Менеджмент в освіті

Менеджмент освіти [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей “Початкове навчання”, “Дошкільне виховання” денної та заочної форм навчання / МОН України, Луганський національний ун-т ім. Т. Шевченка ; [уклад. О. О. Ліннік]. – Луганськ : Знання, 2008. – 139 с.

Андрєєва, Т. Є.  Менеджмент: переддипломна практика та дипломне проектування [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. Є. Андрєєва, О. П. Бутенко. – Харків. : Бурун Книга, 2004. – 127 с.

Даниленко, Л.  Інноваційний освітній менеджмент [Текст] : навчальний посібник / Л. Даниленко. – Київ : Главник, 2006. – 143с . – (Психологічний інструментарій).

Даниленко, Л.  Менеджмент інновацій в освіті [Текст] / Л. Даниленко. – Київ : Шкільний світ, 2007. – 119 с. – (Б-ка “Шкільного світу”).

Інноваційний менеджмент в освіті [Текст] : навчально-методичний посібник / О. Г. Козлова [та ін.] ; МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – 226 с.

Коломінський, Н. Л.  Психологія менеджменту в освіті [Текст] : (Соціально-психолог. аспект) / Н. Л. Коломінський. – Київ : МАУП, 2000. – 285 с.

Красуля, А. В.  Менеджмент фандрейзингової діяльності у вищій освіті [Текст] : навчальна програма / А. В. Красуля ; Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 35 с.

Левченко, Л. С.  Стратегічний менеджмент навчального закладу [Текст] : навчально-методичний посібник / Л. С. Левченко ; Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. , Ін-т педагогіки і психології. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 140 с.

Мармаза, О. І.  Менеджмент в освіті: дорожна карта керівника [Текст] : навчальний посібник для студентів зі спеціальностей “Управління навчальним закладом” (8.000009) та “Менеджмент організації” (7.050201) / О. І. Мармаза ; МОН України, Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Вид. група “Основа”, 2007. – 447 с.

Мармаза, О. І.  Стратегічний менеджмент: траєкторія успіху [Текст] / О. І. Мармаза. – Х. : Вид. група”Основа”, 2006. – 156 с. – (Б-ка журн. “Управління школою” ; Вип. 12(48)).

Мороз, І. В.  Менеджмент і маркетинг в освіті [Текст] : навчально-методичний посібник / І. В. Мороз ; Переяслав-Хмельниц. ДПУ. – Київ : Освіта України, 2005. – 141 с.

Пшенична, Л. В.  Менеджмент в освіті [Текст] : навчально-методичний посібник / Л. В. Пшенична ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – Суми : ВВП “Мрія” ТОВ, 2012. – 214 с.

Пшенична, Л. В.  Управління фінансово-економічною діяльністю [Текст] : навчально-методичний комплекс для магістрів спец. 8.18010020 “Управління навчальним закладом” / Л. В. Пшенична ; МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – 263 с.

***

Арістархов, О. П.  Атестація як один із шляхів мотивації педагогічних працівників у менеджменті освіти [Текст] / О. П. Арістархов // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06-07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 1. – С. 200–202.

Балабан, О.  Startap-менеджмент в освіті [Текст] : від моделі до реалізації / О. Балабан // Управління освітою. – 2020. – № 6, червень. – С. 46–53.

Бєлова, В.  Моделі внутрішкільного менеджменту в Англії [Текст] / В. Бєлова // Педагогічна компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, м. Київ, 11 червня 2015 р. / Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогіки НАПН України ; [за заг. ред. О. І. Локшиної]. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – С. 84–86.

Бойченко, М. А.  Менеджмент талантів у вищій школі: інноваційна модель [Текст] / М. А. Бойченко // Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 387–402.

Бугаєнко, Т. В.  Індивідуальний стиль професійної діяльності вчителя як інструмент ефективного менеджменту в освіті [Текст] / Т. В. Бугаєнко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06-07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 1. – С. 204–206.

Вержховская, О. Г.  Аспекты подготовительного этапа менеджмента проектно-исследовательской деятельности [Текст] : эксперимент / О. Г. Вержховская, С. М. Иванова, З. В. Ильиченкова // Математика в школе. – 2012. – № 6. – С. 62–67.

Гладченко, М.  Політика нового державного управління як одна з передумов появи стратегічного менеджменту у сфері вищої освіти Нідерландів [Текст] : зарубіжний досвід / М. Гладченко // Вища школа. – 2013. – № 12. – С. 23–29.

