Організаційна культура в закладах освіти

 1. Довгань, Л. Є.  Праця керівника, або Практичний менеджмент [Текст] : навчальний посібник / Л. Є. Довгань. – Київ : ЕксОб, 2002. – 383 с.
 2. Лунячек, В. Е.  Алгоритми управління школою [Текст] / В. Е. Лунячек. – Харків : Вид. група “Основа”, 2005. – 176 с. – (Б-ка журн. “Управління школою” ; вип. 7 (31)).
 3. Організація освітнього процесу в закладах позашкільної освіти в контексті завдань Нової української школи [Текст] : методичний посібник / МОН України ; Сумська обласна рада ; Комунальний заклад “Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” ; за заг. ред. Л. В. Тихенко. – Суми : [ФОП Корощенко О. М.], 2018. – 249 с.

***

 1. Балика, О.  Організаційна культура студентів спеціальності “Соціальне забезпечення” [Текст] / О. Балика, А. Поляничко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – № 7 (71). – С. 15–25.
 2. Губська, Ю.  До проблеми типології організаційної культури [Текст] / Ю. Губська // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 листопада 2020 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – С. 297–299.
 3. Єльникова, Г.  Поняття і зміст організаційної культури [Текст] / Г. Єльникова // Управління освітою. – 2009. – № 24, грудень. – С. 16.
 4. Ковалевский, С.  Етапи вивчення культури. Культурологічний портрет організації [Текст] : спецкурс “Культура та цінності організації” / С. Ковалевский, О. Медведєва, Г. Хаєт // Підручник для директора. – 2008. – № 10. – С. 11–19.
 5. Ковалевський, С.  Методи вивчення та структура культури організацій [Текст] : [культурологія] : спецкурс “Культура та цінності організації” / С. Ковалевський, О. Медведєва, Г. Хаєт // Підручник для директора. – 2008. – № 7/8. – С. 9–16.
 6. Кримова, Т.  Способи формування та розвитку організаційної культури навчального закладу [Текст] / Т. Кримова // Управління школою. – 2009. – № 14. – С. 18–23.
 7. Лисенко, І. М.  Засоби формування організаційної культури в закладі освіти [Текст] / І. М. Лисенко // Магістр : [збірник наукових праць молодих учених] / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, Кафедра менеджменту освіти та педагогіки вищої школи ; [гол. ред. О. Г. Козлова ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, М. Ю. Рисіна та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – Вип. 2. – С. 24–29.
 8. Лисюк, В.  Особливості формування організаційної культури педагогічного колективу загальноосвітнього навчального закладу [Текст] / В. Лисюк // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 2. – С. 102–104.
 9. Мармаза, О. І.  Абриси розвитку організаційної культури керівника навчального закладу [Текст] / О. І. Мармаза, О. А. Заболотна, О. Г. Козлова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; Інститут педагогіки НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 249–251.
 10. Михайличенко, О. В.  Формирование организаторской культуры педагогических работников [Текст] / О. В. Михайличенко // Управление высшим и средним образованием : монография / под ред. О. В. Михайличенко. – Saarbrucken : [LAP LAMBERT Academic Publishing], 2019. – С. 150–173.
 11. Ромашко, І.  25 принципів управління [Текст] : принципи, яких варто дотримуватися в діяльності організації / І. Ромашко // Управління освітою. – 2017. – № 6, червень. – С. 31–35.
 12. Смолінська, О.  Інноваційне управління у вищій педагогічній освіті з урахуванням співвідношення категорій організаційної культури та ґендеру [Текст] / О. Смолінська // Освіта і управління. – 2012. – Т. 15, № 1. – С. 33–41.
 13. Смолінська, О. Є.  Характерологічні ознаки організаційної культури педагогічного університету як базису для розвитку педагогічної освіти [Текст] / О. Є. Смолінська // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти : матеріали X Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань, 29–30 березня 2012 року / НАПН України ; Державна податкова служба України ; Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь : [Видавництво національного ун-ту ДПС України], 2012. – Ч. 1. – С. 167–174. – [Матеріали друкуються в авторській редакції].
 14. Тимошенко, Г. М.  Проблеми формування та розвитку організаційної культури суб’єктів педагогічного менеджменту в загальноосвітньому навчальному закладі [Текст] / Г. М. Тимошенко // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 8. – С. 10–14.
 15. Шуліпа, О. В.  Професійна культура керівника загальноосвітнього навчального закладу як педагогічна проблема [Текст] / О. В. Шуліпа // Магістр : матеріали науково-практичної конференції “Наукові пошуки молодих вчених”, (14 травня 2013 року) / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Інститут педагогіки і психології, Кафедра педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко, М. О. Лазарєв]. – Суми : Університетська книга, 2013. – С. 342–347.