Особливості мистецької освіти

Балабан, О. Г.  Електронний підручник у системі початкової мистецької освіти [Текст] / О. Г. Балабан // Проліски Слобожанщини: педагогічний досвід : збірка науково-методичних праць викладачів дитячих музичних шкіл / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв ; [редкол.: Л. Г. Тарапата-Більченко, О. А. Антонець, В. А. Макарова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – С. 5–9.

Беземчук, Л. В.  Формування готовності майбутнього вчителя музики до оновлення змісту мистецької освіти [Текст] / Л. В. Беземчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 7 (33). – С. 204–213.

Борщ, О. В.  Мистецька освіта як проекція сучасного культурного простору у контексті міждисциплінарного дискурсу [Текст] : [методологічний аспект] / О. В. Борщ // Мистецька освіта: історія, сьогодення, перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (29-30 жовтня, 2015 р.) / МОН України, Мелітопольський державний пед. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [відповід. ред. Н. А. Сегеда]. – Мелітополь : [Вид-во Мелітопольського державного пед. ун-ту ім. Б. Хмельницького], 2015. – С. 14–18.

Брюханова, Г. В.  Використання інфографіки в мистецькій освіті [Текст] / Г. В. Брюханова // Мистецтво та освіта. – 2016. – № 4. – С. 24–27.

Бубнова, I. С.  Квест у мистецькій освіті [Текст] / I. С. Бубнова // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали III Міжнародної наукової конференції “Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції”, (1-3 жовтня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка ], 2013. – С. 17–19.

Васильєва, Л.  Особливості викладання інтегрованого курсу “Мистецтво (пізнавальна складова)” у мистецьких закладах вищої освіти 1-2 рівнів акредитації [Текст] / Л. Васильєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – № 9 (83). – С. 186–196.

Венгринюк, О. В.  Мистецька освіта: ціннісний аспект [Текст] / О. В. Венгринюк // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей : збірник матеріалів XIV Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О. П. Рудницької / НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; [гол. ред. Г. І. Сотська ; редкол.: Н. Г. Ничкало, Л. Б. Лук’янова, Л. О. Хомич та ін.]. – Київ : [Талком], 2017. – С. 77–79.

Гнатів, З.  Синтез філософського і музичного аспектів мистецького навчання в сучасному освітньому просторі [Текст] / З. Гнатів // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / МОН України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених; заг. ред. М. П. Пантюка. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – Вип. 7. – С. 87–93.

Горщенко, Ю. А.  Обґрунтування експериментально-дослідної роботи з розвитку естетичних оцінних суджень майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення мистецьких дисциплін [Текст] / Ю. А. Горщенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 4 (48). – С. 313–319.

Губіна, О.  Шляхи реформування установи мистецької освітньої галузі на прикладі Муніципального закладу вищої освіти «Київська академія мистецтв» [Текст] / О. Губіна, О. Політова // Вища школа. – 2020. – № 7/8. – С. 33–43.

Єременко, О. В.  Мистецька освіта: теоретичні орієнтири її оновлення [Текст] / О. В. Єременко // Час мистецької освіти : (Т. Г. Шевченко в контексті мистецької освіти: до 200-річчя від дня народження) : збірник наукових праць / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: В. Г. Бутенко, В. М. Гриньова, С. Т. Золотухіна та ін. ]. – Харків : [ХНПУ ім. Г. С. Сковороди], 2014. – С. 54–61.

Єременко, О. В.  Пріоритетні напрями підготовки магістрів музичного мистецтва в Україні [Текст] / О. В. Єременко // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету у 2012 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 143–144.

Жорнова, О.  Науково-дослідна практика у мистецьких закладах вищої освіти: від Ad Libitum до інсайту [Текст] / О. Жорнова, О. Жорнова // Вища школа. – 2019. – № 8. – С. 7–19.

Завалко, К. В.  Особливості та досвід упровадження методики навчання гри на скрипці colourstrings в Україні [Текст] : [в дошкільній та початковій мистецькій освіті] / К. В. Завалко // Мистецтво та освіта. – 2019. – № 4. – С. 19–24.

