Остеоартроз колінного суглоба. Гонартроз

Мосаб, С. Х. Амуді.  Комплексна фізична реабілітація хворих після хірургічного лікування остеоартрозу колінного суглоба [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук з фізичного виховання і спорту : спец. 24.00.03 «Фізична реабілітація» / Мосаб С. Х. Амуді ; Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 2010. – 19 с.

***

Волинкін, Є. О.  Комплексна програма реабілітації гонартрозу у хворих працездатного віку після меніскектопії [Текст] / Є. О. Волинкін, В. В. Купина // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 185–189.

Головаха, М. Л.  Радіочастотна нейроабляція як метод лікування больового синдрому в консервативному лікуванні гонартрозу [Текст] / М. Л. Головаха, Є. О. Білих // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2019. – № 3. – С. 35–42.

Дейкун, І. О.  Досвід використання комплексної фізреабілітаційної програми з хворими на остеоартроз колінного суглоба [Текст] / І. О. Дейкун, Ю. М. Корж // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : Матеріали VII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (19–20 квітня 2007 р.) / СумДПУ імені А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 300–304.

Деформуючий артроз суглобів [Текст] // Купина, В. В.  Травматологія і ортопедія: курс лекцій з фізичної реабілітації при ушкодженнях і захворюваннях опорно-рухового апарату / В. В. Купина ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – С. 409-416.

Майкова, Т.  Вплив лікувальної гімнастики на індексні критерії тяжкості посттравматичного гонартроза [Текст] / Т. Майкова, А. Самошкіна // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ «Інновація», 2017. – № 2. – С. 221–225.

Майкова, Т.  Фізична реабілітація при остеоартриті колінних суглобів з позицій науково доказової практики [Текст] : (огляд)  / Т. Майкова, С. Афанасьєв // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпро : ТОВ «Інновація», 2017. – № 2. – С. 213–220.

Пилипенко, О.  Поєднане застосування фізичних вправ та тракції колінного суглоба у відновному лікуванні хворих після артроскопічного втручання [Текст] / О. Пилипенко, О. Захаров, С. Рець // Фізична активність, здоров’я і спорт : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Львівський державний університет фізичної культури ; гол. ред. Ю. Бріскін. – Львів : [Львівський державний університет фізичної культури], 2015. – № 2 (20). – С. 58–63.

Чайка, А. М.  Використання лікувальної фізичної культури та механотерапії в комплексній реабілітації осіб зрілого віку, хворих на артроз колінного суглобу [Текст] / А. М. Чайка, В. М. Мухін, О. М. Звіряка // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 408–412.