Освіта в СРСР

 • Антимонова, Г. В.  Создание и развитие советской школьной системы в Центральном Черноземье [Текст] : (1917–1941 гг.) : автореф. дис. … канд. ист. наук : спец. 07.00.02 – отечественная история / Г. В. Антимонова ; Курский государственный технический университет. – Курск, 2000. – 24 с.
 • Коляска, І. В.  Освіта в Радянській Україні [Текст] / І. В. Коляска ; пер. з англ. – Coppyright : Peter Martin Associates, 1970. – 246 с.

***

 • Антонець, М. В. О. Сухомлинський і боротьба ідей у радянській педагогіці 60–70-х років ХХ ст. [Текст] / М. Антонець // Рідна школа. – 2008. – № 9. – С. 8–12.
 • Березівська, Л.  Радянська реформа про зміцнення зв’язку школи з життям [Текст] : (1956–1964) / Л. Березівська // Шлях освіти. – 2007. – № 4. – С. 42–47.
 • Березівська, Л. Д.  Державна політика в питанні диференціації організацій та змісту шкільної освіти в Радянській Україні у період зародження демократичних змін [Текст] : (1895–1991) / Л. Д. Березівська // Педагогіка і психологія. – 2015. – № 1. – С. 70–78.
 • Гартман, Е.  В. О. Сухомлинський: критик радянської та капіталістичної системи. Новий погляд на спадщину класика педагогіки [Текст] / Е. Гартман // Шлях освіти. – 2010. – № 1. – С. 32–37.
 • Москвітіна, О. В.  Зміст та форма організації музично-педагогічної підготовки на Сумщині в радянський період [Текст] : (20–70-ті роки) / О. В. Москвітіна // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (28–30 вересня) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 123–124.
 • Олексін, Ю.  Підходи до внутрішньої диференціації в навчанні історії старшокласників у радянській школі [Текст] : (70–80-ті роки ХХ ст.) / Ю. Олексін // Рідна школа. – 2012. – № 10. – С. 57–61.
 • Олексін, Ю.  Розвиток ідеї диференціації навчання школярів у радянській педагогічній науці [Текст] : (30–70-ті роки ХХ ст.) / Ю. Олексін // Рідна школа. – 2012. – № 8/9. – С. 71–76.
 • Осьмук, Н. Г.  Використання здобутків реформаторської педагогіки у фаховій підготовці радянського вчительства [Текст] / Н. Г. Осьмук // Матеріали шостої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / Міністерство освіти і науки України, Управління освіти і науки Сумської обласної адміністрації ; [редкол.: В. В. Турков, А. В. Гончаренко, Г. І. Корогод та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 214–218.
 • Осьмук, Н. Г.  Зарубіжні педагогічні інновації як методологічна основа формування концепції трудової радянської школи [Текст] / Н. Г. Осьмук // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 151–152.
 • Осьмук, Н. Г.  Причинна зумовленість звернення радянських освітян до зарубіжної педагогічної науки у 20-ті роки [Текст] / Н. Г. Осьмук // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова, та ін.]. – Суми : СДПУ, 1999. – С. 108–118.
 • Радько, Н. М.  Протиріччя усвідомлення ідеї громадськості в радянський період вітчизняної школи [Текст] / Н. М. Радько // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – [Ч. 2]. – С. 78–85.
 • Слепенкова, Е. А.  Научно-исследовательская деятельность учителей в советский период [Текст] / Е. А. Слепенкова // Педагогика. – 2009. – № 8. – С. 66–71.