Горобець, С. М.  Перспективи впровадження тайм-менеджменту у ВНЗ України [Текст] / С. М. Горобець, О. В. Горобець // Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи : Міжнародна науково-практична заочна конференція, 18 вересня 2015 р. : збірник матеріалів конференції / МОН України ; Національна академія педагогічних наук України ; М-во закордонних справ Грецької республіки та ін. ; [підготовка видання до друку: І. Соколова, І. Вялкова, Ю. Константинова та ін.]. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 62–64.

Живодьор, В. Ф.  Менеджмент забезпечення академічної мобільності студентів за європейськими та міжнародними програмами в Україні [Текст] / В. Ф. Живодьор, І. І. Гавриленко // Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред.: О. Г. Козлової, М. О. Лазарєва. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 62–82.

Жорнова, О.  Talent management у вітчизняному ВНЗ вибір оптимального шляху розвитку [Текст] / О. Жорнова, О. Жорнова // Вища школа. – 2013. – № 7. – С. 50–58.

Забарна, А.  Особистісно зорієнтований освітній менеджмент [Текст] / А. Забарна // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 12. – С. 12–13.

Забарна, А.  Те, що має право на існування [Текст] : особистісно орієнтований освітній менеджмент / А. Забарна // Управління освітою. – 2012. – № 23, грудень. – (Вкладка).

Заячук, Ю.  Структурні реформи та реформи освітнього менеджменту в рамках сучасного європейського простору вищої освіти [Текст] / Ю. Заячук // Педагогічна компаративістика – 2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, м. Київ, 11 червня 2015 р. / Національна академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогіки НАПН України ; [за заг. ред. О. І. Локшиної]. – Київ : Педагогічна думка, 2015. – С. 65–68.

Зігман, М.  55 наукових джерел із теорії і практики управління [Текст] : управлінська діяльність навчальних закладів у науковій літературі : [анотований перелік праць науковців і практиків у галузі освітнього менеджменту, які будуть корисними управлінцям] / М. Зігман // Управління освітою. – 2016. – № 11, листопад. – С. 50–65.

Івашина, Л. П.  Інноваційний менеджмент в освіті [Текст] : підходи до організації роботи навчальних закладів / Л. П. Івашина, І. А. Медведєв // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти, Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти, Ін-т вищої освіти АПН України та ін.; [ред. кол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2007. – С. 77–82.

Клочкова, Т. І.  Концептуальні засади менеджменту ризиків у вищій школі [Текст] / Т. І. Клочкова // Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг ред. професора А. А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 219–226.

Клочкова, Т. І.  Менеджмент ризиків у вищій освіті: характеристика понятійно-термінологічного апарату дослідження [Текст] / Т. І. Клочкова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 10 (44). – С. 30–38.

Клочкова, Т. І.  Ризик-менеджмент: теорія і практика української вищої школи [Текст] / Т. І. Клочкова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 1 (45). – С. 415–423.

Клочкова, Т. І.  Сутність менеджменту ризиків у діяльності університетів [Текст] / Т. І. Клочкова // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайліченко та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Вип. 7. – С. 24–30.

Кондур, О.  Глобалізація освіти в контексті проблем та перспектив суспільного розвитку [Текст] / О. Кондур // Вища освіта України. – 2018. – № 2. – С. 42–47.

Кравченко, Л.  Інноваційний менеджмент освіти як фактор масштабного оновлення організації [Текст] / Л. Кравченко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка / [гол. ред. колегія: В. О. Пащенко, О. М. Байрак, А. М. Бойко та ін.]. – Полтава : Техсервіс, 2006. – Вип. 4 (51). – С. 170–178. – (Серія “Педагогічні науки”).

Кравченко, Л.  Механізми громадського управління в освітньому менеджменті прогресивних країн світу [Текст] / Л. Кравченко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка / [гол. ред. колегія: В. О. Пащенко, О. М. Байрак, А. М. Бойко та ін.]. – Полтава : Техсервіс, 2006. – Вип. 6 (53). – С. 92–100. – (Серія “Педагогічні науки”).

