Оптимізація освітнього середовища

  • Андрєєва, О.  Інформаційно-комунікаційні технології як засіб оптимізації уроку [Текст] / О. Андрєєва // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 1. – С. 21–22.
  • Бичков, О. О.  До проблеми оптимізації навчального процесу в сучасних умовах використання мультимедійних технологій [Текст] : на матеріалі вивчення іноземної мови / О. О. Бичков // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / редкол.: В. Г. Кремень (гол. ред.) [та ін.]. – Київ : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2006. – Вип. 42. – С. 36–43.
  • Блінов, Е. І.  Оптимізація навчального процесу при дистанційному навчанні [Текст] / Е. І. Блінов, О. С. Іванчук // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – Київ. : НМЦ ВО, 2002. – Вип. 33. – С. 117–123.
  • Борисенко, Л.  Технологія оптимізації індивідуальних навчальних стилів студентів за умов інноваційної системи навчання у ВНЗ [Текст] / Л. Борисенко // Нові технології навчання : наук.-метод. збірник / МОН України, Ін-т інновац. технол. і змісту освіти ; [редкол.: О. П. Гребельник, Я. Я. Болюбаш, І. А. Шелест та ін.]. – [Київ] : [Ін-т інновац. технол. і змісту освіти МОН України], 2008. – Вип. 53. – С. 28–33.
  • Зайцева, І. О.  Дидактичні умови оптимізації дистанційного навчання у вищій школі [Текст] / І. О. Зайцева // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 4 (38). – С. 212–219.
  • Мунтян, В. С.  Интериоризация мотивации как фактор оптимизации учебного процесса студентов [Текст] / В. С. Мунтян // Адаптаційні можливості дітей та молоді : IX Міжнародна науково-практична конференція, (13–15 вересня 2012 р., Одеса) : матеріали конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Південноукраїнський національний пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського та ін. ; [гол. ред. А. І. Босенко]. – Одеса : [ТОВ “Лерадрук”], 2012. – Ч. 2. – С. 223–228.
  • Палагін, О.  Міждисциплінарні наукові дослідження: оптимізація системно-інформаційної підтримки [Текст] / О. Палагін, О. Кургаєв // Вісник Національної Академії наук України. – 2009. – № 3. – С. 14–25.
  • Приходько, І. А.  Інтерактивні технології, як засіб оптимізації навчального процесу [Текст] / І. А. Приходько // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу “ІТМ* плюс – 2015” : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 р., м. Суми) : у 3 ч. / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки АПН України ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП “Мрія”, 2015. – Ч. 3. – С. 103–105.
  • Скоробагатська, О. І.  Психологічні особливості оптимізаційної діяльності викладачів вищих навчальних закладів [Текст] / О. І. Скоробагатська // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 293–296.
  • Стасюк, Р. М.  Оптимізація навчального процесу студентів [Текст] / Р. М. Стасюк // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А.С.Макаренка у 2006 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 307.