Моделі розвитку педагогічної майстерності майбутніх працівників освіти у процесі професійної підготовки (онлайн джерела)

Голік, О. Б. Педагогічна майстерність: організаційно-управлінський аспект: навчальний посібник [Текст] / Міністерство освіти і науки України, Бердянський державний педагогічний університет ; О. Голік ; [рец.: К. О. Баханов, Є. М. Павлютенков, М. І. Приходько ; наук. ред. В. В. Крижко]. – Донецьк : Видавництво «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2010. – 242 с. – Режим доступу: https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php/695493/mod_resource/content/1/5.%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.%20%281%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%20%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D1%8C%29.pdf

Кайдалова, Л. Г. Педагогічна майстерність викладача [Текст] : навчальний посібник / Л. Г. Кайдалова, Н. Б. Щокіна, Т. Ю. Вахрушева ; [рец.: Н. О. Ткачова, Г. І. Приходько]. – Харків : Видавництво НФаУ, 2009. – 140 с. – Режим доступу: https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/1759/1/Book_%D0%9F%D0%9C%D0%92.pdf

Отич, О. М. Основи педагогічної майстерності викладача професійної школи : підручник [Текст] / О. М. Отич. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 208 с. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/26548/1/2652_OTICH_KIEB-2.pdf

Педагогічна майстерність [Текст] : методичний комплекс організації вивчення навчальної дисципліни / [уклад.: Л. В. Колісник ; рец.: О. В. Чепка, Г. В. Фещенко]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – 168 с. – Режим доступу: https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/10981/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf

Педагогічна майстерність [Текст] : опорні конспекти / [уклад. Т. І. Молнар]. – Мукачево : МДУ, 2016. – 69 с. – Режим доступу: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/687

Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм у системі підготовки освітянських кадрів: здобутки, пошуки, перспективи [Текст] : монографія / Міністерство освіти та науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації, Кафедра педагогічної творчості ; [за ред. Н. В. Гузій ; рец.: В. В. Молодиченко, З. Н. Курлянд, М. М. Солдатенко]. – Київ : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 427 с. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/26519/1/%D0%93%D1%83%D0%B7%D1%96%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0.pdf

Соломаха, С. О.  Розвиток педагогічної майстерності викладачів музичного мистецтва та світової художньої культури [Текст] : посібник / С. О. Соломаха. – Київ : Імекс-ЛТД, 2013. – 160 с. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/3240/1/%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%9A_%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%87_%D0%9C%D0%90%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86_%28%D0%A1%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%A5%D0%90_%D0%A1.%D0%9E.%29.pdf

Твердохліб, Т. С. Педагогічна майстерність класного керівника в організації виховної роботи [Текст] : навчально-методичний посібник / Т. С. Твердохліб ; Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – 153 с. – Режим доступу: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3184

Топузов, О. М. Педагогічна майстерність: розвиток професійно-педагогічної адаптивності та соціальної рефлексії майбутнього вчителя : навчальний посібник [Текст] / Міністерство освіти і науки України ; О. М. Топузов, О. В. Малихін, Т. Л. Опалюк ; [рец.: Н. Г. Ничкало, В. І. Кавальчук, В. Г. Редько]. – Київ: Педагогічна думка, 2018. – 292 с. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/163088304.pdf

Філатова, Л. С. Педагогічна майстерність [Текст] : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти педагогічних університетів за спеціальністю 013 «Початкова освіта» ; 016 «Спеціальна освіта» / Л. С. Філатова. – Харків : ХНПУ, 2021. – 90 с. – Режим доступу: https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/2621

***

Єрмак, Ю. І. Роль професійного самопізнання в підвищенні педагогічної майстерності вчителя [Текст] Ю. І. Єрмак // Наукові записки кафедри педагогіки. – 2017. – № 40. – С. 73–79. – Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/14843/13879