Крижко, В.  Менеджмент освіти і провідництво [Текст]. Розділ 2 : Теорія провідництва, підрозділ 2.6 / В. Крижко // Генеза провідництва в освіті : [колективна] монографія / МОН України, Бердянський державний педагогічний ун-т ; за ред. І. Т. Богданова ; ; [авт. кол.: І. Т. Богданов, В. В. Крижко, С. В. Лисаков та ін.]. – Київ : Освіта України, 2019. – С. 196–205.

Крупник, С.  Менеджмент в образовании Беларуси [Текст] / С. Крупник, В. Мацкевич, В. Реут // Директор школи. Україна. – 2010. – № 9. – С. 47–64.

Куклін, О.  Освітній ризик-менеджмент – вимога часу [Текст] : сучасна вища школа потребує системи управляння, орієнтованої на врахування всіх можливих викликів / О. Куклін // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 181, 1 жовтня. – С. 7.

Лазарев, Г. И.  Предпринимательский университет: инновационный образовательный менеджмент [Текст] / Г. И. Лазарев // Педагогика. – 2013. – № 8. – С. 82–89.

Левченко, Л. С.  Дидактичний менеджмент: навчаюче управління [Текст] / Л. С. Левченко // Магістр : матеріали наукової конференції “Наукові пошуки молодих вчених” (13 травня 2009 року) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет післядипломної та додаткової освіти, Каф. педагогіки вищої школи та пед. менеджменту; [ред. кол.: О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – С. 216–219.

Листопад, О. В.  Умови ефективного управління інноваційними процесами [Текст] / О. В. Листопад // Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25-26 жовтня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Управління освіти і науки Сумськ. обл. держ. адміністрації, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін.; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 141–144.

Мариновська, О.  Методичний менеджмент освітніх інновацій: неперервний професійний розвиток педагогічних працівників [Текст] / О. Мариновська // Рідна школа. – 2016. – № 7. – С. 32–37.

Мармаза, О. І.  Експертиза закладу освіти та його об’єктів у контексті кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти зі спеціальності “Менеджмент” [Текст] / О. І. Мармаза // Управління школою. – 2020. – № 22/24. – С. 55–69.

Маслікова, І. В.  Методичний менеджмент як освітній феномен: теорія і практика продуктивного управління якістю людського ресурсу освітньої галузі [Текст] / І. В. Маслікова // Управління школою. – 2007. – № 26. – С. 17–23.

Мацкевич, С.  Менеджмент освіти: історія та типологія підходів [Текст] / С. Мацкевич // Директор школи. Україна. – 2010. – № 9. – С. 65–69.

Михайличенко, О. В.  Педагогічний менеджмент: історія становлення, досвід зарубіжжя [Текст] / О. В. Михайличенко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київський нац. лінгвістичний ун-т ; [за заг. ред. О. В. Матвієнко ; уклад. В. В. Кудіна]. – Київ : [Вид. центр КНЛУ], 2014. – Вип. 50. – С. 25–31.

Мищенко, Ж.  Менеджмент в ученическом самоуправлении [Текст] / Ж. Мищенко // Підручник для директора. – 2010. – № 12. – С. 2–6.

Навчальна програма дисципліни [Текст] : менеджмент освіти: пояснювальна записка / укладач О. Л. Ануфрієва // Організаційна модель навчання аспірантів за очно-дистанційною формою : (комплект дидактичних матеріалів) / В.І.Саюк, О.Л.Ануфрієва, Н.Ю.Волянюк, Н.В.Гузій ; Нац. академія пед. наук, Ун-т менеджменту освіти. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – С. 46–58.

Огієнко, О. І.  Вплив упровадження автономного освітнього менеджменту на культуру та управління закладом освіти в Сполучених Штатах Америки [Текст] / О. І. Огієнко // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 4. – С. 44–51.

Онопрієнко, В.  Особливості менеджменту екологічної освіти [Текст] / В. Онопрієнко // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2012. – № 5. – С. 99–105.

Освітній менеджмент: розвиток компетентності керівника школи в умовах змін [Текст] : [навчальна програма] / авторський колектив: С. В. Королюк, Р. Л. Гавриш, Т. В. Водолазька та ін. // Постметодика. – 2012. – № 3. – С. 27–35.

Осік, Ю.  Менеджмент у вищій школі: проблеми і перспективи розвитку [Текст] / Ю. Осік // Психологія і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 108–112.

