Особливості використання форм співпраці школи і родини як засобу підвищення ефективності індивідуального розвитку учнів початкової школи

 • Бесіди з батьками молодших школярів [Текст] / [авт.-упоряд. О. Є. Гордійчук]. – Київ : Шкільний світ, 2010. – 108 с. – (Б-ка “Шкільного світу”).
 • Кузьменко, В. У.  Психолого-педагогічні основи розвитку індивідуальності дитини від 3 до 7 років [Текст] : автореф. дис. … д-ра психолог. наук : 19.00.07 / В. У. Кузьменко ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2006. – 41 с.
 • Співпраця батьків та вчителя початкової школи [Текст] / [упоряд. М. П. Козіцька]. – Харків : Видавнича група “Основа”, 2009. – 111 с. – (Б-ка журн. “Початкове навчання та виховання” ; вип. 5 (65)).

***

 • Білоусова, В. М.  Ігри та вправи на формування навичок спілкування і співпраці [Текст] / В. М. Білоусова // Початкове навчання та виховання. – 2007. – № 11. – С. 34–36.
 • Волотка, О. С.  Особистісний розвиток учня на всіх сходинках навчання через взаємодію школи та сім’ї [Текст] : (педагогічна рада) / О. С. Волотка // Виховна робота в школі. – 2015. – № 1, січень. – С. 12–16.
 • Галаздра, Н.  Спільна робота сім’ї і школи у вихованні дітей молодшого шкільного віку [Текст] / Н. Галаздра // “Сучасна молодь: крок у майбутнє” : матеріали першої Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та аспірантів, 17–18 травня 2006 р. / редкол. випуску: В. В. Бугаєнко, О. М. Полякова. – Суми : Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 370–374.
 • Гончарова, О.  Загальні психолого-педагогічні рекомендації для вчителів і батьків із підготовки шестирічок до школи і перших адаптаційних тижнів [Текст] / О. Гончарова // Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 27. – С. 19–23.
 • Кіян, О.  Роль взаємодії школи та сім’ї в організації ранньої профілізації учнів [Текст] / О. Кіян // Рідна школа. – 2015. – № 7/8. – С. 45–49.
 • Колишкіна, А. П.  Педагогічні умови формування екологічно доцільної поведінки учні початкових класів у взаємодії школи і сім’ї [Текст] / А. П. Колишкіна // Теорія і методика навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: від історії до інновацій : [колективна] монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [наукові редактори: А. А. Сбруєва, О. В. Лобова, С. М. Кондратюк, А. П. Колишкіна]. – Суми : ВВП “Мрія”, 2015. – С. 116–135.
 • Кондратюк, С. М.  Спільна робота сім’ї і школи у формуванні здорового способу життя молодших школярів [Текст] / С. М. Кондратюк // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 193–194.
 • Корнієнко, С.  Батьківські збори “Режим дня молодшого школяра” [Текст] : [збори-лекція] / С. Корнієнко // Початкова школа. – 2007. – № 3. – С. 58–60.
 • Кочерга, О.  Методичні рекомендації з проведення конференцій для батьків учнів 1-х класів [Текст] / О. Кочерга // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2005. – № 13/16. – С. 68–78.
 • Лубышева, Л. И.  Взаимодействие семьи и школы в формировании здорового стиля жизни детей младшего школьного возраста [Текст] / Л. И. Лубышева, А. В. Шукаева // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2007. – № 3. – С. 2–5.
 • Максимова, Н.  Роль школи у формуванні позитивних дитячо-батьківських стосунків у родині [Текст] / Н. Максимова, Л. Порох // Рідна школа. – 2012. – № 4/5. – С. 64–68.
 • Маланчук, О. М.  Співпраця класного керівника з батьками: формуємо ключові життєві компетенції дитини разом [Текст] / О. М. Маланчук // Обдарована дитина. – 2012. – № 2. – С. 16–24.
 • Повалій, Л. В.  Взаємодоповнююча роль школи і сім’ї у формуванні гуманних батьківсько-дитячих взаємин [Текст] / Л. В. Повалій // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 1 (35). – С. 401–410.
 • Хороленко, Г.  Мої друзі – батьки, наші порадники – діти [Текст] : (круглий стіл) / Г. Хороленко // Початкова школа. – 2016. – № 12. – С. 42–43.
 • Шаповалова, М. Н.  Взаємодія сім’ї та школи у вихованні учнів молодшого шкільного віку [Текст] / М. Н. Шаповалова, А. П. Колишкина // Сучасна молодь: крок у майбутнє : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та аспірантів / МОН України ; Сумська обласна державна адміністрація ; [редкол. випуску: В. В. Бугаєнко, О. М. Полякова]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 450–453.
 • Шибкова, О. І.  Технологія співпраці з батьками. Взаємодія школи і родини [Текст] / О. І. Шибкова // Розкажіть онуку. – 2009. – № 17/18, вересень. – С. 8–15.