Ковальов, Є. В.  Удосконалення змісту мистецької освіти в контексті євроінтеграції [Текст] / Є. В. Ковальов // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали III Міжнародної наукової конференції “Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції”, (1-3 жовтня 2013 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка ], 2013. – С. 64–66.

Козир, А.  Основні історико-теоретичні засади мистецької освіти [Текст] / А. Козир // VI-а Всеукраїнська “Музична освіта Україна: проблеми теорії, методики, практики” та III-я Міжнародна “Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя” науково-практичні конференції : збірник матеріалів та тез, (9-10 травня 2013 року, м. Дрогобич) / МОН України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Франка ; [ред.-упоряд.: А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 15–20.

Комаровська, О. А.  Мистецька освіта: передчуття змін і готовність учителя до них [Текст] / О. А. Комаровська // Мистецтво та освіта. – 2017. – № 3. – С. 10–15.

Красовська, О. О.  Міждисциплінарний підхід до професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у галузі мистецької освіти засобами інноваційних технологій [Текст] / О. О. Красовська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 9 (53). – С. 24–31.

Красовська, О. О.  Організація професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в галузі мистецької освіти на засадах контекстного навчання [Текст] / О. О. Красовська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 5 (49). – С. 265–272.

Красовська, О. О.  Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в галузі мистецької освіти засобами інноваційних технологій [Текст] / О. О. Красовська // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4-5 березня 2014 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [ред. кол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 2. – С. 229–233.

Красовська, О. О.  Тенденції розвитку мистецької освіти України у другій половині ХІХ-ХХІ століття [Текст] / О. О. Красовська // Час мистецької освіти : (Т. Г. Шевченко в контексті мистецької освіти: до 200-річчя від дня народження) : збірник наукових праць / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: В. Г. Бутенко, В. М. Гриньова, С. Т. Золотухіна та ін. ]. – Харків : [ХНПУ ім. Г. С. Сковороди], 2014. – С. 137–145.

Красовська, О. О.  Технології контекстного навчання у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи у галузі мистецької освіти [Текст] / О. О. Красовська // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26-27 березня 2015 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 234–237.

Красовська, О. О.  Удосконалення педагогічних умов професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в галузі мистецької освіти засобами інноваційних технологій [Текст] / О. О. Красовська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 3 (37). – С. 395–405.

Лобова, О. В.  Особливості мистецької освіти учнів в умовах Нової української школи [Текст] : (за підручниками “Мистецтво”, 1 та 2 класи). Розділ 2 : Теорія та методика початкової освіти: реалії, проблеми та перспективи / О. В. Лобова // Дошкільна та початкова освіта в сучасному педагогічному просторі : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [наукові редактори: О. В. Лобова, С. М. Кондратюк]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 187–203.

Лупак, Н. М.  Художня комунікація в площині мистецької освіти: теорія і практика, інновації [Текст] : [художнє пізнання майбутніх вчителів мистецьких спеціальностей] / Н. М. Лупак // Мистецтво та освіта. – 2019. – № 1. – С. 6–11.

Маруфенко, О. В.  Порівняльно-рейтинговий аналіз успішності вокальної підготовки майбутніх учителів мистецтва в системі неперервної мистецько-педагогічної освіти [Текст] / О. В. Маруфенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 4 (38). – С. 186–195.

Ніколаї, Г.  Розповсюдження ритміки Еміля Жак-Далькроза у міжнародному просторі мистецької освіти [Текст] / Г. Ніколаї // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред. професорів А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 202–218.

Ніколаї, Г. Ю.  Аксіологічні орієнтири мистецької педагогіки в Україні та Польщі: порівняльний аналіз [Текст] / Г. Ю. Ніколаї // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 3 (5). – С. 90–99.