Охріменко, І. В.  До проблеми формування стандартів спеціалістів з менеджменту в організації освіти [Текст] / І. В. Охріменко // Управління освітою в регіоні: пошуки оптимальних шляхів : Матеріали наук.-практ. конф.(22 квіт. 2003р.) / В.Ф.Живодьор, О.Г.Козлова, М.О.Лазарєв. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – С. 32–37.

Падалка, О.  Економіка та менеджмент освіти: національний аспект [Текст] / О. Падалка, В. Кулішов // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2013. – № 6. – С. 40–52.

Романенко, М.  Теоретико-методологічні основи використання маркетингу та менеджменту в управлінні освітньою діяльністю [Текст] / М. Романенко, Б. Братаніч // Імідж сучасного педагога : науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; гол. ред. Н. Білик. – Полтава : ТОВ “Асмі”, 2007. – № 9/10. – С. 20–24.

Сбруєв, М. Г.  Магістерська програма з менеджменту наукових досліджень: досвід університетів США [Текст] / М. Г. Сбруєв // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумськ. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол. : А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 6-7 (16-17). – С. 122–131.

Сбруєва, А. А.  Інноваційні професійні уміння як “глобальна валюта” ХХІ століття: аналіз міжнародної стратегії розвитку [Текст] / А. А. Сбруєва // Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25-26 жовтня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Управління освіти і науки Сумськ. обл. держ. адміністрації, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін.; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 154–158.

Сбруєва, А. А.  Менеджмент ризику у вищій освіті: аналіз зарубіжного досвіду [Текст] / А. А. Сбруєва // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету у 2012 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 268–269.

Сбруєва, А. А.  Чинники побудови ефективної освітньої організації: аналіз зарубіжного досвіду [Текст] / А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 1 (27). – С. 111–123.

Сеїтосманов, А.  Ефективна система освітнього менеджменту [Текст] : питання підтримки процесів децентралізації в Україні / А. Сеїтосманов, В. Мархлєвський, О. Фасоля // Управління освітою. – 2016. – № 5, травень. – С. 16–35.

Сорока, В.  Усе, що має знати керівник ЗЗСО [Текст] / В. Сорока // Освіта України. – 2022. – № 36/37, 19 вересня. – С. 10–12.

Сорочан, Т.  Стратегія розвитку навчального закладу – складова стратегічного менеджменту [Текст] / Т. Сорочан, І. Цимбал // Управління освітою. – 2011. – № 22. – С. 4–8. ; № 24. – С. 10–14.

Спецкурс “Менеджмент керівників” [Текст] // Підручник для директора. – 2009. – № 1. – С. 71–72.

Степанов, Е. Н.  Менеджмент воспитания: понятие, подходы и принципы [Текст] / Е. Н. Степанов // Воспитание школьников. – 2011. – № 6. – С. 3–11.

Стерхова, А.  Инновации в менеджменте [Текст] / А. Стерхова, Е. Кульчейко // Директор школи. Україна. – 2010. – № 12. – С. 41–47.

Сулаєва, Н. В.  Менеджмент неформальної мистецької освіти в педагогічному університеті [Текст] / Н. В. Сулаєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 3 (5). – С. 304–314.

Сулаєва, Н. В.  Основні підходи до менеджменту неформальної мистецької освіти в художньо-творчих колективах вищих педагогічних навчальних закладів [Текст] / Н. В. Сулаєва // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавськ. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [відповід. ред. Л. Л. Безобразова]. – Полтава : ПНПУ, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 256–262. – (Педагогічні науки).

Тейлор, Д.  Організаційні зміни в Університетах Великої Британії: нові моделі інституційного менеджменту та роль академічного персоналу [Текст] / Д. Тейлор // Вища школа. – 2008. – № 1. – С. 99–121.

Теорія провідництва [Текст] : [провідництво/лідерство]. Розділ 2 // Генеза провідництва в освіті : [колективна] монографія / МОН України, Бердянський державний педагогічний ун-т ; за ред. І. Т. Богданова ; ; [авт. кол.: І. Т. Богданов, В. В. Крижко, С. В. Лисаков та ін.]. – Київ : Освіта України, 2019. – С. 138–291.

Тимченко, В. В.  Организационные условия устойчивого управления вузом [Текст] / В. В. Тимченко // Освіта в інформаційному суспільстві: філософські, психологічні та педагогічні аспекти : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 27-28 жовтня 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки АПН України ; [редкол.: О. В. Михайличенко, А. А. Сбруєва, В. І. Статівка та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2010. – С. 173–175.

