Методологія, методика і організація наукових досліджень

Важинський, С. Е.  Методика та організація наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник / С. Е. Важинський, Т. І. Щербак ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Національний університет цивільного захисту України. – Суми : [Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – 257 с.

Григорук, П. М.  Методологія і організація наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник / П. М. Григорук, Н. А. Хрущ ; Хмельницький національний університет. – Київ : Кондор, 2017. – 205 с.

Крушельницька, О. В.  Методологія та організація наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. В. Крушельницька. – [Київ] : [Кондор], [2018]. – 205 с.

Крушельницька, О. В.  Методологія та організація наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. В. Крушельницька. – [Київ] : [Кондор], [2019]. – 205 с.

Медвідь, В. Ю.  Методологія та організація наукових досліджень (у структурно-логічних схемах і таблицях) [Текст] : навчальний посібник / В. Ю. Медвідь, Ю. І. Данько, І. І. Коблянська. – [Суми] : Університетська книга, [2020]. – 218 с.

Основи наукових досліджень [Текст] : методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт / А. О. Корнус [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. Макаренка, 2020. – 39 с.

Основи науково-дослідної роботи магістрантів та аспірантів у вищих навчальних закладах (спеціальність: 017 Фізична культура і спорт) [Текст] : навчальний посібник / В. М. Костюкевич [та ін.]. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 552 с.

Палеха, Ю. І.  Основи науково-дослідної роботи [Текст] : навчальний посібник для вищих навчальних закладів / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2016. – 332 с.

Партико, З. В.  Основи наукових досліджень: підготовка дисертації [Текст] : навчальний посібник / З. В. Партико. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Ліра-К, 2018. – 231 с.

Стеценко, М. С.  Основи науково-дослідної роботи: конкурентоспроможне подання результатів наукової та творчої діяльності [Текст] : навчально-практичний посібник / М. С. Стеценко, Ю. І. Палеха ; за заг. ред. Ю. І. Палехи. – Київ : Ліра-К, 2018. – 206 с.

Томенко, О. А.  Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Методологія і організація наукових досліджень» [Текст] : для студентів магістратури Навчально-наукового інституту фізичної культури / О. А. Томенко ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Кафедра теорії та методики фізичної культури. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – 69 с.

Тушева, В. В.  Теоретичні і методичні основи формування науково-дослідницької культури майбутніх учителів музики в процесі професійної підготовки [Текст] : автореф. дис. … доктора пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / В. В. Тушева ; Міністерство освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2016. – 44 с.

Щербакова, І. М.  Психологія праці: теоретичні і методологічні основи наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник / І. М. Щербакова ; Міністерство освіти і науки України, Сумський держ. пед. університет ім. А. С. Макаренка. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 143 с.

***

Величко, Н. А.  До питання документознавства як напряму наукового дослідження [Текст] / Н. А. Величко // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, 29–30 жовтня 2019 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтярьова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 123–125.

Горбачук, Д.  Формування дослідницького мислення у процесі вивчення курсу «Основи наукових досліджень» [Текст] / Д. Горбачук, О. Барабанова // Академічна культура дослідника в освітньому просторі : матеріали науково-практичної конференції, 17 травня 2018 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Факультет іноземної та слов’янської філології та ін. ; [редкол.: О. М. Семеног, О. В. Семеніхіна, В. І. Статівка та ін.]. – Суми : [Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 96–100.

Івахненков, С.  Філософсько-світоглядні основи наукових досліджень в обліку та аудиті у контексті підготовки докторів філософії (PhD) [Текст] / С. Івахненков // Вища школа. – 2022. – № 3/4. – C. 54–69.

Методологія системного пізнання, наукових досліджень і результатів їх оцінювання [Текст] / Н. М. Рідей [та ін.] // Мультимодусні засади післядипломної освіти для сталого розвитку : колективна монографія / Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова ; за заг. ред.: Н. М. Рідей, В. П. Сергієнко. – Київ : [Видавництво ім. М. П. Драгоманова], 2017. – С. 8–28.

Петренко, О.  Навчальна дисципліна «Методологія організації дослідження з освітніх, педагогічних наук» в підготовці доктора філософії [Текст] / О. Петренко // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 листопада 2020 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, Т. М. Дегтяренко та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – C. 410–412.

Рассказова, О.  Оформлення навчально-методичних і наукових праць як складова академічної культури дослідника [Текст] / О. Рассказова // Академічна культура дослідника в освітньому просторі : матеріали науково-практичної конференції, 17 травня 2018 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Факультет іноземної та слов’янської філології та ін. ; [редкол.: О. М. Семеног, О. В. Семеніхіна, В. І. Статівка та ін.]. – Суми : [Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 54–58.

Решетняк, О. І.  Перспективні напрями наукових досліджень у світі [Текст] / О. І. Решетняк // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 10–114.

Топольник, Я.  Автоматизовані системи наукових досліджень як засіб нових інформаційних технологій в освіті [Текст] / Я. Топольник, Є. Шаповалова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України ; Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» ; за заг. ред. В. І. Сипченка. – Харків : ТОВ Видавництво НТМТ, 2017. – № 5 (85). – С. 76–86.

Фурман, А. В.  Авторська програма із дисципліни «Методологія наукових досліджень» [Текст] : [програма пройшла апробацію на другому рівні підготовки соціальних працівників-дослідників] / А. В. Фурман // Психологія і суспільство. – 2020. – № 4. – С. 106–123.

Чайченко, Н.  Методологія науково-педагогічного дослідження [Текст] / Н. Чайченко // Академічна культура дослідника в освітньому просторі : матеріали науково-практичної конференції, 17 травня 2018 р. / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Факультет іноземної та слов’янської філології та ін. ; [редкол.: О. М. Семеног, О. В. Семеніхіна, В. І. Статівка та ін.]. – Суми : [Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – С. 189–191.