Мистецтво муралу у контексті масової культури

Батенко, А. О. Мурал-арт як складова культурного простору міста [Електронний ресурс] / А. О. Батенко // Українські культурологічні студії. – 2020. – Вип. 2 (7). – С. 65–68. – Режим доступу: https://web.archive.org/web/20210716155523id_/http://www.ucs-univ.kiev.ua/images/archive/issue7/13.pdf

Бітаєва, Г. Мистецтво муралу як динамічне художнє явище сучасного українського соціуму [Електронний ресурс] = Mural Art asa Dynamic Art Phenomenon of Contemporary Ukrainian Society : [стріт-арт, геппенінг, перформанс та акціонізм] / Г. Бітаєва // Художня культура. Актуальні проблеми. – 2022. – № 18 (1). – С. 79–86. – file:///C:/Users/Admin/Downloads/260428-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-601642-1-10-20220712.pdf

Братіцел, М. Л. Теорія та історія культури [Електронний ресурс] : [мурал-арт у контексті масової культури ХХІ століття] / М. Л. Братіцел, К. М. Кириленко, М. Г. Мурашкін [та ін.]. // Питання культурології. – 2018. – № 34. – Режим доступу: cholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=0kxjBx4AAAAJ&citation_for_view=0kxjBx4AAAAJ:ufrVoPGSRksC

Бушанський, В. Становлення масової культури: шлях до кітчу й андеграунду [Електронний ресурс] / В. Бушанський // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2012. – Вип. 4. – С. 122–134. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2012_4_12

Васюріна, А. О.  Українські мурали: у пошуках національно-культурної ідентичності [Текст] / А. О. Васюріна // Функції дизайну в сучасному світі: виміри 2018 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 березня 2018 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Сумський державний університет ; [редкол.: О. К. Зав’лова, В. Ю. Панасюк, Р. В. Миленкова]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 39–41.

Вусик, Н. В. Мурал-арт-як вид сучасного візуального мистецтва в середовищі [Електронний ресурс] / Н. В. Вусик // Теоретико-методичні аспекти технологічної освіти учнівської та студентської молоді засобами естетичної культури та дизайну : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції кафедри теорії і методики технологічної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (24–25 вересня 2020 року) / за заг. ред. проф. В. П. Титаренко, А. Ю. Цини ; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, кафедра теорії і методики технологічної освіти. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2020. – С. 127-133. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/17185

Гаврилаш, І. С. Мурал-арт у контексті масової культури ХХІ століття [Електронний ресурс] / І. С. Гаврилаш // Питання культурології. – 2018. – Вип. 34. – С. 133–142. – Режим доступу: file:///C:/Users/User/Downloads/154059-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-341232-1-10-20190214.pdf

Гаврилаш, І. С. Мурал-арт як масовий культурний тренд у просторі сучасного українського міста [Електронний ресурс] / І. С. Гаврилаш // Культурологічний альманах. – 2016 – Вип. 3. – С. 93–96. – Режим доступу: https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/568053/mod_resource/content/1/almanach.pdf#page=93

Гаврилюк, Б. Український мурал-арт у контексті світового мистецтва [Електронний ресурс] : [стріт-арт художників у широкому історичному та географічному огляді] / Б. Гаврилюк // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – 2018. – Вип. 37. – С. 241–254. –  Режим доступу: https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/37/241-254_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA.pdf

Думасенко, С. Мурал-арт у контексті мистецтвознавчої теорії [Електронний ресурс] : [стріт‐арт] / С. Думасенко, І. Татарова // Аркадіа. – 2016. – № 1. – С. 44–48. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ark_2016_1_10

Науменко, Р. В. Мурал-арт як популяризація традиційних цінностей народу [Електронний ресурс] / Р. В. Науменко, Ю. М. Булатецька // Шлях у науку: перші кроки : матеріали Всеукраїнської конференції, 27 травня 2020 р., м. Тернопіль / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ; КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» ; Тернопільський комунальний методичний центр науковоосвітніх інновацій та моніторингу ; [редкол.: А. В. Степанюк (відповідальний редактор), Т. Ю. Кот, Н. Й. Міщук]. – Тернопіль : [Вектор], [2020]. – С. 127–129. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/16319/1/Conf_Shlax_nayky.pdf#page=128

Никифоров, А. М.  Мистецтво мурал-арту в естетиці сучасного міста [Текст] / А. М. Никифоров, О. В. Златнік // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут культури і мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав’лова, М. Б. Петренко, О. Г. Стахевич, О. А. Устименко-Косоріч]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2021. – Вип. 1 (13). – С. 248–252.

Новые муралы: философский и высокий [Текст] : Сумы украсили сразу две настенные росписи – с известным художником и стихиями : [в рамках фестиваля «Ніч міста» – портрет Сальвадора Дали, символика четырех стихий: Земли, Огня, Воды и Воздуха] // Ваш шанс. – 2019. – № 38, 18–25 сентября. – С. 5 А.

Остапенко, А. А. Київський мурал-арт [Електронний ресурс] / А. А. Остапенко, О. А. Пивоваренко, // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 83 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5–6 квітня 2017 р. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 4. – С. 51. – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25735

Петровська, Ю. Р. Інтеграція мурал-арту в міське середовище [Електронний ресурс] / Ю. Р. Петровська, М. Б. Петрович // Науковий вісник будівництва. – 2021. – Т. 105, № 3. – С. 265–271. – Режим доступу: https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/3_105_2021/33.pdf

Писанка, Г. В. Мурали у сучасному мистецтві і житті суспільства [Електронний ресурс] / Г. В. Писанка, С. В. Давидова // Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки: теорія і практика : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, (17 травня 2018 року, м. Запоріжжя) / Міністерство освіти і науки України, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» ; Департамент освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації ; [за заг. ред. В. В. Нечипоренко]. – Запоріжжя : [Видавництво Хортицької національної академії], 2018. – 2 С. 192–193. – Режим доступу: https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zbirnik-tez-Vseukrayinskoyi-naukovo-praktichnoyi-konferentsiyi-Sotsialna-ta-zhittyeva-praktika-v-strukturi-profesijnoyi-pidgotovki.-Teoriya-i-praktika-17.05.2018.pdf#page=192

Правдохін, В. В. Мурали як засіб переформатування міського простору [Електронний ресурс] / В. В. Правдохін // Архітектура, будівництво, дизайн в освітньому просторі : колективна монографія / за заг. ред. В. В. Карпова. – Рига, Латвія : «Baltija Publishing», 2021. – С. 128–146. – Режим доступу: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/52755

Шевченко, Е.  Сумские муралы и муралисты [Текст] : [стрит-арт – уличное настенное изобразительное искусство] / Е. Шевченко // Панорама. – 2017. – № 46, 8-15 ноября. – С. А 9.

Шевченко, Е.  Сумские муралы и муралисты [Текст] : в Сумах за последние 10 лет появился ряд объектов уличного изобразительного искусства / Е. Шевченко // Панорама. – 2017. – № 45, 1–8 ноября. – С. А 9.

Шеменьова, Ю. В. Функції мурал-арту в спаплюженому війною архітектурному середовищі Донбасу початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / Ю. В. Шеменьова // Science and Society : 9th International Conference, (February 1, 2018) / Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton ; Canada Premier Publishing s.r.o. ; Центр научных исследований «Solution». – Canada : Hamilton, 2019. – С. 604–612. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/7353/1/CANADA_HAMILTON_01022019_compressed.pdf#page=604