Модальність мовлення: компаративний аналіз

Доценко О. Л. Модальність у вираженні об’єктивно-з’ясувальних відношень : автореф. дис. … канд. філолог. наук : 10.02.01 / Доценко Олена Леонідівна; науковий керівник О. І. Леута ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова . – Київ : НПУ, 2001. – 22 с.

Английский язык [Текст] : таблицы глагольных форм: справочное пособие / сост. Веерман Е. М. – Москва : Мир книги, 2006. – 104 с.

***

Багацька, О. В.  Модальні значення як засіб реалізації концепту рівновага в сучасній англомовній прозі [Текст] / О. В. Багацька // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 20.

Бацевич, Ф. С.  Недиспозиційність і модальність як категорії одивненого художнього тексту [Текст] / Ф. С. Бацевич // Мовознавство. – 2018. – № 1. – С. 3–14.

Бернацька, С. М.  Семантичний компонент можливості у модальних реченнях [Текст] / С. М. Бернацька // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти : матеріали X Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань, 29–30 березня 2012 року / НАПН України ; Державна податкова служба України ; Національний університет державної податкової служби України ; [матеріали друкуються в авторській редакції]. – Ірпінь : [Видавництво національного університету ДПС України], 2012. – Ч. 1. – С. 10–21.

Бріцин, В. М.  Модальність і предикативність: лінії розмежування і протиставлення [Текст] / В. М. Бріцин // Мовознавство. – 2015. – № 2. – С. 77–85.

Брусиловская, А. Ю.  Немецкие модальные глаголы на уроках специального перевода [Текст] / А. Ю. Брусиловская // Иностранные языки в школе. – 2007. – № 1. – С. 75–80.

Герман, В. В.  Структурно-семантичні типи питальної модальності в новелах В. Стефаника [Текст] / В. В. Герман, М. М. Колєсник // Філологічні науки : збірник наукових праць / [редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – С. 14–17.

Голодюк, І. Р.  Наративні модальності як основні детермінанти дій героя зрілого українського модерну [Текст] : теорія літератури / І. Р. Голодюк // Наукові записки / Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка; [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2014. – С. 287–292. – (Серія “Літературознавство” ; № 39).

Завгарова, Н. А.  Лексико-грамматические способы выражения побудительной модальности (просьбы) в современной французской и украинской диалогической речи [Текст] / Н. А. Завгарова // Вопросы романо-германской филологии: сборник научных работ аспирантов / М-во просвещения УССР, Киевский государственный педагогический институт иностранных языков ; [редкол.: Г. Г. Почепцов, М. М. Бобырева, Е. В. Владова и др.]. – Киев : Вища школа, 1974. – С. 281–290.

Книш, О. С.  Модальні конструкції в межах офіційно-ділового стилю [Текст] / О. С. Книш // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 144–145.

Крашенинникова, Е. А.  О модальных глаголах в немецком языке [Текст]. Вып. 2 : Золотые страницы / Е. А. Крашенинникова // Иностранные языки в школе. – 2010. – № 8. – С. 58–65.

Мясоєдова, С.  Умовний спосіб дієслова як чинник формування спонукальної модальності непрямих висловлень сучасної української мови [Текст] / С. Мясоєдова // Лінгвістичні студії: на пошану корифею : збірник наукових праць і вітань із нагоди 90–ліття від дня народження доктора філологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України С. І. Дорошенка / МОН України, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; Харківське історико-філологічне товариство ; [за заг. ред.: Л. А. Лисиченко, О. А. Олексенко]. – Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2014. – С. 119–126.

Трунов, Д.  Модальные глаголы [Текст] / Д. Трунов // Журнал практического психолога. – 2006. – № 4. – С. 182–188.

Шабат, С.  Про модальність питального речення [Текст] / С. Шабат // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : збірник наукових праць Міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті, Львів, 23–25 жовтня 1998 р. / Львівський національний університет ім. І. Франка ; [редкол.: Т. Салига, Я. Гарасим, М. Білоус та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 360–365.

Шовкова, Т. А.  Методичні рекомендації щодо навчання граматичних конструкцій суб’єктивної модальності німецької мови [Текст] / Т. А. Шовкова // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 2. – С. 51–54.