Ніколаї, Г. Ю.  Методологічні пошуки у сфері мистецької освіти [Текст] / Г. Ю. Ніколаї // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, А. Єремус-Левандовська та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – Вип. 1 (1). – С. 3–17.

Ніколаї, Г. Ю.  Особистісний вимір філософії мистецької освіти в Польщі та Україні [Текст] / Г. Ю. Ніколаї // Час мистецької освіти : (Т. Г. Шевченко в контексті мистецької освіти: до 200-річчя від дня народження) : збірник наукових праць / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: В. Г. Бутенко, В. М. Гриньова, С. Т. Золотухіна та ін. ]. – Харків : [ХНПУ ім. Г. С. Сковороди], 2014. – С. 35–43.

Ніколаї, Г. Ю.  Теоретичні основи інтеркультурної мистецької освіти [Текст] / Г. Ю. Ніколаї // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумськ. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, Г. Ю. Ніколаї, О. Г. Стахевич та ін.]. – Суми : ТОВ “ТД “Папірус”, 2012. – Вип. 2. – С. 8–13.

 Олексюк, О.  Моделі змісту вищої мистецької освіти в контексті сучасних парадигмальних підходів [Текст] : Болонський процес і Україна / О. Олексюк // Вища освіта України. – 2011. – № 4. – С. 36–41.

Олексюк, О. М.  Динаміка типів наукової раціональності в розвитку мистецької педагогіки [Текст] / О. М. Олексюк // Мистецтво та освіта. – 2016. – № 1. – С. 2–5.

Олексюк, О. М.  Модернізація і розвиток вищої мистецької освіти: постнекласична альтернатива [Текст] / О. М. Олексюк // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18-21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 317–318.

Орєхова, В.  Трансмедійні навички у професійній мистецькій освіті: аналіз зарубіжного досвіду [Текст] : [освіта майбутнього вчителя музики] / В. Орєхова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 5 (89). – С. 57–68.

 Падалка, Г. М.  Розвиток мистецької освіти: модернізаційні аспекти [Текст] / Г. М. Падалка // Мистецтво та освіта. – 2016. – № 3. – С. 2–6.

Падалка, Г. М.  Теоретичні засади викладання мистецьких дисциплін [Текст] / Г. М. Падалка // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18-21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 319–321.

Політова, О.  Освітній центр мистецького простору: нові здобутки [Текст] : [Київська академія мистецтв] / О. Політова // Вища школа. – 2020. – № 10. – С. 40–46.

Половіна, О.  Мистецька освіта дошкільнят: свобода, творчість, інтеграція [Текст] / О. Половіна // Дошкільне виховання. – 2019. – № 5. – С. 3–8.

Просіна, О. В.  Підготовка педагогів мистецьких дисциплін в умовах неформальної освіти [Текст] : [онлайн моделі навчання] / О. В. Просіна // Мистецтво та освіта. – 2019. – № 3. – С. 54–57.

Пшенична, Л. В.  Сучасні ціннісні орієнтири освітнього процесу [Текст] : [розвиток мистецької освіти; проблеми художньої освіти як духовної цінності] / Л. В. Пшенична // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції (28-30 вересня) / МОН України, Сумськ. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 149–150.

Пшенична, Л. В.  Сучасні ціннісні орієнтири освітнього процесу [Текст] : [розвиток мистецької освіти; проблеми художньої освіти як духовної цінності] / Л. В. Пшенична // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 7 (9). – С. 90–97.

Реброва, Г. О.  Специфіка економічного контенту мистецької освіти як гуманітарної педагогічної галузі [Текст] / Г. О. Реброва // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, А. Валюга, Н. П. Гуральник та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – Вип. 1 (11). – С. 35–45.

Реброва, О. Є.  Атрибути художньої ментальності в мистецько-педагогічних процесах [Текст] / О. Є. Реброва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 7 (9). – С. 97–105.

