального закладу [Текст] / Г. О. Латіна, Ю. А. Пойманова // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (Суми, 24–25 квітня 2014 року) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Навчально-науковий інститут фізичної культури, Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [відповід. ред. М. О. Лянной; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 103-107.
  • Маковецька, Н.  Педагогічні засади освітньо-оздоровлювальної діяльності дошкільного навчального закладу [Текст] / Н. Маковецька // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ “Інновація”, 2013. – № 2. – С. 201-205.
  • Рукас, Т. И.  Формирование системного здоровьесберегающего подхода к укреплению и развитию детей дошкольного возраста [Текст] / Т. И. Рукас, Н. И. Федорова, О. А. Никифорова // Валеология. – 2004. – № 4. – С. 23-28.
  • Филимонова, Т. А.  Индивидуализация физического воспитания дошкольников на основе учета состояния здоровья и показателей психофизического развития [Текст] / Т. А. Филимонова, А. А. Курбанова // Физическая культура: воспитание, образоване, тренировка. – 2011. – № 5. – С. 13-15.