Міждисциплінарність як основа викладання навчальних дисциплін

  • Алеев, В. В.  Метод междисциплинарных взаимодействий на уроках музыки [Текст] / В. В. Алеев // Музыка в школе. – 2010. – № 6. – С. 3–6.
  • Афанасьева, О. Ю.  Коммуникативное образование студентов педагогических вузов на основе идеи междисциплинарности [Текст] / О. Ю. Афанасьева // Педагогическое образование и наука. – 2006. – № 2. – С. 24–28.
  • Бабенко, О. М.  Міждисциплінарні курси за вибором у профільних класах старшої школи [Текст] / О. М. Бабенко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – [Ч. 1]. – С. 152–159.
  • Борщ, О. В.  Мистецька освіта як проекція сучасного культурного простору у контексті міждисциплінарного дискурсу [Текст] : [методологічний аспект] / О. В. Борщ // Мистецька освіта: історія, сьогодення, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (29–30 жовтня, 2015 р.) / Міністерство освіти і науки України, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького ; [відповідальний редактор Н. А. Сегеда]. – Мелітополь : [Видавництво Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького], 2015. – С. 14–18.
  • Везиров, Т. Г.  Модель междисциплинарного обучения студентов педвуза с использованием электронных образовательных технологий [Текст] / Т. Г. Везиров, Л. Е. Изотова // Информатика и образование. – 2010. – № 10. – С. 94–96.
  • Дромашко, Г. М.  Використання міждисциплінарних зв’язків для підвищення мотивації учнів [Текст] / Г. М. Дромашко // Англійська мова та література. – 2015. – № 28/29. – С. 70–71.
  • Козубцов, І. М.  Зміст типової програми підготовки вчених крізь призму міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності Болонського процесу [Текст] / І. М. Козубцов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 6/7 (16/17). – С. 203–210.
  • Крупченко, А. К.  Интегративность и междисциплинарность как основа преподавания иностранного языка в профессиональных целях [Текст] / А. К. Крупченко, К. М. Иноземцева // Иностранные языки в школе. – 2013. – № 5. – С. 9–16.
  • Методика діагностики міждисциплінарної компетентності майбутніх викладачів педагогіки [Текст] // Концептуально-методологічні основи проектування методів і засобів діагностики освітніх результатів у вищих навчальних закладах : монографія / НАПН України, Інститут вищої освіти; [за заг. ред.: В. І. Лугового, О. Г. Ярошенко]. – Київ : Педагогічна думка, 2014. – С. 197–203.
  • Терентьєва, Н. О.  Міждисциплінарність як основа нового знаннєвого продукту в інформаційному суспільстві [Текст] / Н. О. Терентьєва // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 1. – С. 59–65.