Нанотехнології та нанонаука у сферах суспільного розвитку

Нанотехнології в освітній галузі [Текст] : монографія / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; за заг. ред. проф. І. О. Мороза. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 243 с.

Завражна, О. М.  Основи нанотехнологій [Текст] : навчально-методичний посібник для вчителів та студентів педагогічних університетів / О. М. Завражна, О. О. Пасько, А. І. Салтикова ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 182 с. : іл.

***

Адамець, Ф.  Нанотехнології в аграрній сфері [Текст] / Ф. Адамець // Вісник Національної Академії наук України. – 2007. – № 9. – С. 15–17.

Артьомова, Т. І.  Нанотехнології як перспективний напрямок розвитку вітчизняної науки та економіки [Текст] / Т. І. Артьомова // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій : матеріали конференції / Міжнародна наукова конференція для студентів, магістрів, аспірантів, науковців ; [рецензенти: Н. Н. Чайченко. Л. М. Артюшкіна]. – Суми : [СОІППО], 2009. – Т. 2. – С. 99–101.

Балицька, А. С.  Перспективи застосування нанотехнологій в харчових технологіях [Текст] : [наноїжа] / А. С. Балицька // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, 24–25 квітня 2018 року, м. Суми / Міністерство освіти і науки України, Інститут прикладної фізики Національної академії наук України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; за ред. О. М. Завражної. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2018. – С. 10–12.

Бейлин, М. В.  Нанотехнологии в реальном и фантастическом технополе человеческого бытия [Текст] / М. В. Бейлин // Практична філософія. – 2015. – № 4. – С. 29–37.

Бейлін, М. В.  Від техніки як артефакту до нанотехнології як складної реальності [Текст] / М. В. Бейлін // Практична філософія. – 2012. – № 3. – С. 71–76.

Бейлін, М. В.  Технонаука і глобальні ризики в еру нанотехнологій [Текст] / М. В. Бейлін // Інтелект. Особистість. Цивілізація : тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського ; [редкол.: О. О. Шубін (гол. ред.), К. М. Узбек (відп. ред.), І. А. Пантєлєєва та ін.]. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – Вип. 9. – С. 440–444.

Белялетдинов, Р. Р.  Нанотехнологии – много шума из «ничего»? [Текст] / Р. Р. Белялетдинов // Человек. – 2007. – № 5. – С. 19–24.

Владленова, І. В.  Народження четвертої хвилі: нанотехнологічне суспільство [Текст] / І. В. Владленова // Практична філософія. – 2009. – № 3. – С. 14–18.

Гардашук, Т. В.  Нанотехнологічні перспективи, ризики та відповідальність [Текст] / Т. В. Гардашук // Інтелект. Особистість. Цивілізація : тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Міністерство освіти і науки України, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського ; [редкол.: О. О. Шубін (гол. ред), К. М. Узбек, І. А. Пантєлєєва І. А. та ін.]. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. – Вип. 8. – С. 391–398.

Горохов, В. Г.  Трансформация понятия «машина» в нанотехнологии [Текст] / В. Г. Горохов // Вопросы философии. – 2009. – № 9. – С. 97–115.

Дєнєжніков, С. С.  Проблема взаємодії нанотехнологій і природного світу [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Наука XXI століття, індустрія хай-тек і сучасна освіта : тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (18–19 жовтня 2012 р.) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Національна академія наук України, Інститут філософії імені Г. Сковороди НАН України ; [редкол. : М. В. Попович, А. А. Сбруєва, В. С. Лук’янець та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 113–116.

Дєнєжніков, С. С.  Проблема нанотехнологій в трансгуманістичному дискурсі [Текст] / С. С. Дєнєжніков // Антикризова стратегія регіональної молодіжної політики. Регіональна молодіжна політика як шлях розбудови української державності : шоста Всеукраїнська науково-практична конференція : матеріали конференції / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький інститут залізничного транспорту ; Донецький національний технічний університет, Донецький національний медичний університет імені М. Горького ; [редкол.: В. І. Поддубняк, В. М. Александровська, П. Г. Давидов та ін.]. – Донецьк : [Норд-Прес], 2012. – С. 46–48.

