Оказуальні слова (оказуалізми)

  • Голобородько, К. Ю.  Окказионализмы в поэзии С. Кирсанова [Текст] : автореф. дис. .. : спец.: 10.02.01 – русский язык / К. Ю. Голобородько. – Харьков : ХГУ, 1993. – 18 с

***

  • Астафьев, А. Ю.  Актуальность окказионализмов В. В. Маяковского [Текст] / А. Ю. Астафьев // Русская речь. – 2005. – № 6. – С. 18–20.
  • Герман, В. В.  Лексико-семантичні особливості оказіональних слів у сучасній українській поезії (аналогія, синонімізація, антонімізація) [Текст] / В. В. Герман // Філологічні науки : зб. наук. праць / редкол.: В. В. Поставний, П. І. Білоусенко, С. О. Швачко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 1999. – С. 28–38.
  • Горелкина, А. В.  Окказионализмы в мемуарной прозе А. Белого [Текст] / А. В. Горелкина // Русский язык в школе. – 2010. – № 9. – С. 49–51.
  • Зимина, А. И.  Знакомство с понятием “окказионализм” [Текст] / А. И. Зимина // Русский язык в школе. – 2007. – № 6. – С. 30–31.
  • Колоїз, Ж.  Оказіональність / узуальність як концептуальна лінгвістична категорія [Текст] / Ж. Колоїз // Українська мова. – 2006. – № 1. – С. 71–81.
  • Лучечко, Т.  Оказіоналізми в англійській народній загадці [Текст] / Т. Лучечко, Ю. Гриньків // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези I-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, (Дрогобич, 21–22 листопада 2013 року) / МОН України, Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених; [ред.-упоряд.: В. Ільницький. А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 128–130.
  • Міндер, Т.  Весняні календарно-обрядові пісні Полісся: оказіонально-акціональний аспект [Текст] / Т. Міндер // Народна творчість та етнографія. – 2006. – № 5. – С. 51–53.
  • 9.         Парубій, У.  Українська оказіонально-обрядова поезія: проблема жанрової диференціації [Текст] / У. Парубій // Мандрівець. – 2005. – № 2. – С. 34–39.
  • 10.      Строкаль, О. М.  Суфіксальна деривація оказіональних ад’єктивів у поезії П. Мовчана та В. Коломійця [Текст] / О. М. Строкаль // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. М. Горболіс, В. В. Герман, П. І. Білоусенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 137–143.