Основи наукових досліджень (книжкові видання)

Важинський, С. Е.  Методика та організація наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник / С. Е. Важинський, Т. І. Щербак ; МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Національний університет цивільного захисту України. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – 257 с.

Григорук, П. М.  Методологія і організація наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник / П. М. Григорук, Н. А. Хрущ ; Хмельницький національний університет. – Київ : Кондор, 2017. – 205 с.

Гуменна, О. А.  Основи наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник для студ. спец. “Фізична культура” / О. А. Гуменна. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 99 с.

Гуменюк, І. Л.  Алгоритм наукового дослідження [Текст] : методичні вказівки з виконання курсових, дипломних та магістерських робіт / І. Л. Гуменюк, С. М. Коваленко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 46 с.

Єріна, А. М.  Методологія наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А. М. Єріна, В. Б. Захожай, Д. Л. Ерін. – Київ : Центр учбової літератури, 2004. – 212 с.

Кислий, В. М.  Організація наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Кислий. – Суми : Університетська книга, 2011. – 223 с. – Гриф МОН України, лист № 1.4/18-Г-32.1 від 09.01.2009.

Клименко, В. А.  Основи наукових досліджень [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету вищих закладів освіти / В. А. Клименко, П. Н. Щербань. – Суми, 1999. – 37 с.

Ковальчук, В. В.  Основи наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсєєв ; під наук. ред. В. О. Дроздова. – 4-те вид., перероб. і допов. – Київ : ВД”Професіонал”, 2007. – 239 с.

Колесников, О. В.  Основи наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Колесников. – 2-ге вид., виправ. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 141 с. : іл. – Гриф надано МОН України, лист № 1.4/18-Г-1182 від 23.05.2008.

Крушельницька, О. В.  Методологія та організація наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. В. Крушельницька. – [Київ] : [Кондор], [2018]. – 205 с.

Кушнаренко, Н. М.  Наукова обробка документів [Текст] : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – 4-те вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2006. – 334 с.

Методологія та організація наукових досліджень (в екології) [Текст] : підручник для студентів та магістрантів вищих навчальних закладів, які навчаються за галуззю знань 0401 “Природничі науки” / М. О. Клименко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Національний університет водного господарства та природокористування ; Вінницький національний технічний університет. – Херсон : ПП “Олді-плюс”, 2012. – 473 с.

Науково-дослідна робота магістрантів [Текст] / МОН України, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ; [уклад.: Н. Н. Чайченко, О. М. Семеног, Л. М. Артюшкіна та ін.]. – Суми : [СОІППО], 2010. – 92 с.

Науково-дослідницька та творчо-пошукова робота [Текст] : науково-допоміжний покажчик літератури / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Бібліотека ; [уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 163 с.

Основи наукових досліджень [Текст] : навчальний підручник / В. І. Саюк [та ін.] ; Національна академія педагогічних наук України, Університет менеджменту освіти. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 143 с.

Партико, З. В.  Основи наукових досліджень: підготовка дисертації [Текст] : навчальний посібник / З. В. Партико. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Ліра-К, 2018. – 231 с.

Пилипчук, М. І.  Основи наукових досліджень [Текст] : підручник / М. І. Пилипчук, А. С. Григор’єв, В. В. Шостак. – Київ : Знання, 2007. – 270 с.

П’ятницька-Позднякова, І. С.  Основи наукових досліджень у вищій школі [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І. С. П’ятницька-Позднякова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 115 с.

Романчиков, В. І.  Основи наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник / В. І. Романчиков. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 254 с.

Свердан, М. М.  Основи наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник / М. М. Свердан, М. Р. Свердан ; Буковинська державна фінансова академія – Чернівці : Рута, 2006. – 352 с.

Соловйов, С. М.  Основи наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник для студентів ВНЗ / С. М. Соловйов. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 175 с.

Стеченко, Д. М.  Методологія наукових досліджень [Текст] : підручник / Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2007. – 317 с.

Тарєлкін, Ю. П.  Методологія наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник / Ю. П. Тарєлкін, В. О. Цикін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 194 с.

Тверезовська, Н. Т.  Методологія педагогічного дослідження [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. Т. Тверезовська, В. К. Сидоренко ; Кабінет Міністрів України ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 439 с. – Гриф МОН України, лист № 1/11-15261 від 01.10.2012 р.

Шейко, В. М.  Організація та методика науково-дослідницької діяльності [Текст] : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 5-те видання, стереотипне – Київ : Знання, 2006. – 307 с.

Щербакова, І. М.  Психологія праці: теоретичні і методологічні основи наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник / І. М. Щербакова ; МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 143 с.