Паремії у мовознавчих дослідженнях

  1. Вакулішина, М. О.  Паремії як засіб відображення сакралізації ментальності українців (на матеріалі фольклорних творів) [Текст] / М. О. Вакулішина // Збірник наукових праць : у 2-х ч. / [редкол.: Н. І. Кириленко, М. В. Каленик, О. В. Багацька та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – Ч. ІІ : Природничі та гуманітарні науки : (за результатами конкурсу студентських наукових робіт 2008 р.). – С. 152–156.
  2. Григорова, Л.  До витоків паремій щодо визначення концепту “любов” [Текст] / Л. Григорова // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 листопада 2020 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва. М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 59–61.
  3. Денисюк, В. В.  Фразотвірна концепція О. О. Потебні і проблеми фразотворення [Текст] / В. В. Денисюк // Мовознавство. – 2015. – № 6. – С. 52–65.
  4. Коцюба, З. Г.  Паремії як об’єкт етнолінгвопсихологічного дослідження [Текст] / З. Г. Коцюба // Мовознавство. – 2009. – № 2. – С. 34–47.
  5. Михайлюк, Л. М.  Концепт “гріх” у мовній картині світу українців [Текст] : (на матеріалі фразеологізмів та паремій) / Л. М. Михайлюк, О. А. Кулікова // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Херсонський державний університет ; за заг. ред. Л. М. Горболіс. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 137–146.
  6. Мокиенко, В. М.  Украинская паремиология в европейском контексте [Текст] : об украинских паремиях в тезаурусе В. Флайшганса / В. М. Мокиенко // Мовознавство. – 2015. – № 2. – С. 37–43.
  7. Прадід, Ю. Ф.  Історія української фразеографії [Текст] / Ю. Ф. Прадід // Мовознавство. – 2012. – № 1. – С. 31–39.
  8. Скопненко, О.  Пареміїї в мові перекладів Миколи Лукаша [Текст] / О. Скопненко, Т. Цимбалюк-Скопненко // Українська мова. – 2006. – № 4. – С. 25–44.
  9. Скопненко, О.  Фразеологізми та паремії в мові перекладів Миколи Лукаша [Текст] / О. Скопненко, Т. Цимбалюк-Скопненко // Дивослово. – 2020. – № 2. – С. 30–33.
  10. Скопненко, О. І.  Зі спостережень над історією й сучасними процесами розмежування фраземіки та пареміології в україністиці [Текст] / О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк-Скопенко // Мовознавство. – 2012. – № 1. – С. 40–48.