Освітня модифікація

Гончаренко, В. М.  Модифікація організаційної структури управління загальноосвітнім навчальним закладом [Текст] / В. М. Гончаренко // Магістр : матеріали наукової конференції “Наукові пошуки молодих учених” / [редкол.: В. В. Бугаєнко, О. Г. Козлова, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 22–25.

Дегтяренко, Т. М.  Модифікація змісту професійній підготовки фахівців корекційної та інклюзивної освіти [Текст] / Т. М. Дегтяренко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ; Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 309–310.

Дегтяренко, Т. М.  Модифікація професійної підготовки фахівців у контексті модернізації системи спеціальної освіти [Текст] / Т. М. Дегтяренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 3 (47). – С. 3–10.

Дига, Н.  Біографічна модифікація принципу діалогізму в методиці навчання української літератури [Текст] / Н. Дига // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 9. – С. 24–26.

Долгова, В.  Індивідуалізоване навчання як стратегія [Текст] : від мінімальної модифікації у груповому навчанні до повного незалежного навчання / В. Долгова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 3. – С. 40–41.

Калиниченко, І. О.  Оцінювання функціонально-резервних можливостей організму дітей 6–18 років [Текст] / І. О. Калиниченко // Фізичне виховання в сучасній школі. – 2013. – № 3. – С. 35–38.

Циклограми та їх модифікації [Текст] // Завуч. – 2012. – № 18, вересень. – С. 9–13.

Шевченко, Г. И.  Образовательная электронная среда и модификация управленческой деятельности преподавателя вуза [Текст] / Г. И. Шевченко // Информатика и образование. – 2010. – № 12. – С. 98–100.