Мотивація навчання у ВНЗ: гендерний аспект

 • Булатова, Л. О.  Гендерна освіта в вузі [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів педагогічних спец. вищ. навч. закладів. Ч. 2 : Гендерна педагогіка / Л. О. Булатова. – Суми : СумДПУ, 2001. – 66 с.
 • Бут, Л. О.  Гендерна освіта в вузі [Текст] : навчально-методичний посібник для викладачів соц.-гуманіт. дисциплін та студ. вищ. навч. закладів. Ч. 1 : Спецкурси / Л. О. Бут. – Суми : СумДПУ, 2001. – 106 с.
 • Климчук, В. О.  Психологічні детермінанти розвитку внутрішньої мотивації студентів у навчальній діяльності [Текст] : автореф. дис. … канд. психолог. наук / В. О. Климчук. – Київ, 2004. – 20 с.
 • Яцишин, О. М.  Формування мотивації вивчення іноземної мови студентами економічних спеціальностей [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук / О. М. Яцишин. – Вінниця, 2004. – 20 с.

***

 • Дух, Т. І.  Групова мотивованість студентів до занять фізичним виховання в умовах взаєморозуміння [Текст] / Т. І. Дух // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 11. – С. 38-43.
 • Ємець, Л.  Проблема активізації та мотивації навчальної діяльності на вступних заняттях з філологічних дисциплін [Текст] / Л. Ємець // Освіта. Технікуми, коледжі. – 2007. – № 3. – С. 31-32.
 • Ильин, А. А.  Формирование у студентов мотивации к занятиям физической культуры [Текст] / А. А. Ильин, К. А. Марченко, Л. В. Капилевич // Теория и практика физической культуры. – 2013. – № 6. – С. 31-34.
 • Ирхин, В. Н.  Формирование мотивации студентов к занятиям физической культурой на основе кинезиологического подхода [Текст] / В. Н. Ирхин, О. В. Михайлова // Теория и практика физической культуры. – 2007. – № 9. – С. 56-60.
 • Пилипенко, В.  Проблема мотивації студентів до використання ІКТ у навчальному середовищі вищої школи [Текст] / В. Пилипенко // Освіта і управління. – 2013. – Т. 16, № 1/2. – С. 46-52.
 • Потапчук, Т.  Формування у студентів мотивації до вивчення фольклору у межах навчально-виховного процесу [Текст] / Т. Потапчук // Вища школа. – 2015. – № 7/8. – С. 82-87.
 • Самойленко, Є.  Дослідження впливу психологічної статі на мотивацію навчальної діяльності юнаків і дівчат [Текст] / Є. Самойленко // Психологія і суспільство. – 2006. – № 2. – С. 133-136.
 • Гришак, С. М.  Щодо питання інтеграції гендерного підходу в сучасну вищу освіту [Текст] / С. М. Гришак // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. – № 2. – С. 18-23.
 • Калько, І. В.  Гендерна освіта й виховання студентської молоді як психолого-педагогічна проблема [Текст] / І. В. Калько // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 4. – С. 26-30 ; 2013. – № 2. – С. 42-46.
 • Колесник, О. П.  Гендерна педагогіка [Текст] / О. П. Колесник // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі : Міжнародна науково-практична конференція, XVI Каришинські читання : збірник наукових праць / [за заг. ред. М. В. Гриньової]. – Полтава : [Астрая], 2009. – С. 290-292.
 • Колесник, О. П.  Гендерний підхід в освіті [Текст] / О. П. Колесник, О. А. Даценко // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі : Міжнародна науково-практична конференція, XVI Каришинські читання : збірник наукових праць / [за заг. ред. М.  В.  Гриньової]. – Полтава : [Астрая], 2009. – С. 292-293.
 • Гендерні особливості розумової працездатності студентів різних спеціальностей [Текст] / Г. С. Петров [та ін.] // Фізіологічний журнал. – 2006. – Т. 52, № 6. – С. 93-100.
 • Прокина, П. Н.  Гендерный подход в современной педагогической науке и образовательной практике [Текст] / П. Н. Прокина // Педагогика. – 2011. – № 8. – С. 123-125.
 • Романов, А. А.  Потенциал гендерного подхода в научно-педагогической работе университета [Текст] / А. А. Романов, А. К. Воловик // Педагогическое образование и наука. – 2006. – № 3. – С. 55-58.