Товканець, О. С.  Менеджмент освіти в умовах глобалізації: завдання і перспективи розвитку [Текст] / О. С. Товканець // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 3. – С. 23–32.

Устименко, О. М.  Цілі та зміст навчання ділового писемного спілкування англійською мовою [Текст] : (менеджмент у невиробничій сфері) / О. М. Устименко // Нові технології навчання : Науково-метод. зб.: Вип. 25. – К : Наук. метод. центр вищої освіти, 2000. – С. 94–103.

Фабіанський, Д. М.  Управління виховною системою школи в контексті сучасного освітнього менеджменту [Текст] / Д. М. Фабіанський // Виховна робота в школі. – 2015. – № 2, лютий. – С. 2–8.

Факторович, А. А.  Субъектно-педагогический менеджмент качества образовательного процесса в вузе [Текст] / А. А. Факторович // Педагогика. – 2008. – № 10. – С. 54–61.

Федорець, Н. А.  Тайм-менеджмент для педагогів: наука, мистецтво чи усвідомлена необхідність? [Текст] : менеджмент освіти / Н. А. Федорець // Управління школою. – 2009. – № 10. – С. 29.

Ходунова, В. Л.  Неперервність професійного розвитку педагогічних кадрів на засадах освітнього менеджменту і маркетингу [Текст] / В. Л. Ходунова // Мультимодусні засади післядипломної освіти для сталого розвитку : колективна монографія / МОН України, Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова ; за заг. ред.: Н. М. Рідей, В. П. Сергієнко. – Київ : [Вид-во ім. М. П. Драгоманова], 2017. – С. 632–638.

Хриков, Є.  Вплив тенденцій розвитку менеджменту на формування інноваційної культури управління навчальними закладами [Текст] / Є. Хриков // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 квітня 2019 року / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Департамент освіти Сумської обл. державної адміністрації ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 29–31.

Чернова, К.  Менеджмент вищої освіти в контексті євроінтеграції [Текст] / К. Чернова // Соціальна психологія. – 2009. – № 4(36). – С. 106–112.

Черновол-Ткаченко, Р. І.  Здоров’язберігальна діяльність керівника закладу загальної середньої освіти як управлінська проблема [Текст] / Р. І. Черновол-Ткаченко // Управління школою. – 2020. – № 22/24. – С. 18–29.

Черновол-Ткаченко, Р. І.  Техніка управлінської діяльності [Текст] : менеджмент освіти / Р. І. Черновол-Ткаченко // Управління школою. – 2013. – № 10/12. – С. 68–95.

Чистякова, І. А.  Інноваційний потенціал педагогічного менеджменту А. С. Макаренка [Текст] / І. А. Чистякова // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11-12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка, Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [ред. кол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 246–248.

Чистякова, І. А.  Мережевий менеджмент вищої освіти: європейський контекст [Текст] / І. А. Чистякова // Педагогічне забезпечення творчої самореалізації особистості в інноваційній освіті : матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції з міжнародною участю, (21-22 листопада 2013 року, м. Суми) / МОН України ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – [Суми] : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2013]. – С. 192–194.

Чистякова, І. А.  Мережевий менеджмент у вищій освіти [Текст] / І. А. Чистякова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06-07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 1. – С. 229–231.

Шатун, В.  Стан і шляхи вдосконалення професійної підготовки та оцінки діяльності державних службовців [Текст] / В. Шатун // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї / Укр. академія політ. наук; Укр. центр політ. менеджменту; Ін-т політ. і ентнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса; МДГУ ім. П. Могили; гол. редкол. М. І. Михальченко. – Київ : Інтер Графіка, 2008. – Вип. 14. – С. 307–313.

Шулікін, Д.  “Родзинки” і рекомендації [Текст] : [польські колеги презентували рекомендації для нашого освітнього менеджменту, що були вироблені впродовж багатьох двосторонніх зустрічей] / Д. Шулікін // Освіта України. – 2016. – № 3, 25 січня. – С. 10.

Яковець, В.  Інноваційні підходи в організації підвищення кваліфікації керівних кадрів в Університеті менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України [Текст] / В. Яковець // Післядипломна освіта в Україні. – 2012. – № 2. – С. 57–61.