Монументальне мистецтво: різновиди та його творці

 Гаврилко, Н. А.  Образ України в монументальних творах Івана-Валентина Задорожного у 60-80-х роках ХХ століття [Текст] / Н. А. Гаврилко // Мистецтвознавчі записки : [збірник наукових праць] / М-во культури і туризму України, Нац. академія керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.:
В. Г. Чернець, А. К. Терещенко, В. А. Бітаєв та ін.]. – Київ : [Міленіум], 2010. – Вип. 18. – С. 235–242.

Демчук, Р. В.  Соціокультурний контекст храмових розписів Києва ХVІІІ століття [Текст] : [монументальний живопис Софії Київської] / Р. В. Демчук // Магістеріум / Національний ун-т «Києво-Могилянська академія» ; [упоряд.:
О. І. Погорілий, Ю. В. Джулай]. – Київ : Вид. дім «КМ Академія», 2003. – Вип. 12 : Культурологія. – С. 45–51. – (Магістерські програми).

Жулинський, М. Монументальне мистецтво Сумщини 1970–1990-х років [Текст] / М. Жулинський // Митець і його творчість у просторі сучасної культури : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 7–8 червня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» ; [редкол.: А. О. Васюріна, О. Ю. Енська, С. П. Зуєв та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 151–156.

Кукіль, Н. Монументальність творів Синиці – від задуму до втілення [Текст] : [український художник Григорій Іванович Синиця] / Н. Кукіль // Образотворче мистецтво. – 2018. – № 1. – С. 36-37.

Кулик, Н.  Бойчук і бойчукісти, або Казка із жахливим кінцем [Текст] : [про художника, педагога, засновника нового стилю монументального мистецтва, репресованого і розстріляного у 1937 р. Михайла Бойчука] / Н. Кулик // Освіта України. – 2016. – № 14, 11 квітня. – С. 14–15.

Михтуненко, В. В. Покровська церква в м. Ромни як зруйнована пам’ятка монументальної дерев’яної архітектури Лівобережної України [Текст] /
В. В. Михтуненко // Археологія Північно-Східної України: здобутки, сучасний стан та перспективи : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, [11 лютого 2021 р., м. Суми] / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Ін-т археології НАН України та ін. ; [редкол.: Ю. В. Подрєз, О. В. Вовк, В. І. Абакумова та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2021]. – С. 80–82.

Омелянчук, І.  Мандрівник і шевченкознавець Руслан Теліпський: «Готовий розповідати про Шевченка хоч в Антарктиді» [Текст] : [подорожує задля поширення шевченкової монументальної спадщини – відшукав понад 1500 пам’ятників Кобзареві у 30 країнах на п’яти континентах] / І. Омелянчук // Урядовий кур’єр. – 2019. – № 236, 7 грудня. – С. 7.

Паньків, Г. С.  Синтез станкового та монументального в роботах
В. А. Гегамяна [Текст] / Г. С. Паньків // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали III Міжнародного конгресу, 18–21 травня 2017 р. / МОН України ; Національна академія пед. наук України ; Асоціація ун-тів України та ін. ; [уклад.: О. Чебикін, А. Ананьєв, В. Андрущенко та ін.]. – Одеса : [Вид. дім «Гельветика»], 2017. – С. 367.

Петрова, О. М. Італійські монументалісти ХV–XVI ст. в діалогах з Данте Аліг’єрі [Текст] : [присвячено дантівській темі в образотворчому мистецтві Італії] / О. М. Петрова // Магістеріум / Національний ун-т «Києво-Могилянська академія» ; [упоряд.: О. І. Погорілий, Ю. В. Джулай]. – Київ : Вид. дім «КМ Академія», 2003. – Вип. 12 : Культурологія. – С. 38–44. – (Магіст. програми).       Полуда, В. В.  Монументальне мистецтво. Фреска, вітраж, мозаїка [Текст] : («Образотворче мистецтво» : 7-й клас) / В. В. Полуда // Мистецтво в школі. – 2015. – № 3. – С. 22–24.

Руденко, О. Від особистого до монументального. «Ню» у творчості Володимира Стасенка [Текст] : [В. Стасенко – український художник] /
О. Руденко // Образотворче мистецтво. – 2021. – № 2. – С. 122–125.

Садовський, В. О.  Художник і місто: проблеми збереження творів монументально-декоративного мистецтва [Текст] / В. О. Садовський // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наук. пр. / Нац. муз. академія України ім. П. І. Чайковського ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т ; [упоряд.
О. В. Михайличенко]. – Київ ; Суми : Наука, 2004. – С. 26–29.

Чорна, С.  Пам’яті видатного художника Михайла Бойчука [Текст] : [проведення онлайн-конференції, присвяченої 138-й річниці від дня народження митця] / С. Чорна // Голос України. – 2020. – № 202, 3 листопада. – C. 15.