Римар, І.  Методи застосування інтегрованого підходу як чинника розвитку творчої уяви молодших школярів у процесі загальної мистецької освіти [Текст] / І. Римар // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 28 квітня 2021 р. / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти і науки Сумської обл. держ. адміністрації ; Управління освіти і науки Сумської міської ради та ін. ; [редкол.: Л. В. Пшенична, О. Ю. Кудріна, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2021. – С. 225–228.

Ромашенко, В. Є.  Організація навчання в коледжі мистецтв [Текст] / В. Є. Ромашенко, О. В. Щербак // Мистецтво та освіта. – 2019. – № 3. – С. 36–41.

Сегеда, Н. А.  Вітально-аксіологічний і когерентний підходи як основа проектування і функціонування культурно-освітнього простору сучасної мистецької освіти [Текст] / Н. А. Сегеда // Час мистецької освіти : (Т. Г. Шевченко в контексті мистецької освіти: до 200-річчя від дня народження) : збірник наукових праць / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: В. Г. Бутенко, В. М. Гриньова, С. Т. Золотухіна та ін. ]. – Харків : [ХНПУ ім. Г. С. Сковороди], 2014. – С. 50–54.

Сегеда, Н. А.  Модельні маркери підготовки студентів мистецьких спеціальностей до самореалізації в професійній педагогічній діяльності [Текст] / Н. А. Сегеда // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, Єремус-Левандовська А. та ін.]. – Суми : ВВП “Мрія”, 2014. – Вип. 1/2 (3/4). – С. 54–68.

Соколович-Алтуніна, Ю. О.  Теоретичні орієнтири досліджень польських науковців у галузі мистецької освіти [Текст] : компаративний аналіз / Ю. О. Соколович-Алтуніна // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції (28-30 вересня) / МОН України, Сумськ. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 166–168.

Соловйова, Ю. О.  Естетичні цінності в системі мистецької освіти студентів [Текст] / Ю. О. Соловйова // Час мистецької освіти : (Т. Г. Шевченко в контексті мистецької освіти: до 200-річчя від дня народження) : збірник наукових праць / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: В. Г. Бутенко, В. М. Гриньова, С. Т. Золотухіна та ін. ]. – Харків : [ХНПУ ім. Г. С. Сковороди], 2014. – С. 99–103.

Соломаха, С. О.  Смислове поле мистецької діяльності [Текст] / С. О. Соломаха // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей : збірник матеріалів XIV Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О. П. Рудницької / НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; [гол. ред. Г. І. Сотська ; редкол.: Н. Г. Ничкало, Л. Б. Лук’янова, Л. О. Хомич та ін.]. – Київ : [Талком], 2017. – С. 90–92.

Солощенко, В. М.  Інтеркультурні мистецькі програми в університетській освіті Німеччині [Текст] / В. М. Солощенко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, А. Єремус-Левандовська та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – Вип. 1 (1). – С. 157–164.

Сотська, Г.  Проблема екологізації змісту мистецько-педагогічної освіти у педагогічному дискурсі [Текст]. Розділ 5 : Традиції та інновації у педагогічній освіті сучасності / Г. Сотська // Освітній україноцентризм Георгія Філіпчука : [збірник наукових праць] / Національна академія педагогічних наук України ; Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Н. Г. Ничкало, О. М. Боровік, Л. Б. Лук’янова та ін.]. – Київ : Богданова А. М., 2016. – С. 351–356.

Сулаєва, Н. В.  Артефакти неформальної мистецької освіти в Україні [Текст] : [з найдавніших часів до кінця ХІІІ ст. (Київської Русі)] / Н. В. Сулаєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 7 (25). – С. 194–202.

Сулаєва, Н. В.  Менеджмент неформальної мистецької освіти в педагогічному університеті [Текст] / Н. В. Сулаєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 3 (5). – С. 304–314.

Сулаєва, Н. В.  Мистецька освіта України другої половини ХVІ – середини ХVІІІ століть: формальні й неформальні ознаки [Текст] / Н. В. Сулаєва, М. П. Лещенко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, А. Валюга, Н. П. Гуральник та ін.]. – Суми : ВВП “Мрія”, 2015. – Вип. 1/2 (5/6). – С. 75–85.

