Моделювання фахівця: готовність до педагогічної діяльності

Бермудес, Д.  Обґрунтування моделі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до реалізації варіативних модулів у процесі професійної діяльності [Текст] / Д. Бермудес // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – № 7 (71). – С. 26–36.

Врадій, К. М.  Теоретична модель інформаційної компетентності майбутнього вчителя початкової школи у технологічно насиченому освітньому середовищі [Текст] / К. М. Врадій // Навчання й виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у викликах сьогодення : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [наукові редактори: О. В. Лобова, І. П. Рогальська-Яблонська ; за заг. ред. О. В. Лобової]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – С. 340–356.

Горбачевська, О. П.  Модель підготовки майбутніх учителів-філологів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності [Текст] / О. П. Горбачевська // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2018. – № 6. – С. 32–38.

Демінська, Л. О.  Технологічна модель професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів фізичного виховання на засадах аксіології [Текст] / Л. О. Демінська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 7 (25). – С. 321–330.

Клімішина, А. Я.  Модель підготовки майбутніх учителів математики до розвитку інтелектуальної культури учнів [Текст] / А. Я. Клімішина // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Бевз, Н. В. Бровка, В. Ватсон та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – Вип. 1 (11). – С. 141–150.

Конотоп, О. С.  Модель навчального процесу майбутніх філологів з формування англомовної комунікативної компетенції з використанням автентичного художнього фільму в циклі занять [Текст] / О. С. Конотоп // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет ; [редкол.: О. В. Матвієнко, М. Б. Євтух, О. В. Михайличенко та ін.]. – Київ : [Видавничий центр КНЛУ], 2013. – № 48. – С. 79–82.

Кузь, В.  Модель учителя нової генерації [Текст] / В. Кузь // Рідна школа. – 2005. – № 9/10. – С. 33–34.

Манохіна, І. В.  Реалізація моделі як одна із умов формування готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування [Текст] / І. В. Манохіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (27). – С. 388–397.

Манохіна, І. В.  Реалізація моделі як одна із умов формування готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування [Текст] / І. В. Манохіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (27). – С. 388–397.

Мединський, С. В.  Модель сучасного фахівця фізичної культури й спорту як основа його професійної підготовки у вищих навчальних закладах [Текст] / С. В. Мединський // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 6 (8). – С. 340–347.

Момот, О.  Модель виховання особистості майбутнього вчителя в здоров’язбережувальному середовищі закладу вищої освіти [Текст] / О. Момот // Рідна школа. – 2018. – № 1/2. – С. 62–66.

Осадченко, Т. М.  Теоретико-методологічний блок моделі підготовки майбутнього вчителя до створення здоров’язбережувального середовища початкової школи [Текст] / Т. М. Осадченко // Pedagogy in EU countries and Ukraine at the modern stage : theory and methodology of vocational education social pedagogy, modern pedagogical technologies, december 21-22, 2018. – Romania : Baia Mare, 2018. – С. 88–91.

Руденко, Л.  Моделювання процесу підготовки майбутніх спеціалістів у галузі корекційної педагогіки [Текст] / Л. Руденко // Дефектологія. – 2005. – № 3. – С. 42–46.

Фалько, М. І.  Модель вчителя-дослідника [Текст] / М. І. Фалько // Педагогічні науки : збірник наукових праць : учитель музики – хормейстер в школі : [матеріали науково-методичної конференції, (29–30 листопада 2001 р., м. Суми)] / Міністерство освіти і науки України, Науково-методичний центр вищої освіти України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: А. Ф. Кречківський, А. Т. Авдієвський, А. Г. Болгарський та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2001. – С. 41–47.

Філь, О. В.  Модель формування готовності майбутніх соціальних педагогів до використання казкотерапії [Текст] / О. В. Філь // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 6 (8). – С. 413–420.