Джурка, Г. Ф.  Нанотехнології – крок у майбутнє [Текст] / Г. Ф. Джурка, І. Голінько // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. XVIII Каришинські читання : Міжнародна науково-практична конференція, (26–27 травня 2011 р., м. Полтава) : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка ; Інститут педагогіки НАПН України та ін.; [редкол.: М. І. Степаненко, Р. А. Сітарчук, В. І. Лагно та ін.]. – Полтава : [Астрая], 2011. – С. 220–224.

Єфремова, О. О.  Нанотехнології та їх застосування [Текст] / О. О. Єфремова // Збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції фізико-математичного факультету / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [упоряд. М. В. Каленик]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – Вип. 5. – С. 58–63.

Зленко, Н. Н.  Влияние нанонаук и сверхтехнологий на современное общество [Текст] / Н. Н. Зленко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 1 (2). – С. 245–253.

Золотухин, В. П.  Создание федеральной программы США по нанотехнологии [Текст] / В. П. Золотухин // Новая и новейшая история. – 2008. – № 3. – С. 138–147.

Іванова, К. А.  Нанотехнології в сучасному суспільстві: етичний аспект [Текст] / К. А. Іванова, А. П. Лантух, М. С. Мирошниченко // Інтелект. Особистість. Цивілізація : тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського ; [редкол.: О. О. Шубін (гол. ред.), К. М. Узбек (відп. ред.), І. А. Пантєлєєва та ін.]. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – Вип. 9. – С. 463–469.

Касьянов, Д.  Нанотехнологічні ресурси суспільного розвитку: проблема визначення [Текст] / Д. Касьянов // Вища освіта України. – 2012. – № 3. – С. 45–50.

Касьянов, Д.  Основні наноресурси людства: природа і сутність нанотехнологічного розвитку [Текст] / Д. Касьянов // Вища освіта України. – 2012. – № 1. – С. 38–41.

Касьянов, Д.  Трансформація освіти в контексті вимог нанотехнологічного розвитку [Текст] / Д. Касьянов // Вища освіта України. – 2013. – № 4. – С. 52–58.

Касьянов, Д.  Філософські засади гуманізації освітнього простору в умовах нанотехнологічного розвитку суспільства [Текст] / Д. Касьянов // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С. 43–49.

Кравченко, Т. А.  Этические аспекты внедрения нанотехнологий в жизнь современного общества [Текст] / Т. А. Кравченко // Інтелект. Особистість. Цивілізація : тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Міністерство освіти і науки України, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського ; [редкол.: О. О. Шубін (гол. ред.), К. М. Узбек, І. А. Пантєлєєва І. А. та ін.]. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009. – Вип. 7. – С. 121–129.

Кравченко, Т. О.  Вплив нанотехнологій на мегасоціум [Текст] / Т. О. Кравченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 77.

Кучмій, С.  Нанотехнології, що це таке? [Текст] / С. Кучмій // Біологія і хімія в школі. – 2008. – № 1. – С. 3–9.

Кучук, С.  Про дослідження в галузі нанотехнологій [Текст] / С. Кучук // Біологія і хімія в школі. – 2010. – № 3. – С. 15–20.

Литвин, А. А.  Методологическая роль нанонауки в научном дискурсе [Текст] / А. А. Литвин // Інтелект. Особистість. Цивілізація : тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Міністерство освіти і науки України, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського ; [редкол.: О. О. Шубін (гол. ред.), К. М. Узбек, І. А. Пантєлєєва І. А. та ін.]. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009. – Вип. 7. – С. 298–305.

