Мислення в музичній діяльності

 • Гринчук, І.  Проблеми музичного мислення: теорія і методика розвитку. Діалектика музичного логосу та ейдосу [Текст] : [навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / І. Гринчук, О. Бурська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 222 с.
 • Ткаченко, В. М.  Універсалізм і специфіка музичного мислення у стилях гітарної творчості 1880–1990 років [Текст] : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства / В. М. Ткаченко ; Харківський національний університет ім. І. П. Котляревського. – Харків, 2013. – 16 с.

***

 • Алексєєва, Г. В.  Музичне мислення і шляхи його розвитку [Текст] / Г. В. Алексєєва, Д. О. Бірюк // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Е. В. Кущова, О. К. Зав’ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ “ВПП “Фабрика друку”], 2014. – Вип. 4. – С. 169–174.
 • Булатова, Л. О.  Формування навичок художнього аналізу музичних творів у процесі мисленнєвої діяльності учнів молодшого віку [Текст] / Л. О. Булатова, І. І. Ярова // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. О. Булатова, О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – Вип. 6. – С. 28–32.
 • Давидов, М.  Аспекти фахового мислення музикантів-виконавців [Текст] / М. Давидов // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Міністерство освіти і науки України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [заг. ред. М. П. Пантюка]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – Вип. 7. – С. 93–118.
 • Дейнега, В.  Логіка та особливості музичного мислення процесу перекладання симфонічних творів для оркестру народних інструментів [Текст] / В. Дейнега // Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського : [науково-тематична збірка] / Міністерство культури і туризму України, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського ; [редкол.: В. І. Рожок, М. А. Давидов, В. М. Апатський та ін.]. – Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2006. – Вип. 58, кн. 12 : Виконавське музикознавство. – С. 215–220.
 • Дердзяк, Л.  Взаємозв’язок музичного мислення і мовлення [Текст] / Л. Дердзяк // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання : матеріали Другого всеукраїнського науково-практичного семінару студентів, аспірантів, молодих вчених / Міністерство освіти і науки України, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, Музично-педагогічний факультет ; [ред.-упоряд.: С. Я. Дацюк, М. М. Каралюс, І. В. Фрайт]. – Дрогобич : Посвіт, 2008. – С. 109–126.
 • Заболотний, І. П.  Специфічні особливості музичного мислення студента-хормейстера у диригентсько-хоровій діяльності [Текст] / І. П. Заболотний // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: інтеркультурний вимір : матеріали III Міжнародної наукової конференції “Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції”, (1–3 жовтня 2013 року, м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, О. К. Зав’ялова та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка ], 2013. – С. 50–51.
 • Ковмір, О.  Особливості структурно-функціональної організації музичного мислення підлітків [Текст] / О. Ковмір // Рідна школа. – 2011. – № 11. – С. 18–23.
 • Кошмина, И. В.  Музыкальное мышление как проблема восприятия [Текст] / И. В. Кошмина // Музыка в школе. – 2009. – № 5. – С. 35–40.
 • Пясковський, І.  Готичні традиції поліфонічного мислення Олів’є Мессіана [Текст] / І. Пясковський // Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського : [збірка статей] / Міністерство культури і мистецтв України, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського ; [упоряд. Н. О. Герасимова-Персидська]. – Київ : [НМАУ ім. П. І. Чайковського], 2003. – Вип. 24, кн. 1 : Старовинна музика: сучасний погляд. – С. 182–187.
 • Тоцька, Л. О.  Звукосмислове співацьке мислення [Текст] / Л. О. Тоцька // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 3 (13). – С. 407–417.