Зорін, В. В. Педагогічна майстерність піаніста-концертмейстера [Текст] = Pedagogical Mastery of Pianist-Concertmaster / В. В. Зорін // Гілея – 2019. – Вип. 145. – С. 72–75. – Режим доступу: http://libs.mfknukim.mk.ua/bitstream/123456789/1359/1/%D0%97%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%20_72-75.pdf

Козак, Я. В. Педагогічна майстерність викладача ЗВО: психолого-педагогічний контекст [Текст] / Я. В. Козак, І. О. Корнієнко // Наука майбутнього : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених / гол. ред. В.В. Гоблик. – Мукачево : РВВ МДУ, 2022. – Випуск 2(10). – С. 84-89. – Режим доступу: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/9521

Лавріненко, О. Педагогічна майстерність – національний феномен України [Текст] / О. Лавріненко // Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителясловесника : збірник матеріалів Усеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Суми, 25 жовтня 2017 року) / за ред. О. М. Семеног. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 1. – С. 12–18. – Режим доступу: https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/3401/1/%d0%b7%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba_%d0%86%d0%9d%d0%9d%d0%9e%d0%92%d0%90%d0%a6%d0%86%d0%87%20%d0%b2%20%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d1%96.pdf#page=12

Мільто, Л. О. Педагогічна майстерність в творчій спадщині П. Каптєрева [Текст] / Л. О. Мільто // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя : проблеми теорії і практики : збірник наукових праць. – Київ : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 28 (38). – С. 86–91. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19282

Мільто, Л. Філософсько-методологічні підходи дослідження розвитку ідей педагогічної майстерності [Текст] / Л. Мільто // Витоки педагогічної майстерності. – 2017. – № 20. – С. 162–167. – Режим доступу: http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/209802/209852

Модель розвитку педагогічної майстерності майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки [Текст] / О. В. Матвієнко, Л. М. Степаненко, Л. М. Височан, З. Ю. Височан, Г. В. Чорна, І. А. Максимчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2021. – Випуск 1 (129) 21. – C. 64–71. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/33921

Моїсеєв, С. О. Сучасні тренди в семантичному просторі конструкту «педагогічна майстерність» [Текст] / С. О. Моїсеєв // Педагогічний альманах. – 2017. – Вип. 35. – С. 165–172. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2017_35_27

Ничкало, Н. Г. Концепція педагогічної майстерності академіка І. А. Зязюна: міждисциплінарні засади [Текст] / Н. Г. Ничкало // Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання : монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир : Видидавництво Рута, 2016. – С. 20–31. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/24650/1/%D0%9D%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%20%D0%9D.pdf

Рудь, О. М. Погляди Григорія Сковороди на формування педагогічної майстерності вчителя [Текст] / О. М. Рудь // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет ; [редкол.: О. В. Матвієнко, М. Б. Євтух, О. В. Михайличенко та ін.]. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2017. – № (1) 55. – С. 3–6. – Режим доступу: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9264

Сидоренко, В. В. Педагогічна майстерність як акмеологічний феномен [Текст] / В. В. Сидоренко // Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм: проблеми теорії і практики підготовки та перепідготовки освітянських кадрів : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 25 листопада 2015 р. / [уклад. Н. В. Гузій, В. І. Саюк]. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – С. 14–19. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/32309779.pdf

Скорик, Т. В. Педагогічна майстерність та педагогічна творчість як показники професійної успішності вчителя [Текст] / Т. В. Скорик // Modern approaches of socio-economic development of regions: theory and practice : monograph. – Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2020. – р. 249–257. – Режим доступу: erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7852

Соболь, Н. Технологія педагогічної майстерні у контексті формування художньо-творчої толерантності майбутніх учителів музики [Текст] / Н. Соболь // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2016. – № 2. – С. 176–180. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2016_2_36

Шмалєй, С. Педагогічні майстерні – альтернативна модель практичної підготовки педагогічних кадрів [Текст] / С. Шмалєй // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2011. – Вип. 36. – С. 265–270. – Режим доступу: https://library.udpu.edu.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/36/visnuk_41.pdf