Навчання письму на уроках іноземної мови

 • Давиденко, А. О.  Навчання креативного читання та письма [Текст] / А. О. Давиденко, І. І. Бекреньова. – Харків : Вид. група “Основа”, 2009. – 128 с. – (Б-ка журн. “Англійська мова та література” ; вип. 5(77)).
 • Дугин, С. П.  Читать, писать, говорить по-немецки [Текст] / С. П. Дугин. – Сумы ; Ростов н/Д. : Университетская книга; Феникс, 2007. – 101 с.
 • Калініна, Л.  Getting America-wise : Personal Writing [Текст] = Навчання письма в особистій сфері спілкування / Л. Калініна, І. Самойлюкевич. – Киев : Вид. дім “Шкільний світ” : Видавець Л. Галіцина, 2006. – 110 с. – (Б-ка “Шкільного світу”).
 • Калініна, Л.  Getting America-wise: Public Writing [Текст] = Навчання письма в суспільній сфері спілкування / Л. Калініна, І. Самойлюкевич. – Київ : Вид. дім “Шкільний світ”, 2006. – 111 с. – (Б-ка “Шкільного світу”).
 • Калініна, Л.  Академічне письмо [Текст] / Л. Калініна, І. Самойлюкевич. – Киев : Шкільний світ, 2007. – 111 с. – (Б-ка “Шкільного світу”).
 • Калініна, Л.  Професійне письмо [Текст] / Л. Калініна, І. Самойлюкевич. – Київ : Шкільний світ, 2007. – 111 с. : іл. – (Б-ка “Шкільного світу”).
 • Токарєва, Н. М.  Формування у школярів підліткового віку прийомів взаємодії з письмовим текстом [Текст] : метод. рекомендації / Н. М. Токарєва. – Київ : [Б. в.], 1997. – 25 с.

***

 • Безус, С. Н.  Обучение деловому письму на иностранном языке в школе и вузе [Текст] / С. Н. Безус // Иностранные языки в школе. – 2012. – № 1. – С. 65–69.
 • Буренко, В.  Навчання письма [Текст] : методичні поради / В. Буренко // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2010. – № 4. – С. 66–69.
 • Ефремова, Н. Н.  Использование технологии креативного письма для развития творчества [Текст] / Н. Н. Ефремова // Иностранные языки в школе. – 2013. – № 11. – С. 29–34.
 • Мильруд, П. Р.  Методика обучению иноязычной письменной речи [Текст] / С. В. Ушакова // Иностранные языки в школе. – 1997. – № 2. – С. 5–11.
 • Скляренко, Н. К.  Навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів іншомовного письма в аспекті компетентнісного підходу [Текст] / Н. К. Скляренко, О. М. Устименко // Іноземні мови. – 2013. – № 3. – С. 3–18.
 • Слабко, Т.  Розвиток навичок комунікативного письма на уроках німецької мови [Текст] / Т. Слабко // Deutsch. – 2010. – № 6. – С. 3–10.
 • Сысоева, Е. Э.  Формирование коммуникативной компетенции в письменной речи при обучении иностранным языкам [Текст] / Е. Э. Сысоева // Иностранные языки в школе. – 2007. – № 5. – С. 6–14.
 • Теличко, Л. Г.  Письмо як один із засобів формування життєвих компетентностей учнів на старшому етапі навчання [Текст] / Л. Г. Теличко // Англійська мова та література. – 2009. – № 26. – С. 21–23.
 • Тетерина, Н. Н.  Иноязычное письмо как феномен культуры [Текст] / Н. Н. Тетерина // Педагогическое образование и наука. – 2011. – № 6. – С. 98–100.
 • Тригуб, І. П.  Навчання письма на уроках іноземної мови [Текст] / І. П. Тригуб, Л. В. Власенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 4 (22). – С. 335–341.
 • Ушакова, С. В.  К вопросу о подходах к обучению творческой письменной речи на иностранном языке в современной общеобразовательной школе [Текст] / С. В. Ушакова // Иностранные языки в школе. – 2010. – № 9. – С. 61–67.