Мультимедія на уроках іноземної мови

1.         Бондаренко, О. М.  Дидактична роль мультимедійних засобів у процесі навчання іноземної мови у ВНЗ [Текст] / О. М. Бондаренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумськ. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 4 (6). – С. 256–264.

2.         Бутковська, Н. О.  Організація навчальної і методичної роботи за допомогою мультимедійних засобів [Текст] : [на уроках англійської мови] / Н. О. Бутковська // Англійська мова та література. – 2015. – № 4/5, лютий. – С. 15–19.

3.         Бухаркина, М.  Мультимедиа: от уличных шоу до средств обучения [Текст] / М. Бухаркина // Иностранные языки в школе. – 2009. – № 5. – С. 9–15.

4.         Гладкова, О. Д.  Современный мультимедийный учебник для высшей школы [Текст] / О. Д. Гладкова // Иностранные языки в школе. – 2011. – № 7. – С. 90–92.

5.         Глущенко, Ж. Є.  Важливість застосування мультимедіа під час вивчення англійської мови [Текст] / Ж. Є. Глущенко // Англійська мова та література. – 2015. – № 25/26. – С. 18–21.

6.         Гойко, В. А.  Использование мультимедийных учебных материалов в процессе обучения иностранным языкам [Текст] / В. А. Гойко // Мова і міжкультурна комунікація : збірник наукових праць / Ін-т української мови НАН України, Вищий навчальний заклад укоопспілки “Полтавський ун-т економіки і торгівлі” (ПУЕТ) ; [гол. ред. Н. М. Бобух]. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – Вип. 1. – С. 244–253.

7.         Грона, А.  Використання сучасних інформаційних технологій у навчанні англійської мови в початковій школі [Текст] / А. Грона // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця : матеріали III міжвузівської науково-практичної конференції, (5-6 грудня 2012 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка; Лабораторія використання інформаційних технологій в освіті ; [оргкомітет: Ф. М. Лиман, М. В. Каленик, Т. Д. Лукашова та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 247–248.

8.         Дойлідова, І. Г.  Підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови засобами мультимедіа [Текст] / І. Г. Дойлідова // Англійська мова та література. – 2018. – № 10/11. – С. 3–7.

9.         Захарова, Ю.  Навчання іноземним мовам у сучасних мультимедійних лінгвістичних лабораторіях: занурення в національний колорит і мультимедійний формат [Текст] / Ю. Захарова, А. Джужа // Вища школа. – 2012. – № 9. – С. 81–89.

10.      Кащук, С.  Блогосфера учителя французского языка [Текст] : мультимедиа технологии при обучении французского языка / С. Кащук // Иностранные языки в школе. – 2009. – № 5. – С. 67–71.

11.      Кащук, С. М.  Мультимедиа технологии в обучении французскому языку [Текст] / С. М. Кащук // Иностранные языки в школе. – 2008. – № 8. – С. 100–103.

12.      Краснощекова, Г. А.  Мультимедийные средства оптимизации обучения иностранным языкам в неязыковых вузах [Текст] / Г. А. Краснощекова // Иностранные языки в школе. – 2013. – № 6. – С. 2–6.

13.      Кужель, О. М.  Підсистема вправ для навчання читання англійською мовою учнів основної школи за допомогою мультимедійної комп’ютерної програми [Текст] / О. М. Кужель // Іноземні мови. – 2015. – № 1. – С. 20–27.

14.      Мунтян, С. І.  Мультимедіа в класі [Текст] : [вивчення англійської мови в ЗНЗ] / С. І. Мунтян, Н. Б. Улицька, Т. В. Гора // Англійська мова та література. – 2018. – № 10/11. – С. 14–17.

15.      Настас, Д. Л.  Використання відеолекції у педагогічній діяльності для підвищення ефективності сприйняття навчального матеріалу студентами [Текст] / Д. Л. Настас // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2018. – № 7. – С. 3–9.

16.      Руснак, Д. А.  Мультимедійний репортаж як засіб формування іншомовної медіакомпетентності у студентів мовних спеціальностей [Текст] / Д. А. Руснак // Іноземні мови. – 2015. – № 2. – С. 45–49.

17.      Товчигречка, Л. В.  Використання засобів мультимедіа у навчанні мов [Текст] / Л. В. Товчигречка // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 102–103.

18.      Товчигречка, Л. В.  Використання мультимедійних засобів у процесі навчання іноземним мовам [Текст] / Л. В. Товчигречка // Магістр : матеріали наукової конференції “Наукові пошуки молодих вчених”, (13 травня 2009 року) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет післядипломної та додаткової освіти, Каф. педагогіки вищої школи та пед. менеджменту ; [редкол.: О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – С. 362–365.