Сулаєва, Н. В.  Неформальна мистецька освіта студентів вищих навчальних закладів України [Текст] / Н. В. Сулаєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 7 (33). – С. 394–405.

Сулаєва, Н. В.  Основні підходи до менеджменту неформальної мистецької освіти в художньо-творчих колективах вищих педагогічних навчальних закладів [Текст] / Н. В. Сулаєва // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавськ. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [відповід. ред. Л. Л. Безобразова]. – Полтава : ПНПУ, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 256–262. – (Педагогічні науки).

Сулаєва, Н. В.  Теоретико-методологічні засади неформальної мистецької освіти майбутніх вчителів [Текст] / Н. В. Сулаєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 7 (41). – С. 363–370.

Тарарак, Н. Г.  Проблема створення періодизації процесу формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів вищих мистецьких навчальних закладів України ХХ століття [Текст] / Н. Г. Тарарак // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 6 (32). – С. 68–76.

Тарасенко, Г. С.  Екологізм мистецької освіти в контексті освітньої інтеграції: досвід концептуального пошуку [Текст] / Г. С. Тарасенко // Мистецтво та освіта. – 2018. – № 3. – С. 2–6.

Тименко, В. П.  Методологічні засади розвитку практичного інтелекту студентів у закладах вищої мистецької і технічної освіти [Текст] / В. П. Тименко // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 1. – С. 20–30.

Торчевська, Н.  Застосування інформаційно-комунікаційних технологій як умова підвищення ефективності самостійної роботи студентів з курсу “Історія мистецтв” [Текст] / Н. Торчевська // Вища школа. – 2019. – № 1. – С. 65–72.

 Тушева, В. В.  Полікультурна мистецька освіта в умовах реформування вищої педагогічної школи [Текст] / В. В. Тушева // Час мистецької освіти : (Т. Г. Шевченко в контексті мистецької освіти: до 200-річчя від дня народження) : збірник наукових праць / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: В. Г. Бутенко, В. М. Гриньова, С. Т. Золотухіна та ін. ]. – Харків : [ХНПУ ім. Г. С. Сковороди], 2014. – С. 205–210.

Хан, Л.  Багатоаспектність застосування поліфонії у мистецькій освіті [Текст] / Л. Хан // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18– 21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 326.

Хмелевська, І.  Структура інтегральної компетентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін [Текст] / І. Хмелевська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 7 (91). – С. 304–316.

Хоружа, О. В.  Інтерактивні методи навчання в контексті сучасної мистецької освіти [Текст] / О. В. Хоружа // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 7 (9). – С. 112–120.

Чепурна, О.  Мистецька освіта в Україні [Текст] : ремарки на полях сучасності / О. Чепурна // Образотворче мистецтво. – 2018. – № 4. – С. 11–13.

Чорна, Н. Б.  Діагностика готовності до професійного саморозвитку майбутніх учителів мистецьких спеціальностей [Текст] / Н. Б. Чорна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 6 (24). – С. 356–362.

Шевченко, А. С.  Естрадно-джазова освіта в Україні: проблеми розвитку [Текст] / А. С. Шевченко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, А. Валюга, Н. П. Гуральник та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – Вип. 1 (11). – С. 46–53.

Шевчук, А.  Мистецька освіта дітей [Текст] : традиції та інновації в оновленому БКДО : [БКДО – базовий компонент дошкільної освіти] / А. Шевчук // Дошкільне виховання. – 2021. – № 4. – С. 20–23.

Шимчук, М.  Декілька думок щодо проблем мистецької освіти в Україні [Текст] : (для дискусії) / М. Шимчук // Образотворче мистецтво. – 2018. – № 4. – С. 10.

Яцзюнь, В.  Взаємовплив соціокультурних та професійних детермінант у формуванні комунікативної культури особистості в сфері мистецької освіти [Текст] / В. Яцзюнь // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18-21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім “Гельветика”], 2017. – С. 299–301.