Лобова, Л. П.  Нанотехнологии и школьное образование [Текст] / Л. П. Лобова // Физика в школе. – 2009. – № 3. – С. 23–26.

Нанонаука і нанотехнології: технічний, медичний та соціальний аспекти [Текст] / Б. Патон, В. Москаленко, І. Чекман, Б. Мовчан // Вісник Національної Академії наук України. – 2009. – № 6. – С. 18–26.

Нанотехнологии как социальный проект [Текст] : материалы круглого стола / материал подготовил С. М. Малков // Человек. – 2013. – № 6. – С. 31–45.

Нанотехнології в Українському вимірі [Текст] // Вісник Національної Академії наук України. – 2007. – № 1. – С. 13–17.

Нанотехнології та наноматеріали: екотоксикологічний аспект [Текст] / А. М. Сердюк [та ін.] // Довкілля та здоров’я. – 2009. – № 4. – С. 3–6.

Наумовець, А. Г.  Використання нанотехнологій – запорука розвитку сучасного виробництва [Текст] : ІІІ Міжнародна наукова конференція «Наноструктурні матеріали – 2012; Росія – Україна – Білорусь» (НАНО – 2012) / А. Г. Наумовець, С. А. Беспалов // Вісник Національної Академії наук України. – 2013. – № 4. – С. 50–56.

Осьмак, О.  Нанотехнології: фантастичні перспективи й погляд у прірву [Текст] / О. Осьмак // Науковий світ. – 2007. – № 10. – С. 17–18.

Подлєсний, Д. В.  Застосування нанотехнологій у машинобудуванні [Текст] / Д. В. Подлєсний // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, 24–25 квітня 2018 року, м. Суми / Міністерство освіти і науки України, Інститут прикладної фізики Національної академії наук України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; за ред. О. М. Завражної. – Суми : Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, 2018. – С. 41–42.

Похресник, А.  Чи варто очікувати на переорієнтацію сучасної вищої освіти у напрямі техно- і нанотехнонауки? [Текст] / А. Похресник // Вища школа. – 2015. – № 7/8. – С. 38–46.

Ткаченко, Ю. А.  Науково-технологічна грамотність в контексті нанонауки і нанотехнологій [Текст] / Ю. А. Ткаченко // Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, 22–24 квітня 2019 р., м. Суми / Міністерство освіти і науки України ; Інститут прикладної фізики НАН України ; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [упоряд. О. М. Завражна]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – С. 71–73.

Ульберг, З.  Нанотехнології в медицині: роль колоїдних процесів [Текст] / З. Ульберг, Т. Грузіна, О. Карпов // Вісник Національної Академії наук України. – 2008. – № 8. – С. 28–41.

Філоненко, М.  Нанотехнології?: історія виникнення й основні етапи розвитку [Текст] / М. Філоненко, Г. Грищенко // Фізика та астрономія в сучасній школі. – 2013. – № 8. – С. 30–34.

Ханін, С.  Національний проект з нанотехнологій [Текст] / С. Ханін // Освіта України. – 2011. – № 21/22, 21 березня. – С. 4.

Хомицкий, Д. В.  Профессиональная ориентация учащихся в области нанофизики и нанотехнологий [Текст] / Д. В. Хомицкий, С. В. Чупрунова // Физика в школе. – 2011. – № 5. – С. 53–56.

Шкурдода, Ю. О.  Підготовка кадрів у галузі нанотехнологій [Текст] / Ю. О. Шкурдода, Д. І. Салтиков // Теоретико-методичні засади вивчення питань сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах : матеріали III Всеукраїнської науково-методичної конференції, 28 листопада 2018 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Кафедра фізики та методики навчання фізики ; [упоряд. О. М. Завражна]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2018]. – С. 72–73.

Щур, Е.  Нанотехнології та доля цивілізації [Текст] / Е. Щур // Науковий світ. – 2007. – № 7. – С. 12–15.