Мислення молодшого школяра

Возрастные и индивидуальные особенности образного мышления учащихся [Текст] / под ред. И. С. Якиманской. – Москва : Педагогика, 1989. – 224 с.

Косма, Т. В.  Мислення учнів молодшого шкільного віку [Текст] / Т. В. Косма. – Київ : Радянська школа, 1968. – [208] c. – (Бібліотека вчителя початкових класів).

Мислення в діяльності молодших школярів [Текст] / за редакцією: Г. С. Костюка, Г. О. Балла. – Київ : Радянська школа, 1981. – 155 с.

Якиманская, И. С.  Развитие пространственного мышления школьников [Текст] / И. С. Якиманская ; НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР. – Москва : Педагогика, 1980. – 240 с.

***

Белошистая, А. В.  Новая методическая система развития пространственного мышления учащихся I–VI классов [Текст] / А. В. Белошистая // Вопросы психологии. – 2006. – № 1, январь-февраль. – С. 16–22.

Белошистая, А. В.  Развитие дивергентного мышления младших школьников [Текст] / А. В. Белошистая, А. Н. Иванов // Вопросы психологии. – 2010. – № 2. – С. 72–80.

Вембер, В.  Розвиток мислення учнів у процесі навчання курсу “Сходинки до інформатики” [Текст] / В. Вембер // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2013. – № 4. – С. 17–23.

Галаган, С. Л.  Формування та розвиток критичного мислення молодших школярів [Текст] / С. Л. Галаган // Педагогічна майстерня. – 2017. – № 5. – С. 23–27.

Гісь, О. М.  Від репродуктивного до продуктивного мислення [Текст] : (розробка курсу з розвитку продуктивного мислення дітей молодшого шкільного віку) / О. М. Гісь // Обдарована дитина. – 2012. – № 4. – С. 10–20.

Гладун, М.  Система вправ з інформатики для формування алгоритмічного мислення учнів молодших класів [Текст] / М. Гладун, Н. Морзе // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2013. – № 4. – С. 41–49.

Зак, А. З.  Диагностика различий в мышлении младших школьников [Текст] / А. З. Зак // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 3. – С. 31–36.

Корабельська, Л.  Особливості розвитку мислення молодшого школяра [Текст] / Л. Корабельська, І. Мордвінова // Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців, 25–26 квітня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, Л. В. Пшенична, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 173–176.

Кочерга, О.  Психофізіологічний розвиток дитини і становлення мислення у віці 6–10 років [Текст] / О. Кочерга // Початкова школа. – 2007. – № 7. – С. 29–31.

Митник, О.  Інтелектуальна культура вчителя як показник готовності до формування культури мислення молодшого школяра [Текст] / О. Митник // Початкова школа. – 2008. – № 1. – С. 46–52.

Парфілова, С. Л.  Пошукова активність молодших школярів [Текст] / С. Л. Парфілова // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 192–193.

Радченко, В.  Формування критичного мислення у молодших школярів із вадами слуху [Текст] / В. Радченко, Н. Горіна // Дефектолог. – 2016. – № 4, квітень. – С. 9–14.

Сінельникова, Н.  Технологія формування культури мислення молодшого школяра на уроках з природознавства [Текст] / Н. Сінельникова // Початкова школа. – 2016. – № 3. – С. 34–36.

Стасів, Н.  Роль логічних задач у розвитку абстрактного мислення учнів початкових класів [Текст] / Н. Стасів, І. Кіндра // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : тези III-ї Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року, Дрогобич) / МОН України, Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [редколегія: М. П. Пантюк, В. І. Ільницький, А. І. Душний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 258–259.

Ульенкова, У. В.  Изучение самостоятельности мышления младших школьников с задержкой психического развития [Текст] / У. В. Ульенкова, Т. Н. Князева // Дефектология. – 2005. – № 2. – С. 19–26.

Швайко, С. С.  Особливості спектру потужності тета-діапазону при мислительній діяльності у дітей молодшого шкільного віку [Текст] / С. С. Швайко, О. Ю. Пахолюк, О. Р. Дмитроца // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : V Міжнародна наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження професора Павла Дмитровича Харченка та 65-річчю НДІ фізіології ім. академіка Петра Богача, (6–8 жовтня 2010 р., Київ) : тези доповідей / КНУ ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Л. І. Остапченко, М. Ю. Макарчук, В. С. Мартинюк та ін.]. – [Київ] : Видавничо-поліграфічний центр “Київський ун-т”, 2010. – С. 232.

Ющенко, І. В.  Формування економічного мислення молодших школярів [Текст] / І. В. Ющенко // Економіка в школах України. – 2010. – № 6. – С. 38–43.